Prijemni.rs
Maturang
  • Predlozi za motivisano učenje studenata


Sastavni deo vašeg učenja trebala bi biti visoka motivisanost za sve što se tiče, i što je povezano sa proučavanjem, delova i celine gradiva. Suština zainteresovanosti za učenje je, između ostalog, i u tome što će se time istaći i razviti vaša sposobnost koncentracije. Iz toga, dalje, proizilazi da motivisani studenti uče brže, što će odrediti da postižu bolje rezultate.

Predlozi za motivisano učenje studenata

Na početku, uočite vaše prednosti pri učenju, kao snažne strane. Pažnju obratite i na slabosti, koje ćete sticanjem odgovarajućih korisnih navika anulirati. Bitno je održavati konstantno učenje, uz izbegavanje sklonosti ka odlaganju do poslednjeg dana, tj. do dana pred ispit. Pri tome, svakako, ne treba odustajati, već se fokusirati na razvoj lične odgovornosti i mogućnosti da učite nove stvari, stičete nova i usavršavate postojeća znanja.

Osim šire procene ciljeva studiranja, važno je definisati podciljeve studiranja – šta se želi postići tokom svakog učenja. U vezi sa prethodnim, potrebno je navesti značaj opažanja pozitivnih promena u ocenama. Rezultati učenja, odnosno ocene, su pokazatelj koliko ste efikasno učili, a napredak, u tom smislu, doprineće vašem samopouzdanju i biće podsticaj za buduća dostignuća.

Potrebno je pronaći ritam učenja koji će vama biti najkorisniji. Sa jedne strane, potrebno je postići predviđen raspored učenja, dok će, sa druge strane, planirani odmor i predah od učenja sprečiti osećaj opterećenosti tokom rada i omogućiti postizanje visokog nivoa radne energije nakon dužeg perioda učenja.

Bolje savlađivanje gradiva postiže se i vlastitim interpretiranjem. Svrha pomenutog predloga ogleda se u razmišljanjima i načinu na koji biste nekom od vaših prijatelja objasnili predmet materije učenja. Upravo ovo može biti dobar znak vaše zainteresovanosti i motivisanosti za učenje, jer su vlastita objašnjenja prilika da pokažete koliko ste razumeli gradivo, ali i postavite pitanja u vezi sa područjima za koja vezujete određene nedoumice.

Uobičajen način pripreme za ispite, a koji se može okarakterisati i kao motiv za višim postignućima, jeste samostalna provera znanja. Naime, testiranjem tokom i nakon učenja imaćete u vidu potrebu za neophodnim korekcijama, i što je najbitnije, imaćete dovoljno vremena na raspolaganju za realizaciju ispravki i upotpunjeno poznavanje elemenata gradiva. Ovakav način učenja i rada treba da posluži kao sredstvo za razvijanje vaše pažnje, koncentracije, motivacije i satisfakcije ostvarenim rezultatima.

Osim toga, na uspešniji rad motivisaće vas uključenost u predavanja, odvijanje časova vežbi, kao i aktivno učestvovanje u izradi studija slučaja, seminarskih radova i, naravno, domaćih zadataka. To će, istovremeno, značiti i ostvarivanje većeg broja bodova, što će uticati na finalnu ocenu.

Na kraju, uz veću primenu kreiranja vaših, ličnih notesa, izradu prezentacija, ali i povezivanje sadržaja koji učite sa validnim primerima iz prakse, doprinećete ne samo vidu vizualizacije, odnosno, tome da se pravih odgovora prisetite u željenom trenutku, već još izraženijoj motivisanosti i stimulisanom studiranju.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: