Prijemni.rs
Maturang
  • Saveti o dobrim studijskim primerima


S obzirom da studije podrazumevaju neprestano ulaganje i usavršavanje, ostanite fokusirani na vaše uspešne studijske prakse i, svakako, procenite šta smatrate da je potrebno poboljšati u svrhu dostizanja dobrih radnih navika.

Učenje

Foto: Pixabay

Uobičajena greška studenata jeste da često zanemare sve što čini njihov podsticaj za studiranje. Naime, važno je da imate interesovanje za predmet vaših studija, odnosno, da ste načinili pravi izbor već prilikom upisa na fakultet. Dalje, budite orijentisani ka sadržaju gradiva, istražujte nastavne oblasti, zadržavajući pozitivan odnos prema učenju.

Za prethodno navedeno biće značajno da gradite set veština učenja i studiranja.

Najbitnije je sa učenjem početi na vreme.

U skladu sa tokom nastave, svakog dana učite određene, manje delove ukupnog gradiva. Na osnovu toga, ni finalna priprema za kolokvijume i ispite neće zahtevati previše vremena. 

Dok učite usredsredite se na lekciju. Beležite sopstvene rečenice koje vam jasno opisuju pojedine pasuse koji se tiču predmeta koji nastojite da naučite. Potom, pokušajte da uradite relevantne zadatke povezane sa gradivom.

Učite sa akcentom na razumevanje i kasnije korišćenje naučenog, umesto pamćenja gradiva isključivo sa ciljem polaganja ispita. Ovo je naročito značajno kada je reč o učenju konkretnih nabrajanja, npr. postulata, principa, formula. Kada je veći broj navedenih stavki, potrudite se da shvatite mesto i ulogu svake od njih u datoj oblasti, odnosno lekciji.

Učestvujte u pripremi i održavanju časova nastave, tj. predavanja dela gradiva, kada vam se ukaže šansa. Osim toga, nemojte zanemariti ni grupne projekte, jer ćete time vaše razumevanje gradiva proširiti, uz dodatnu posvećenost osmišljavanju i realizaciji prezentovanja.

Uspešni studenti uče bolje, i u kraćem vremenskom rasponu. Prednost im donosi pažnja sa kojom pristupaju gradivu, kao i težnja da potpuno prouče odabranu materiju. Takođe, za njih je važno da svoje znanje umeju da podele, objasne, i, kasnije, praktično primene u okvirima poslovnih delatnosti.

Uz pomenuto, uvek je korisno da znate vaš cilj studiranja, jer će vam pomoći da ostanete angažovani, kroz kontinuiran rad na njegovom postizanju. Pored cilja, planirajte vaša buduća fakultetska ostvarenja. Plan će biti vaš vredan alat sa kojim ćete zadatke prioritizovati i, što je najviše poželjno, pravovremeno izvršavati.

Samim tim, upravo će vaša dosadašnja studijska praksa, odnosno rezultati koje je obezbedila, ukazati na važnost praktikovanja adekvatnih aktivnosti i pozitivnih primera tokom fakulteta. Povrh toga, bićete u prilici da potvrdite kako ste vreme studiranja upotrebili na najbolji način.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: