Prijemni.rs
Maturang
  • Razlozi za izradu seminarskih radova i studija slučaja


U okolnostima kada su seminarski radovi, ili studije slučaja, predložene aktivnosti, u smislu da nisu obavezujućeg karaktera, studenti često previde brojne i konkretne prednosti koje je moguće ostvariti pomenutim delovanjem.

Seminarski rad

Foto: Flickr

Vaše aktivno učešće u nekom od istaknutih radova iskazaće se i adekvatnim brojem bodova, čime ćete pretendovati na višu ocenu. Dakle, osim što ćete vrednovati svaki učinjen dodatni napor, istovremeno, bićete stimulisani da postižete više u odnosu na prosečno angažovanje.

Kako biste podrobno i precizno pripremili vaš rad, potrebno je da prezentujete sadržaj koji je ujedno sastavni deo kolokvijuma i ispita. Time ćete na vreme i bez okolišanja naučiti određeno gradivo.

Istovremeno, rad na datom poduhvatu delovaće inspirativno - zapamtićete sadržinu već tokom pripreme, ali pogotovo tokom prezentovanja i diskutovanja na datu temu. Sumirano, učićete na konkretnom slučaju i iskustvu.

Takođe, uvek je nužno za oblast koju obrađujete pripremiti zadovoljavajuće primere iz prakse. Upravo time ćete biti usmereni na analizu pojedinih realnih situacija, razmatranje prednosti i nedostataka utvrđenih pristupa, predlaganje odluka koje su podesne za problematiku sa kojom se bavite u okviru rada i sl.

Pored toga što će sve navedeno delovati podsticajno na vaše učenje, bitno je naglasiti i to što ćete razvijati sledeće veštine: osmišljavanje sadržaja, prikupljanje i obrada podataka, isticanje relevantnih informacija tokom prezentovanja, odnosno upućivanje ka usavršavanju javnog nastupa.

Izrada seminarskih radova pružiće vam dovoljno prostora da istražite specifičnosti i zanimljivosti pojedine teme, pa i da se kreativno izrazite, jer ćete time održati pažnju auditorijuma. Uz to, neophodno je unapred se pripremiti za segment postavljanja pitanja. Usled toga, veliku važnost za vas će imati izučavanje i posedovanje odgovarajućih informacija u vezi sa suštinom rada.

Ukoliko je reč o radu u grupi, sa ostalim studentima, stećićete priliku da u velikoj meri iskažete vaše spobnosti komunikacije i organizacije sa kolegama, ali i odgovornost za celokupan rad, odnosno za deo koji pripremate i izlažete.

Ukoliko se do sada niste opredeljivali za dopunske radove, pokušajte da sa narednom akademskom godinom ovom zadatku pristupite smisleno i uz efikasnu realizaciju.

Za studente I godine je naročito važno da na početku studija uvide značaj pomenutog angažovanja i razvijaju veštinu organizacije ličnog vremena (s obzirom na činjenicu uključivanja dodatnih aktivnosti pored ustanovljenih nastavnih obaveza).

Nastojte da sve pomenuto zaista i postane vaša odrednica u perspektivi. Naime, dugoročno posmatrano, time ćete biti pokrenuti ka smeru predanog studiranja uz orijentisanost ka realizaciji vlastitih kvaliteta, kako oni ne bi ostali neprimećeni.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: