Prijemni.rs
Maturang
  • Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd sa partnerima iz Španije i Turske učestvuje u Erazmus+ projektu strateškog partnerstva „The Agripreneurship! MAPs for NEETs“


Rešavanje krize nezaposlenosti i omogućavanje mladima da uđu na tržište rada jedan je od glavnih prioriteta na Agendi razvoja UN, EU i nacionalnih programa mnogih zemalja. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd (ATSSB) razvija dobru praksu uključivanja visokoškolskih ustanova u razvoj digitalnih resursa za usavršavanje mladih koji nisu zaposleni, niti su u procesu obrazovanja ili obuke, u cilju povećanja njihove zapošljivosti.


Transnacionalni konzorcijum – koji čine visokoškolske ustanove i omladinski radnici iz Srbije, Španije i Turske, čiji je deo i ATSSB – prepoznao je potencijal za smanjenje nezaposlenosti u specifičnoj oblasti gajenja lekovitog i aromatičnog bilja (Medicinal and Aromatic Plants – MAPs) i razvio projekat The Agripreneurship! MAPs for NEETs. Široka upotreba i ekonomska oblast MAP-a, od kozmetike do farmaceutske industrije, stvara odličan ekonomski potencijal. Pored toga, povećanje starosnih stopa u poljoprivredi i smanjenje broja ljudi koji se bave poljoprivredom su u velikoj harmoniji sa potrebama NEET-a. Srbija, Španija i Turska su regioni sa velikim površinama obradivog zemljišta u kojem je klimatska struktura sasvim pogodna za proizvodnju MAP-a.


Mladi ljudi brzo migriraju iz ruralnih u urbana područja u nadi da će naći posao u boljim uslovima.
Prema podacima Food and Agriculture Organization UN (FAO), broj ljudi koji se bave poljoprivredom iz dana u dan se smanjuje, a prosečna starost raste. S obzirom na doprinos poljoprivrednih delatnosti kontinuitetu života i privredi zemlje, vidi se ozbiljnost situacije. Stoga se u okviru Evropskog zelenog dogovora sprovode ozbiljne politike i procesi tranzicije koji se tiču samo poljoprivrede. Dakle, glavni fokus ovog projekta je usklađivanje potreba za poslom mladih ljudi sa potrebama za “podmlađivanje” poljoprivrede. Pored toga, projekat ima za cilj kreiranje mape puta za uključivanje NEET-a u ekonomski život uzgoja MAP-a.


Projekat se fokusirao na meke veštine "Not in Education, Employment, or Training" (NEET), podržavajući njihovo aktivno građanstvo, samopouzdanje i preduzetništvo, uz adekvatnu obuku. Posebna pažnja je posvećena obezbeđivanju digitalnih kompetencija uz podršku NEET-a u preduzetništvu i zapošljavanju. Omladinski rad i radnici su još uvek nedovoljni da usmere svoje ciljne grupe na digitalnu transformaciju. Štaviše, u oblasti preduzetništva MAP-a ne postoji digitalni resurs. Ovde smo se opredelili za razvoj alata za edukaciju mladih o preduzetništvu MAP-a kroz digitalne igre. Digitalne igre su zanimljivi, poučni i inovativni edukativni materijali. Zahvaljujući ovom rezultatu, omladinski rad se prenosi na digitalnu platformu, a kapacitet omladinskih radnika za pružanje obuke na digitalnim platformama će se povećati.


Jasno je da je ovaj pristup prenosiv na formalno obrazovanje studenata u oblasti poljoprivrede. Pored toga, digitalni materijali povećavaju inkluzivnost obrazovanja. Digitalne igre će postati osnovni instrumenti za omladinske radnike i omogućiti im da prevaziđu geografske, ekonomske i društvene prepreke. Atraktivnost ovakvog obrazovnog pristupa, koji će obezbediti aktivno učešće mladih, može se postići organizovanjem takmičenja u digitalnim igrama na osnovu obrazovnog materijala. Na ovaj način mladi se takmiče razumevajući koncept takmičenja i saradnje oko e-Sporta. U e-Sport takmičenjima, sa digitalnim MAP preduzetničkim igrama, timovi se mogu formirati na način koji će ostvariti nov način komunikacije, saradnje i iznedriti nove inicijative i formirati mlade lidere.


Očekuje se da projekat The Agripreneurship! MAPs for NEETs privuče pažnju i interesovanje mladih, zatim da ojača komunikaciju među njima i da postane funkcionalni alat za budućnost.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: