Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnološki fakultet u Leskovcu

O Fakultetu

Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija.

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine na lokaciji ul. Durmitorska 19, Leskovac, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju. Školske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju.

Oktobra 1994. godine Tehnološki fakultet je nastavio sa radom i u novoadaptiranoj zgradi na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac), u kojoj je premešteno i sedište Fakulteta. Školske 2002/03. godine usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u petogodišnjem trajanju. Školske 2003/04. godine skraćeno je trajanje studija po ovim smerovima na četiri godine.

Po ovom programu se nastava odvijala do 2007/08. god. kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na Studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo.

Studijski programi

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri nivoa studija u okviru akademskih studija, i to: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Osnovne akademske studije

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA: Tehnološko inženjerstvo
VRSTA STUDIJA: Osnovne akademske studije
BROJ ESPB BODOVA:240
DUŽINA TRAJANjA STUDIJA: 4 godine

 • Modul: Farmaceutsko – kozmetičke tehnologije
 • Modul: Materijali i hemijske tehnologije
 • Modul: Ekološko inženjerstvo
 • Modul: Prehrambena tehnologija i bezbednost hrane
 • Modul: Industrijski dizajn tekstila i odeće
 • Modul: Informacioni sistemi u tehnološkim procesima

CILjEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

Obrazovanje kadrova koji poseduju sposobnost i veštinu da samostalno ili u timu organizuju i vode proces proizvodnje, ponude odgovarajuće ideje i softverska rešenja za praćenje i upravljanje procesima, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode, usavršavaju i optimizuju postojeće i razvijaju nove tehnologije i postupke u oblasti tehnološkog inženjerstva. 

Kod studenata se podstiče razvoj komunikacionih veština, izgradnja samopouzdanja, osposobljavanje za timski rad, a sve u cilju sticanja osnove za uspešno zapošljavanje, razvoj stručne karijere i nastavak daljeg akademskog obrazovanja. Studijskim programom se savladavaju metode i stiču kompetencije i akademske veštine u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove – Tehnološki fakultet na kome se program izvodi. Ciljevi studijskog programa su usklađeni sa zahtevima privrednog razvoja, tržišta rada i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Master akademske studije

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA: Tehnološko inženjerstvo
VRSTA STUDIJA: Osnovne akademske studije
BROJ ESPB BODOVA:60
DUŽINA TRAJANjA STUDIJA: 1 godine

 • Modul: Farmaceutsko-kozmetičke tehnologije
 • Modul: Materijali i hemijske tehnologije
 • Modul: Ekološko inženjerstvo
 • Modul: Prehrambena tehnologija i bezbednost hrane
 • Modul: Industrijski dizajn tekstila i odeće
 • Modul: Informacioni sistemi u tehnološkim procesima

CILjEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

Obrazovanje kadrova za ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja sa ciljem razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, primenu znanja u praksi u oblasti tehnološko inženjerstvo. Kod studenata se podstiče razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim veštinama, a sve u cilju uspešne realizacije profesionalnih zadataka, razvoj stručne i naučne karijere i nastavak daljeg akademskog obrazovanja. 

Studijskim programom se savladavaju metode i stiču kompetencije i akademske veštine u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove – Tehnološki fakultet na kome se program izvodi. Ciljevi studijskog programa su usklađeni sa zahtevima privrednog razvoja, tržišta rada i definisanim kvalifikacijskim okvirom.

Doktorske akademske studije

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA: Tehnološko inženjerstvo 
BROJ ESPB BODOVA: 180 
DUŽINA TRAJANjA STUDIJA: 3 godine 

CILjEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

Priprema budućih doktora nauka za samostalni naučni rad, postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama neophodnim za razvoj karijere. Ciljevi studijskog programa u skladu su sa savremenim pravcima razvoja tehnološkog inženjerstva u svetu.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog