Prijemni.rs
Maturang
 • Budi inženjer industrijskog inženjerstva, upiši Industrijsko inženjerstvo sa informatikom na VTŠ u Beogradu


Upiši se na Industrijsko inženjerstvo sa informatikom na Visokoj tehničkoj školi u Beogradu. U drugom upisnom roku preostalo je 45 slobodnih mesta, od čega je 28 budžetskih mesta.

Visoka tehnička škola Beograd

Šta vam nudi Visoka tehnička škola strukovnih studija u Beogradu: 

 • cilj - da obrazuje profile inženjera potpuno orijentisane ka tržišnoj privredi;
 • stalno praćenje novih tehničko-tehnoloških dostignuća;
 • profesorski kadar stalno okrenut studentima i  sa ostvarenim značajnim rezultatima u praksi;
 • akreditovane osnovne, specijalističke i master studije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom
 • studijski programi koji prate savremene tehnologije i niva kretanja u svetu koncipitrani su tako da prate moderne principe edukacije, po uzoru na najistaknutije evropske ustanove sličnog opredeljenja;
 • odlični uslovi studiranja i to sa nekoliko računarskih kabineta sa brzim internet konekcijama,  kabinetima sa CNC mašinama i robotima, kabinetima za programiranje, animaciju,  simulaciju i modeliranje. Jedina smo obrazovna ustanova  u Srbiji koja  poseduje skupu tehnologiju rezanja vodenim mlazom svih vrsta materijala.

 

Industrijsko inženjerstvo sa informatikom

Ovde se radi o posebnom pozivu da upišete studijski program Industrijsko inženjerstvo sa informatikom na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija.

Industrijsko inženjerstvo podrazumeva projektovanje, primenu i unapređenje integrisanog sistema ljudi, materijala, informacija opreme i energije. Povezuje specijalna znanja i veštine matematike, fizike, društvenih i informatičkih nauka sa principima i metodama inženjerske analize i projektovanja u cilju predviđanja i vrednovanja rezultata koji se dobijaju iz tih sistema. Industrijsko inžinjerstvo se bavi optimizacijom rada sistema i procesa u datim uslovima. Usko je vezano za proces planiranja, organizovanja, kontrole i vođenja resursa organizacije sa ciljem ostvarenja ciljeva preduzeća. Industrijsko inženjerstvo kao nauka ima posebno mesto u svetu i industrijski inženjeri su veoma priznati, tako da imaju svoj poseban status.

Studijski program Industrijsko inženjerstvo sa informatikom je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, a uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama. Koncipiran je celovit i sveobuhvatan način i pruža studentima najnovija stručna znanja iz ove oblasti.

Diplomirani studenti osposobljeni su da unapređuju i planiraju proizvodnju, upravljaju proizvodnjom, uvode standarde i sisteme kvaliteta, rade sa bazama podataka, kreiraju industrijske informacione sisteme, formiraju računarske mreže, programiraju internet aplikacije i dr.

Verovali ili ne, na našem tržištu rada ne postoji dovoljan broj industrijskih inženjera koji bi odgovorili zahtevima i podržali ambicioznu dinamiku razvoja inostranih kompanija koje otvaraju svoje pogone u Srbiji.

Diplomirani studenti na modulu Industrijsko inženjerstvo sa informatikom stiču 180 ESPB i stručni naziv: Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva (skr.: struk. inž. ind. inž.).

U septembru postoje posebne mogućnosti upisa na smer Industrijsko inženjerstvo sa informatikom:

 • 28 studenata na teret budžeta i
 • 17 studenata koji plaćaju školarinu,

što znači da su vam velike šanse za upis na besplatno studiranje.

Na sledećem linku možete pogledati potrebna dokumenta i opšte uslove konkursa. i preuzeti obrazac uplatnice.

Prijavljivanje kandidata je 07. i 08. septembra,  od 10 do 14 časova;

Školarina za jednu godinu studija iznosi 52.000,00 dinara, i može se uplatiti u tri rate.

Troškovi polaganja klasifikacionog ispita iznose 5.000,00 dinara.

U prvu godinu studija mogu se upisati lica koja imaju srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

 

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijavljivanja podnose originalna dokumenta, kao i overene fotokopije. Kandidati su u obavezi da dostave:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. svedočanstva svih razreda srednje škole,
 3. diplomu o završenom maturskom ispitu,
 4. prijavu na konkurs koju priprema Škola,
 5. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 (pethiljada) din. (novac uplatiti na žiro račun: 840-2054666-92)

Na prijavi kandidati zaokružuju iz koje će oblasti polagati prijemni ispit. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz:

 • matematike ili
 • kombinovani test (matematika, tehničko-tehnološka oblast i informatika)

po sopstvenom izboru. Тest se radi 2 sata (120 minuta).

Informator za buduće studente i Test pitanja za pripremu klasifikacionog ispita možete kupiti u školskoj skriptarnici.

 

Upis prve godine studija za svakog našeg studenta predstavlja šansu. Svečana dodela diploma je dan koji  ne svedoči samo o uspehu koji ste postigli završivši studije, već sticanjem naše diplome vam je omogućeno da radite u celom svetu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: