Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnički fakultet u Boru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK 

Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2020/2021. godini upisati:

                                        Budžet       Samofinansiranje

Rudarsko inženjerstvo        15                 6
Metalurško inženjerstvo       9                  3
Tehnološko inženjerstvo     39                 9
Inženjerski menadžment     63               20
Ukupno                              126               38

PRIJAVLjIVANjE

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 02. i 03. septembra 2020. godine od   8 – 14 časova (sreda i četvrtak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u četvrtak, 03. septembra 2020. godine, u 16 časova.

Napomena: Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima.

Broj prijavljenih kandidata na fakultetima Univerziteta u Beogradu možete pratiti putem adrese http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php

POTREBNA DOKUMENTACIJA

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja
 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrda da je nostrifikacije započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature)

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Takođe, kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/20. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 (četiri hiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta: 840-1478666-37 sa pozivom na broj: 153

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta osnovi ekonomije ili matematika.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

UPIS STUDENATA

Kandidat je ostvario pravo na upis na studijski program ukoliko se na konačnoj rang listi nalazi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

TERMINI VEZANI ZA UPIS STUDENATA

Upis kandidata: od 11. septembra 2020. godine do 14. septembra 2020. godine (po postupku upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine).

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta obaviće se 11.09.2020. godine u vremenu od 8-14 časova. Kandidati koji se ne upišu u roku određenom za upis kandidata na teret budžeta, mogu se kasnije upisati na teret budžeta samo u okviru prozivke koja će se obaviti 12.09.2020. godine.

Dana 12.09.2020. godine  upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta pomeranjem na Konačnim rang listama po studijskim programima, za onoliko mesta koliko kandidata nije došlo na upis u prethodna dva dana. Pravo upisa imaju oni kandidati koji su prisutni na prozivci od 08 časova, a koja se vrši po redosledu na Konačnim rang listama po studijskim programima.

Dana 12.09.2020. godine upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu samofinansirajućeg studenta, u vremenu od 09-12 časova.

U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote,  dana 14.09.2020. godine u vremenu od  8 -11 časova ,  mogu se  upisati i kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave)
 • popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu)
 • indeks (fakultet obezbeđuje indekse)
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere
 • po potrebi i druge dokaze

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

* Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (obrazac ŠV- 20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 1.100,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Fakulteta:

840-1478666-37 sa pozivom na broj: 97-967421212

Opšti uslovi

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta:

 1. Matematika,
 2. Fizika,
 3. Hemija,
 4. Osnovi ekonomije.

Kandidat na prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

Prijemni ispit iz osnova ekonomije polagaće se 04. septembra 2020. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz fizike polagaće se 04. septembra 2020. godine od 12 časova.
Prijemni ispit iz matematike polagaće se 05. septembra 2020. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz hemije polagaće se 05. septembra 2020. godine od 12 časova.

Napomena: Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima.

TERMINI VEZANI ZA PRIJEMNI ISPIT

 • Objavljivanje rezultata: 05. septembra 2020. godine u 16 časova, na preliminarnoj rang listi
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: 06.09.2020. godine, do 12 časova
 • Donošenje rešenja po žalbi (Komisija za upis): najkasnije do 07.09.2020. godine, do 12 časova
 • Žalbe na rešenje Komisije za upis (podnose se Dekanu): najkasnije do 08.09.2020. godine, do 12 časova
 • Donošenje rešenja po žalbi (Dekan): 09.09.2020 godine, do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 10.09.2020. godine u 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: najkasnije 11.09.2020. godine

MATERIJALI ZA SPREMANjE PRIJEMNOG ISPITA

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog