Prijemni.rs
Maturang
  • MPK raspisuje konkurs!


Studijski programi:

  • Menadžment trgovine i marketinga (55 studenata)
  • Menadžment trgovine i marketinga – studije na daljinu (51 student)
  • Menadžment poslovnih komunikacija (55 studenata)
  • Menadžment u ugostiteljstvu (99 studenata)
  • Primenjena informatika (27 studenata)


Studije traju tri godine, a studenti stiču zvanje strukovni menadžer, odnosno strukovni informatičar.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu. 

Kandidati uz prijavu za upis prilažu: diplomu i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, tri fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm.
Dokumenta uz prijavu mogu se dostaviti do 28. 6. 2019. godine na adresu: Modene 5, Novi Sad.
Redosled kandidata za upis na studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 1. 7. 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kandidati polažu prijemni ispit dana 2. 7. 2019. godine, u 10:00 časova. Na prijemnom ispitu kandidati mogu ostvariti najviše 60 bodova.

Rang-lista kandidata biće objavljena 3. 7. 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang-listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Prigovor na mesto na privremenoj rang-listi kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.

Konačna rang-lista kandidata biće objavljena 5. 7. 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 800 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ostali troškovi plaćaju se saglasno Odluci o cenama određenih usluga od 8. 3. 2019. godine, br. 44/5.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: