Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološki fakultet u Leskovcu

Tehnološki fakultet u Leskovcu

O fakultetu

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u 21. veku.

Na realizaciji studijskih programa svih nivoa studija na Tehnološkom fakultetu za izvođenje nastave danas je angažovano 46 nastavnika, 14 saradnika, 6 studenata doktorskih studija i 1 doktorant, svi stipendisti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i 1 student doktorskih studija. U radnom odnosu na Fakultetu su 41 nastavnik i 14 saradnika, i to: 19 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 12 docenata, 1 predavač, 12 asistenata, 1 asistent pripravnik i 1 saradnik u nastavi.

S obzirom da profesori Tehnološkog fakulteta uživaju visok naučni i stručni renome u zemlji i inostranstvu oni su urednici i/ili recenzenti renomiranih internacionalnih i domaćih naučnih časopisa, kao i publikacija koje izdaje Fakultet (monografije, zbornici radova sa Simpozijuma, udžbenici, pomoćni udžbenici). Većina nastavnika i saradnika Tehnološkog fakulteta su uključeni u naučnoistaživačke i razvojne projekte koje finansira Ministarstvo nauke, ali i u projekte koje finansiraju međunarodne institucije, državne institucije, organi lokalne samouprave i domaća preduzeća Fakultet prilikom izbora novih saradnika uključuje kandidate iz reda najboljih studenata, čijim uključenjem u naučnoistraživački rad se ostvaruje misija kontinuiranog obezbeđenja naučnog podmlatka.

 

Zašto upisati Tehnološki fakultet u Leskovcu?

Tehnološki fakultet u Leskovcu obrazuje studente na akreditovanim studijskim programima osnovnih, master i doktorskih akademskih studija u oblasti tehnološko inženjerstvo (hemijske, prehrambene, tehstilne tehnologije, biotehnologije i upravljanje materijalnim i energetskim tokovima).

Tehnološki fakultet u Leskovcu

Ukoliko želite da saznate šta je sve potrebno:

 • da bi se sintetisale farmakološki aktivne supstance,
 • kako i zašto se proizvode predmeti od polimernih materijala koji nalaze široku primenu u medicini, kozmetici i širokoj potrošnji,
 • zašto je neophodno pratiti parametre koji utiču na zagađenje i uništenje životne sredine (obrada otpadnih voda, ocena zagađenosti vazdušne sredine, projektovanje zaštite i monitoringa vazduha, izbor najpovoljnijeg postupka ili tehnologije za razvoj adekvatnog sistema za upravljenje otpadom u određenoj oblasti),
 • kako rukovoditi tehnološkim procesima prerade žita i proizvodnje pekarskih proizvoda,
 • koje se metode koriste u postupku analize i simulacije tehnološkog procesa,
 • kako se danas koriste računari i savremeni programski paketi u procesu projektovanja i izrade odeće

pozivamo vas da upišete Tehnološki fakultet.

To je jedan od načina i dobar početak za dobijanje odgovora na ova i još mnogo pitanja koja savremena tehnologija postavlja.

 

Studijski programi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri nivoa studija u okviru akademskih studija, i to: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Tehnološki fakultet u Leskovcu

Osnovne akademske studije traju osam semestara i realizuju se kroz tri studijska programa:

Master akademske studije traju dva semestra na istim studijskim programima kao i osnovne akademske studije.

Doktorske akademske studije traju tri godine i njihova realizacija teče na studijskom programu tehnološko inženjerstvo.

 

Katedre

Na fakultetu postoji šest katedri:

 • Katedra za organsko-tehnološke nauke
 • Katedra za hemijske nauke
 • Katedra za hemijsko-inženjerske nauke
 • Katedra za prehrambeno-biotehnološke nauke
 • Katedra za tekstilne nauke
 • Katedra za matematičko-tehničke nauke. 
Katedra za organsko-tehnološke nauke Katedra za hemijske nauke Katedra za hemijsko-inženjerske nauke
Katedra za prehrambeno-biološke nauke Katedra za tekstilne nauke Katedra za matematičko-tehnološke nauke

 

Nastava i organizacija nastave

Nastava u okviru svih ciklusa studija se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, seminare, konsultacije, naučni rad, stučnu praksu uključujući i druge oblike obrazovno-naučnog rada uz primenu savremenih nastavnih sredstava. 

Svi oblici nastave realizuju se u 12 učionica, 19 laboratorija i 3 računarske učionice. Studenti mogu da koriste usluge Biblioteke, koja raspolaže velikim brojem udžbenika, pomoćnih udžbenika, naučnih i stručnih časopisa, čitaonice i računarske učionice u kojoj je omogućeno pretaživanje bibliotečkih naučnih baza.

Tehnološki fakultet u Leskovcu

 

Misija 

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu je da uspostavi najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem.

Misija Tehnološkog fakulteta je da, primenom savremenih metoda obrazovanja povezanim sa naučno-istraživačkim procesom, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake, koji će biti osposobljeni da svojim znanjem i radom podstiču dalji razvoj u oblasti tehnološkog inženjerstva, u skladu sa savremenim evropskim trendovima održivog razvoja.

 

Vizija

Osnovna vizija Tehnološkog fakulteta u Leskovcu Univerziteta u Nišu je uspostavljanje modernog sistema visokog obrazovanja, kompatibilnog sa odgovarajućim fakultetima u zemljama regiona i članicama EU, u kome je istraživački pristup osnov sticanja novih saznanja.

Vizija Tehnološkog fakulteta u Leskovcu je savremena, obrazovna, visokoškolska institucija, priznata po obrazovnim, naučno-istraživačkim i stručnim dostignućima u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Istorijat

Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija.

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine na lokaciji ul. Durmitorska 19, Leskovac, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju. Školske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju.

Oktobra 1994. godine Tehnološki fakultet je nastavio sa radom i u novoadaptiranoj zgradi na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac), u kojoj je premešteno i sedište Fakulteta. Školske 2002/03. godine usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u petogodišnjem trajanju. Školske 2003/04. godine skraćeno je trajanje studija po ovim smerovima na četiri godine.

Po ovom programu se nastava odvijala do 2007/08. god. kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na Studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo.


Poznavanje tehnoloških nauka predstavlja osnovu za inovacije, pre svega u ovom današnjem, digitalnom svetu. U ovom tekstu istražićemo sve što treba znati o studiranju ove uzbudljive oblasti, kao i karijerne mogućnosti koje vam se otvaraju nakon sticanja diplome.

Studiranje tehnoloških nauka donosi nebrojene prednosti. Tehnološke nauke su ključne za savremeni svet, u kojem tehnologija igra glavnu ulogu u gotovo svakom aspektu našeg života. Od mobilnih telefona i društvenih mreža do vodeće tehnološke opreme, sve to je plod rada stručnjaka iz oblasti tehnoloških nauka.

Od studenta do profesionalca

Tokom studiranja tehnoloških nauka, imaćete priliku da steknete raznovrsno znanje i veštine. Učićete o osnovnim principima računarstva, programiranju, hardveru, softveru, elektronici i mnogo više. Kroz praktične projekte i laboratorijske vežbe, primenićete svoje znanje u stvarnom okruženju i izgraditi čvrste temelje za vašu buduću karijeru.

Kao diplomirani stručnjak iz oblasti tehnoloških nauka, možete očekivati da ćete biti vrlo traženi na tržištu rada. Vaše stručno znanje i veštine otvaraju vrata ka brojnim uzbudljivim karijernim putevima. Neka od najtraženijih zanimanja diplomiranih studenata tehničkih nauka navedena su u nastavku.

Softverski inženjer

Softverski inženjeri su graditelji digitalnog sveta. Oni razvijaju inovativne aplikacije, softvere i sisteme koji poboljšavaju našu svakodnevicu. Mogu raditi u tehnološkim gigantima kao što su Google, Microsoft ili Apple, ili se pridružiti startap zajednici koja teži stvaranju revolucionarnih proizvoda. Mogućnosti za napredak su ogromne, od vođenja tima za razvoj softvera do osnivanja sopstvene kompanije.

Mrežni administrator

U digitalnom svetu, mreže su žila kucavica. Mrežni administratori su odgovorni za upravljanje  računarskim mrežama u organizacijama i njihovo održavanje. Oni se brinu o sigurnosti mreže, konfiguraciji rutera i prekidača, i rešavanju problema koji se javljaju. Mrežni administratori mogu raditi u raznim sektorima, uključujući bankarstvo, telekomunikacije i državne institucije.

Analitičar podataka

U eri velikih podataka, analiza podataka postaje sve važnija. Analitičari podataka interpretiraju i izvlače ključne informacije iz ogromnih skupova podataka, pružajući dragocene uvide organizacijama. Mogu raditi u različitim industrijama, od finansijskih institucija do e-trgovine. Mogućnosti za napredak uključuju specijalizaciju u određenim vrstama analitike, kao što su analitika poslovanja ili mašinsko učenje.

Informacioni bezbednosni stručnjak

U današnjem digitalnom svetu, bezbednost informacija je od vitalnog značaja. Informacioni bezbednosni stručnjaci se bave zaštitom sistema, mreža i podataka od potencijalnih pretnji i napada. Oni rade na otkrivanju i prevenciji kibernetičkih napada, razvijaju bezbednosne strategije i sprovode testiranje ranjivosti. Informacioni bezbednosni stručnjaci su veoma traženi u svim sektorima koji se oslanjaju na tehnologiju, uključujući vlade, finansijske institucije i IT kompanije.

Inženjer veštačke inteligencije

Veštačka inteligencija je oblast koja donosi revoluciju u naš svet. Inženjeri veštačke inteligencije razvijaju algoritme i modele koji omogućavaju računarima da uče i donose odluke na osnovu podataka. Oni se bave naprednim tehnologijama poput mašinskog učenja i dubokog učenja. Mogu raditi u raznim industrijama, od autonomnih vozila do medicinske dijagnostike. Mogućnosti za napredak u ovoj oblasti su neograničene, a vaša kreativnost može vas odvesti do iznenađujućih rezultata.

Prema istraživanju, tražnja za stručnjacima u oblasti tehnoloških nauka se stalno povećava, a procenjuje se da će do 2025. godine postojati milion novih radnih mesta u ovoj oblasti. To znači da su vaše šanse za pronalaženje izvanredne karijere vrlo velike.

Tehnološke nauke su široka oblast i pružaju raznovrsne mogućnosti za karijerni razvoj. Bilo da radite u velikoj korporaciji, startapu, ili se odlučite za preduzetništvo, tehnološke nauke nude neograničene mogućnosti za uspeh. Studiranje tehnoloških nauka može vam doneti ne samo uspeh u poslovnom svetu, već i priliku da oblikujete budućnost i doprinesete društvu na globalnom nivou.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog