Prijemni.rs
Maturang
  • Na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu donet novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu


Svakog 28. aprila obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem povećanja svesti o globalnom značaju obezbeđivanja zdravih i bezbednih uslova rada. Međunarodna organizacija rada (MOR), najstarija specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija osnovana još 1919. godine, ustanovila je 2003. godine ovaj dan kako bi se kroz društveni dijalog istakao značaj preventivnog delovanja u sprečavanju povreda i oboljenja na radu. Ovogodišnja kampanja realizovana je pod sloganom “Bezbedna i zdrava radna sredina – fundamentalno pravo”. Prema procenama MOR-a svake godine premine 2,78 miliona ljudi od posledica nesreća na radu i bolesti izazvanih lošim uslovima rada, odnosno beleži se oko 7500 smrtnih slučajeva dnevno na globalnom nivou.

Ovaj datum je istovremeno i nacionalni Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Prema podacima Inspektorata za rad u našoj zemlji je u 2022. godini zabeleženo 47 smrtnih i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom, od čega se 27 desilo u oblasti građevinarstva. Pored toga prijavljene su i 844 teške povrede na radu, dominantno u različitim granama industrije i u građevinarstvu.

Narodna skupština Republike Srbije je baš na 28. april 2023. godine, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji nasleđuje prethodni zakona donet 2005. godine. Očekuju se da nova zakonska rešenja doprinesu daljem unapređenju ove oblasti, a sve u cilju optimizacije uslova rada u svim delatnostima, što bi trebalo da rezultuje i manjom stopom povređivanja i oboljevanja zaposlenih na radu. Među brojnim značajnim novinama, ubraja se i podizanje nivoa kompetencije stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno uvođenje kategorija savetnika i saradnika za bezbednost i zdravlje na radu (umesto dosadašnjih lica za bezbednost i zdravlje na radu), koji pored ostalih uslova moraju da poseduju odgovarajući nivo kvalifikacija, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje.

Potreba na tržištu rada za stručnjacima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je u konstantnom porastu, pogotovo onih sa naprednim i specijalizovanim znanjima. Na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd (ATSSB) realizuje se studijski program osnovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu, na kome se školuju budući strukovni inženjeri zaštite na radu sa primenjenim znanjima neophodnim za kompetentno organizovanje i obavljanje poslova iz ove oblasti. Studijski program ima tradiciju od 2007. godine kada je upisana prva generacija studenata, a 2023. godine uspešno je prošao još jedan ciklus akreditacije, tako da od nove školske godine studenti će studirati po inoviranoj i unapređenoj strukturi i sadržaju celog studijskog programa i pojedinačnih predmeta. Na studije Bezbednosti i zdravlja na radu može se upisati 100 brucoša.

Prateći potrebe poslodavaca i podizanje minimalnih zakonskih uslova u pogledu nivoa obrazovanja za obavljanje određenih poslova u oblastima zaštite, ATSSB uspešno obrazuje strukovne master inženjere zaštite na studijskom program Inženjerstvo zaštite. Pored bezbednosti i zdravlja na radu, fokus je i na srodnim oblastima: zaštita životne sredine, zaštita od požara, upravljanje vanrednim situacijama i dr. Master studije su 2023. godine ponovo akreditovane, i to sa osavremenjenim sadržajima prilagođenih dinamičnim promenama u oblastima inženjerstva zaštite i uvećanom kvotom za upis 48 novih studenata.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: