Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • Ekonomski fakultet Subotica


Opšte informacije

Ekonomski fakultet sa sedištem u Subotici je akreditovani državni fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Studenti se mogu opredeliti za sledeće lokacije studiranja:

 • Subotica
 • Novi Sad 
 • Bujanovac

Fakultet realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine na 2 studijska programa: Ekonomija i Poslovna informatika. Studenti koji završe studijski program Ekonomija stiču diplomu diplomirani ekonomista. Studenti koji završe studijski program Poslovna informatika, stiču diplomu poslovnog informatičara. Takođe, Fakultet u okviru pomenutih programa organizuje i master i doktorske studije.

Osnovne akademske studije:
Studijski program ekonomija – obezbeđuje studentima zvanje diplomirani ekonomista. Tokom studija na ovom studijskom programu, studenti mogu da se profilišu i uže specijalizuju odabirom jednog od sledećih modula:

 • Agrobiznis i ruralni razvoj
 • Finansijski i bankarski menadžment
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija i biznis 
 • Menadžment i biznis
 • Računovodstvo i revizija
 • Trgovinski marketing i menadžment

Studijski program poslovna informatika – jeste interdisciplina oblasti koja objedinjuje informatička, menadžerska i ekonomska znanja i veštine. Po završetku ovog studijskog programa student dobija zvanje diplomirani poslovni informatičar.

Po završetku osnovnih studija student može da nastavi obrazovanje na master studijama u zemlji ili u inostranstvu.

Prijemni ispit

Prijava na Konkurs se može podneti na jedan od dva ponuđena načina:

 1. onlajn,
 2. u prostorijama fakulteta.

Prijava na Konkurs u prostorijama Fakulteta se može podneti na fakultetu u Subotici i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, odnosno na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu, 22, 23. i 24. juna 2022. godine od 8:00 do 14:00 časova.

Onlajn prijavu je takođe moguće izvršiti počev od 22. juna u 08:00 časova a zaključno sa 24. junom 2022. godine do 14:00 časova, nakon čega će prijava biti zatvorena.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose NA UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list koji se dobija na Fakultetu, kandidati podnose neoverene fotokopije dokumenata:

 • svedočanstva četiri razreda završene četvorogodišnje srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • ličnu kartu koja se podnosi na uvid i fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu). Kandidati koji dolaze iz Republike Srpske pored navedenih dokumenata podnose i izvod iz matične knjige rođenih. Kandidati koji su strani državljani dostavljaju pasoš na uvid i fotokopiju pasoša,
 • dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita. 

Prijemni ispit se polaže 29. juna 2022. godine u sedištu Fakulteta u Subotici i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, dok se prijemni ispit na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu polaže 1. jula 2022. godine.

U sedištu Fakulteta u Subotici i Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, prijemni ispit se polaže u 10:00 i eventualno u 12:30 časova u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, po rasporedu koji će nakon prijave kandidata biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

Na Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu prijemni ispit se polaže u 10:00 časova.

Prilikom pristupanja polaganju prijemnog ispita obavezna je lična isprava (lična karta, pasoš).

Upis na osnovne akademske studije

Upis u prvu godinu studija će se obaviti prema rasporedu koji će blagovremeno pre upisa biti objavljen na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, u Subotici, Novom Sadu, kao i na Odeljenju Fakuleta u Bujanovcu, u skladu sa rokovima koji će biti utvrđeni Konkursom za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za tekuću školsku godinu. 

Uobičajeno je da se upis vrši prvi naredni radni dan nakon objavljivanja Konačne rang liste.

Upis se vrši lično na Fakultetu, odnosno, uz overenu punomoć upis može da izvrši i lice na koje glasi navedena punomoć.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: