Prijemni.rs
Maturang
  • Saveti za brucoše: Polaganje i bodovanje predmeta


Za brucoše koji žele da budu upoznati sa pravilima studiranja koja se tiču prisustvovanja nastavi, polaganja predmeta, uslova upisa godine na fakultetu i sl., o čemu će, svakako, imati priliku više da se informišu kada počnu sa pohađanjem nastave na odabranom fakultetu, odnosno, studijskom programu, sledi nekoliko osnovnih uputstava.

Učenje

Foto: Pexels

Za početak, tokom akademske godine na raspolaganju imate nekoliko ispitnih rokova za polaganje svih predviđenih predmeta. Posebno je značajna mogućnost polaganja u septembarskom ispitnom roku, odnosno, jesenjim rokovima, za čiju adekvatnu pripremu možete iskoristiti letnju pauzu, s obzirom da u datom periodu nemate drugih obaveza na fakultetu.

Na osnovu pomenutog, vašim razvijenim navikama učenja i veštinom upravljanja vremenom biće izvodljivo sve predmete uspešno i u celosti položiti.

Veliki podsticaj imaćete u vidu prava na parcijalno polaganje ispita putem organizovanih kolokvijuma, kao oblika polaganja dela ispita. Na taj način, već sa prvim položenim kolokvijumima oslobodićete se delova pojedinih ispita.

Samim tim, naveden metod rada će vam naročito biti od značaja za vreme ispitnih rokova, jer nećete pripremati celokupno gradivo i sadržaj nastavnog predmeta. U tom slučaju, ukoliko smatrate da je neophodno, imali biste priliku da iskoristite još jedan benefit u vidu mogućnosti ispravke određenog dela gradiva, po osnovu prethodnog polaganja kolokvijuma.

Predispitne obaveze, u koje se ubrajaju kolokvijumi i aktivnosti u okviru kojih se prati rad studenata na časovima nastave, izražavaju se u poenima koji će imati znatan uticaj na vašu finalnu ocenu u indeksu. Konkretno, predispitne obaveze sa sobom nose najmanje 30, a najviše 70 bodova. Naravno, sistem ocenjivanja i detaljna raspodela bodova propisani su u skladu sa potrebama i izvođenjem nastave svakog pojedinačnog predmeta.

Položeni kolokvijumi, kao i vaša angažovanost na časovim nastave (aktivno učešće u izradi studija slučaja, domaćih zadataka, stručnih seminarskih radova i sl.), zajedno sa usmenim ispitom formiraće ukupan uspeh koji izražen u bodovima može biti maksimalno 100, tj. ocena 10.

Nakon položenog ispita, obezbedili ste broj ESPB bodova koji je predviđen za dati predmet, npr. 8, 6, 4 ili 2 ESPB boda. Zbir ESPB bodova određen za svaku godinu je 60, ali će se prilikom formiranja rang-liste za narednu godinu u obzir uzeti, uz postignut broj ESPB bodova, i prosek ocena, radi definisanja vašeg budućeg statusa - budžetskog ili samofinansirajućeg statusa. Takođe, kako biste upisali master ili doktorske studije, potrebno je da ostvarite predviđeni broj ESPB bodova. 

Stoga, pokušajte da obezbedite kontinuitet u proučavanju gradiva, sticanju znanja i ispunjavanju svih fakultetskih aktivnosti. Time ćete biti spremni da jednom stečen ritam rada i učenja uspešno ponavljate, pri čemu, sa druge strane, nećete biti iznenađeni nagomilanim obavezama u ispitnim rokovima i nedostatkom vremena da na njih uspešno odgovorite.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: