Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA


Objavljeni su konkursi za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija, odnosno prvu godinu doktorskih akademskih studija, u školskoj 2020/2021. godini, u prvom upisnom roku.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u periodu od 14. 9. 2020. do 2. 10. 2020, od 9 do 12 časova.

Na master akademske studije školske 2020/2021. godine u prvom upisnom roku Fakultet će upisati:

Studijski program

Na teret budžeta

Samofinansirajući

Rudarsko inženjerstvo

12

4

Metalurško inženjerstvo

6

2

Tehnološko inženjerstvo

6

2

Inženjerski menadžment

36

12

Ukupno:

60

20

Prilikom prijavljivanja za master akademske studije, kandidati predaju sledeća dokumenta:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji kandidat konkuriše;
 • kratku biografiju;
 • foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija ili uverenje o diplomiranju ( original na uvid);
 • foto-kopiju dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima i potvrde o srednjoj oceni (original na uvid);
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs.

Dodatni detalji konkursa nalaze se na linku.

Na doktorske akademske studije školske 2020/2021. godine u prvom upisnom roku Fakultet će upisati:

 

Studijski program

Na teret budžeta

Samofinansirajući

Rudarsko inženjerstvo

2

6

Metalurško inženjerstvo

1

4

Tehnološko inženjerstvo

2

6

Inženjerski menadžment

2

8

Ukupno:

7

24


Prilikom prijavljivanja za doktorske akademske studije, kandidati predaju sledeća dokumenta:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa za koji kandidat konkuriše;
 • kratku biografiju;
 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena, kao i potvrdu o srednjoj oceni;
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (foto-kopije objavljenih radova, odnosno potvrdu časopisa sa DOI brojem);
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika;
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs.

Dodatni detalji konkursa nalaze se na linku

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNE diplome o završenim prethodnim nivoima studija, a uz prijavni list predaju foto-kopije ovih dokumenata. 

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

Tehnički fakultet u Boru je vodeća visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere na polju tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta

Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu koji se nalazi na teritoriji istočne Srbije. 

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine s namerom da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. S vremenom je Fakultet postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.

Nastava na akreditovanim studijskim programima Fakulteta visoko je kvalitetna. To važi i za naučnoistraživački rad nastavnika i studenata našeg Fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visoko kvalitetne nastave na Fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
Imejl-adresa: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: