Prijemni.rs
Maturang
  • Značaj uspešne pripreme za usmeno odgovaranje


Osim što priprema ispita podrazumeva usmerenost na savlađivanje gradiva, važna uloga pripada načinu na koji ćete prezentovati sve naučeno, a od čega će, svakako, zavisiti i vaša krajnja ocena.

Studenti

Foto: Pxhere

Čak i kada ste zadovoljni naučenim lekcijama, potrebno je odagnati pojavu nedovoljne koncentracije u momentima usmenog odgovaranja. Trema, pogotovo, nije dopustiva u slučajevima kada ste svesni dotadašnjeg uloženog truda i činjenice da gradivo sasvim dobro poznajete. Sve što je tada zaista potrebno, jeste potvrda znanja bez zadrške, odnosno - sigurnost, jasnost i brzina izražavanja.

Stoga, težite sticanju naročite širine u posmatranju i pripremi gradiva za usmene provere znanja, jer ćete time omogućiti postizanje višeg kvaliteta učenja od uobičajenog.

U tome će vam pomoći par narednih tehnika: 

  1. Pokušajte, na prvom mestu, objasniti sebi suštinu i sadržaj gradiva koji pripremate. Takođe, na razumljiv način prezentujte lekcije bliskim ljudima iz vašeg okruženja;
  2. Koristite precizne reči koje će tačno objasniti sve što želite reći. U sklopu odgovora, objedinite izraze koji će dodatno obrazložiti vaš odgovor, ali i posebne stavke koje će naglasiti delove koje nameravate istaći kao važne;
  3. Svoju pripremu za ispit bazirajte na čitanju predviđenih knjiga, kako biste obogatili vaše znanje izrazima koji se tiču predmeta vaših studija;
  4. Tokom učenja slušajte sopstveni izgovor, tj. naglas ponavljajte lekcije;
  5. U vezi sa prethodnim, pre ispita vežbajte prezentovanje naučenog, odnosno vežbajete vaš nastup, čime ćete smanjiti prisustvo treme na dan ispita, ali i ubuduće. Što više budete praktikovali navedeno, razvijaćete veštinu javnog obraćanja.  

Mogućnost pisanja koncepta odgovora, za većinu studenata, znači izrazit benefit. Naime, često vam se pruža prilika da na početku ispita napišete kraće teze i postavke, a sve u cilju postizanja vaše veće sigurnosti i preglednosti prilikom započinjanja usmenog odgovaranja.

Vodite računa da koristite prave izraze, jer je funkcija pisanja koncepta u redukovanju treme – drugima rečima, u tome da pronađete fokus prlikom odgovaranja i unapredite vaš nastup.

Naročitu pažnju obratite na naknadno postavljena pitanja. U datom slučaju, sumarizujte vaš odgovor i budite spremni da usmeno potanko pružite tražena objašnjenja.

Koristeći pomenute preporuke, kao vodič za pripremu i realizaciju ispitivanja usmenim putem, uočićete izvestan napredak u segmentima:

  • Veštine usmenog izražavanja;
  • Planiranja okvira javnog nastupa i prezentovanja gradiva;
  • Potvrde vlastitog znanja pred profesorima i drugim studentima;
  • Pouzdanosti u sopstveno znanje.

Uspešno ostvarenje prilikom usmenog odgovaranja doneće vam i više samopouzdanja, što će, ujedno, povoljno uticati na pripremu sledećih ispita, a vi ćete vremenom neutralisati pojavu treme orijentacijom ka adekvatnom predstavljanju naučenog gradiva.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: