Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnički fakultet u Boru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Informacije o prijavi na konkurs i prijemni ispit 

 

Aktivnost  Datum  Vreme
Predaja dokumenata u rezervisanim terminima 21. 22. 23. i 24. jun 2023 08:00 – 14:00 
Preliminarna lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole 25. jun 2023. 16:00
Prijemni ispit iz osnova ekonomije 27. jun 2023. 09:00
Prijemni ispit iz fizike 27. jun 2023. 12:00
Prijemni ispit iz matematike 28. jun 2023. 09:00
Prijemni ispit iz hemije 28. jun 2023. 12:00
Preliminarna rang lista kandidata 28. jun 2023. 16:00
Primedbe na preliminarnu rang listu – Centralnoj komisiji 30. jun 2023. 08:00 – 12:00
Primedbe na preliminarnu rang listu – Dekanu 4. jul 2023. 08:00 – 12:00
Konačna rang lista kandidata 5. jul 2023. 12:00

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI (PRVI UPISNI ROK)

Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2022/2023. godini upisati:

Studijski program Na teret budžeta* Samofinansirajući
Rudarsko inženjerstvo 33 7
Metalurško inženjerstvo 17 3
Tehnološko inženjerstvo 50 10
Inženjerski menadžment 100 20
Ukupno 200 40

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2022/2023. godinu.
Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Uspeh kandidata koji su završili međunarodnu maturu se utvrđuje se tako što se prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole množi sa dva, što iznosi minimalnih 8, a maksimalnih 20 bodova, a uspeh na međunarodnoj maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova, a uspeh na međunarodnoj maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova. Svedočanostvo o međunarodnoj maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 vrednuje se sa 8 bodova, a zbirna ocena 45 vrednuje se sa 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

Broj bodova = 8 + (zbirna ocena - 24) × 12/21

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidatima koji su u trećem i četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

UPIS STUDENATA

Kandidat je ostvario pravo na upis na studijski program ukoliko se na konačnoj rang listi nalazi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.
Kandidat može biti upisan u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Upis bez prijemnog ispita

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati:

 1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po odredbama zakona koje su važile pre donošenja zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
 2. student druge visokoškolske ustanove, koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi pod uslovima koje propisuje fakultet, odnosno Univerzitet. Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 3. student fakulteta u sastavu Univerziteta koji je upisan na jedan studijski program može upisati drugi studijski program u okviru istog fakulteta, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, odnosno na način i po postupku utvrđenim opštim aktima fakulteta;
 4. student kome je prestao status studenta u skladu sa članom 101. stav 7. tač. 2. i 3. Statuta Univerziteta (u slučaju ispisivanja sa studija i neupisivanja školske godine), koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu.

Lice koje se upisuje bez prijemnog ispita može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Ukoliko  je  javna  isprava,  odnosno  diploma  ili  uverenje  o  pređenom  delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova donosi Nastavno-naučno veće fakulteta.

Lice dostavlja:

 1. pisani zahtev za upis najkasnije do isteka drugog konkursnog roka za upis;
 2. zahtev  za  priznavanje  ispita,  uverenje  o  položenim ispitima, opis (sadržaj) položenih  ispita koji je overen od strane fakulteta, uverenje o studiranju (za prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova), uverenje o diplomiranju  ili diploma (za upis lica koje imaju stečeno visoko obrazovanje), rešenje o prestanku statusa studenta (za upise u slučajevima ispisivanja sa studija i neupisivanja školske godine) i dokaz da je uplatio troškove postupka

Ukoliko je visokoškolska isprava sa kojom kandidat konkuriše za upis bez prijemnog ispita stečena u inostranstvu obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Kandidati su dužni da prilikom prijavljivanja podnesu fakultetu o započetom postupku priznavanja uz ostalu dokumentaciju.

Lica koja imaju pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita mogu ostvariti to pravo ako fakultet ima prostorne i druge uslove o čemu odlučuje dekan.

Rok za završetak upisa kandidata koji se upisuju bez prijemnog ispita 15. oktobar 2022. godine.

UPIS DRŽAVLJANA SRBIJE KOJI IMAJU STRANE SREDNJOŠKOLSKE ISPRAVE

Državljanin Republike Srbije koji je stekao stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno, koji je završio srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu) ili je završio program međunarodne (IB) mature se upisuje pod jednakim ostalim uslovima kao i drugi kandidati, ako mu se prizna stečena strana školska isprava

Državljani Republike Srbije koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili su završili program međunarodne mature i koji nemaju rešenje o priznavanju strane školske isprave o završenoj srednjoj školi mogu se prijaviti sa potvrdom da su započeli postupak priznavanja. 

Posebno, državljani Republike Srbije koji su u šk. 2021/22. godini stekli strane srednjoškolske isprave ili su završili program međunarodne mature mogu da konkurišu u drugom upisnom roku za posebna budžetska mesta određena Odlukom Vlade za državljane Republike Srbije koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno završili srednju školu u inostranstvu. Ovi kandidati takođe, moraju da imaju rešenje o priznavanju strane školske isprave o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE IZ SUSEDNIH ZEMALJA

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da kandidati predaju i rešenje Ministarstva o priznavanju stranih srednjoškolskih isprava ili potvrdu o tome da je započet postupak. 

Javna isprava o završenoj srednjoj školi stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. 

Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, pored propisane dokumentacije i izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine. 

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako mu se prizna strana školska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. 

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, pored ostalih dokumenata podnosi i rešenje o priznavanju strane školske isprave ili potvrdu o tome da je započet postupak, ukoliko je srednja škola završena u inostranstvu. 

Prilikom upisa, kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze: 

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

UPIS OSOBA SA INVALIDITETOM

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. 

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program. 

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71. 

Osobe sa invaliditetom mogu se upisati kroz Program afirmativnih mera za upis lica sa invaliditetom. 

Upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija, kao i upis u naredne školske godine osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu osoba sa invaliditetom regulisan je Pravilnikom o načinu utvrđivanjastatusa kandidata i studenta sa invaliditetom

Osoba koja želi da se upiše kroz Program afirmativnih mera za upis lica sa invaliditetom prilikom konkurisanja za upis na željeni studijski program podnosi, pored obavezne konkursne dokumentacije, i rešenje rektora Univerziteta o utvrđivanju prava na upis primenom afirmativne mere za lica sa invaliditetom. 

Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 10. jun 2022. godine. 

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, na propisanom obrascu.

UPIS PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 

Kandidati, pripadnici romske nacionalne manjine mogu konkurisati za upis na studijske programe Univerziteta u Beogradu i kroz Program afirmativnih mera upisa koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj program podrazumeva podršku kandidatima prilikom upisa na studijski program, kao i tokom studija. 

Detalji o upisu kandidata, pripadnika romske nacionalne manjine kroz Program afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine. 

Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske naiconalne manjine.

 • Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 22., 23., 24. i 25. juna 2022. godine od 8 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 25. juna 2022. godine, u 16 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata: 

 1. svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
 2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu; 
 3. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu; 
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
 5. rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrda da je   nostrifikacije započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature)

Kandidati koji se upisuju kroz program afirmativnih mera dodatno dostavljaju i dokumentaciju koja pokazuje da imaju pravo konkurisanja po odgovarajućem programu.

Kandidati – strani državljani prilikom prijave dostavljaju i izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. 

Takođe, kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu. 

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment, polažu prijemni ispit iz predmeta osnovi ekonomije ili matematika.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima (Rudarsko inženjerstvo, Metalurško inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo), polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.
Kandidat može prijemni ispit polagati i iz više predmeta, a bodovaće mu se predmet na kome je ostvario najbolji uspeh.

Kandidat na prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

 • Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima

Prijemni ispit iz osnova ekonomije polagaće se 28. juna 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz fizike polagaće se 28. juna 2022. godine od 12 časova.
Prijemni ispit iz matematike polagaće se 29. juna 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz hemije polagaće se 29. juna 2022. godine od 12 časova.

- Objavljivanje rezultata: 29. juna 2022. godine u 16 časova, na preliminarnoj rang listi;
- Primedbe na preliminarnu rang listu: 01.07.2022. godine, od 8 - 12 časova;
- Donošenje rešenja po žalbi (Komisija za upis): 04.07.2022. godine, do 12 časova; 
- Žalbe na rešenje Komisije za upis (podnose se Dekanu): 05.07.2022. godine, do 12 sati; 
- Donošenje rešenja po žalbi (Dekan): 06.07.2022 godine, do 12 časova;
- Objavljivanje konačne rang liste Fakulteta: 07.07.2022. godine u 12 časova;
- Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: najkasnije do 11.07.2022. godine.
 

Upis kandidata: od 11. jula 2022. godine do 14. jula 2022. godine (po postupku upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/2023. godine).

Naknada za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 (četiri hiljade) dinara po prijavljenom predmetu.

Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta: 840-1478666-37, sa pozivom na broj: broj153.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta obaviće se 11.07.2022. i 12.07.2022. godine u vremenu od 8 - 14 časova. Kandidati koji se ne upišu u roku određenom za upis kandidata na teret budžeta, mogu se kasnije upisati na teret budžeta samo u okviru prozivke koja će se obaviti 13.07.2022. godine.

Dana 13.07.2022. godine upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu budžetskog studenta pomeranjem na Konačnim rang listama po studijskim programima, za onoliko mesta koliko kandidata nije došlo na upis u prethodna dva dana. Pravo upisa imaju oni kandidati koji su prisutni na prozivci u 09 časova, a koja se vrši po redosledu na Konačnim rang listama po studijskim programima.

Dana 13.07.2022. godine upisuju se kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu samofinansirajućeg studenta, u vremenu od 10 - 14 časova.

U slučaju da su ostale nepopunjene upisne kvote, dana 14.07.2022. godine u vremenu od  8 - 11 časova, mogu se  upisati i kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta: matematika, fizika, hemija ili osnovi ekonomije na nekom od fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose: 

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid, 
 • izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave prilikom prijave); 
 • popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu); 
 • indeks (fakultet obezbeđuje indekse), 
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm, 
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa; 
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente, 
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere, 
 • po potrebi i druge dokaze. 

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

 * Naknada za administrativne troškove upisa, potrebne obrasce (obrazac ŠV-20 i indeks), kao i učešće u finansiranju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, iznosi 1.100,00 dinara i uplaćuje se na žiro račun Fakulteta: 840-1478666-37 sa pozivom na broj: 97-967421212
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog