Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Tehnološko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biološke nauke, Hemija, Zaštita životne sredine (ekologija), Nauka o materijalima,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Leskovac

Naziv studijskog programa: Tehnološko inženjerstvo - Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Tehnološko inžinjerstvo
Vrsta studija: Osnovne akademske studije
Broj ESPB bodova: 240
Dužina trajanja studija: 4 godine

Modul: Farmaceutsko - kozmetičke tehnologije
Modul: Materijali i hemijske tehnologije
Modul: Ekološko inžinjerstvo
Modul: Prehrambena tehnologija i bezbednost hrane
Modul: Industrijski dizajn tekstila i odeće
Modul: Informacioni sistemi u tehnološkim procesima

Ciljevi studijskog programa: Obrazovanje kadrova koji poseduju sposobnost i veštinu da samostalno ili u timu organizuju i vode proces proizvodnje, ponude odgovarajuće ideje i softverska rešenja za praćenje i upravljanje procesima, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke u oblasti tehnološkog inženjerstva. Kod studenata se podstiče razvoj komunikacionih veština, izgradnja samopouzdanja, osposobljavanje za timski rad, a sve u cilju sticanja osnove za uspešno zapošljavanje, razvoj stručne karijere i nastavak daljeg akademskog obrazovanja. Studijskim programom se savladavaju metode i stiču kompetencije i akademske veštine u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove – Tehnološki fakultet na kome se program izvodi. Ciljevi studijskog programa su usklađeni sa zahtevima privrednog razvoja, tržišta rada i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Ishodi studijskog programa: Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće sposobnosti: analiza, sinteza i predviđanja rešenja i posledica, razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, primena znanja u praksi, razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim društvenim i međunarodnim okruženjem, povezivanje osnovnih znanja iz oblasti tehnološko inženjerstvo i njihove primene, praćenje i primena novina u struci, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija i profesionalne etike. Ishodi učenja se opisuju u dodatku diplomi.

Stručni, akademski naziv: Diplomirani inženjer tehnologije uslovi za upis studijskog programa: U prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo može se upisati lice sa položenom opštom, stručnom ili umetničkom maturom, kao i lica sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju (gimnazija, srednja stručna ili umetnička škola), stečenim po propisima koji su važili do stupanja na snagu i početka primene propisa kojima se uređuje opšta, stručna i umetnička matura, pod uslovima i na način uređen zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima Univerziteta i Fakulteta.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem: Lista obaveznih i izbornih predmeta, definisana rasporedom predmeta po semestrima i godinama studija, i okvirni sadržaj predmeta su sastavni deo studijskog programa.

Način izvođenja nastave i potrebno vreme za izvođenje pojedinih vrsta nastavnih aktivnosti: Način izvođenja nastave i potrebno vreme za izvođenje pojedinih vrsta nastavnih aktivnosti utvrđena su specifikacijom odnosno kartonom svakog predmeta posebno.

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u ESPB bodovima: Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u ESPB bodovima utvrđena je rasporedom predmeta po semestrima i godinama studija koji je sastavni deo studijskog programa.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim akademskim studijama iskazana u ESPB bodovima: Bodovna vrednost završnog rada se iskazuje kroz dve pozicije: predmet Završni rad-istraživački rad koji vredi 5 ESPB i Završni rad-izrada i odbrana koji vredi 10 ESPB.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta: Preduslovi za upis svakog pojedinačnog predmeta ili grupe predmeta utvrđeni su specifikacijom odnosno kartonom svakog predmeta posebno.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Na studijski program Tehnološko inženjerstvo osnovnih akademskih studije može da se upiše i student prvog stepena studija Univerziteta ili druge samostalne visokoškolske ustanove pod uslovom da je savladao deo istog ili srodnog studijskog programa, priznavanjem položenih ispita iz predmeta na prethodnom studijskom programu, uključujući ostvarene ocene i broj ESPB bodova.Način, postupak i uslovi prelaska sa drugih studijskih programa utvrđeni su opštim aktima Univerziteta i Fakulteta.

Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa: Način polaganja ispita utrđen je specifikacijom odnosno kartonom predmeta. Ocenjivanje i napredovanje studenata definisano je opštim aktima Fakulteta. Postupak prijave i odbrane završnog radautvrđen je opštim aktom Fakulteta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog