Prijemni.rs
Maturang
 • Poljoprivredni fakultet - upis 2017/2018.


Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, za 650 budžetskih i 320 samofinansirajućih studenata. Detaljnije informacije o Konkursu i aktuelnim studijskim programima, kandidati mogu dobiti na sajtu Fakulteta (www.agrif.bg.ac.rs).

Poljoprivredni fakultet

Upisne kvote po studijskim programima, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2017/2018. godine:

Studijski program  

Broj stu­de­na­ta

bu­džet

samofinansiranje

ukupno

1. Biljna proizvodnja - moduli:

- Ratarstvo i povrtarstvo

- Voćarstvo i vinogradarstvo

- Hortikultura

- Fitomedicina

240

75

75

30

60

100

25

25

20

30

340

100

100

 50

 90

2. Zootehnika

75

25

100

3. Melioracije zemljišta

35

20

 55

4. Poljoprivredna tehnika

35

20

 55

5. Agroekonomija

85

35

120

6. Prehrambena tehnologija - moduli:

- Teh­no­lo­gi­ja animalnih pro­iz­vo­da

- Tehnologija konzervisanja i vrenja

- Tehnologija ratarskih proizvoda

- Mikrobiologija hrane

- Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

180

 36

 36

 36

 36

 36

120

 24

 24

 24

 24

 24

300

 60

 60

 60

 60

 60

Ukupno:                                     

650

320

970

 

Opšti uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. Prilikom prijavljivanja kandidat se opredeljuje za jedan od ponuđenih studijskih programa. Upis na željeni modul u okviru studijskog programa zavisiće od mesta koje zauzme na jedinstvenoj rang listi tog studijskog programa.

Prijavljivanje kandidata za upis obaviće se: 21, 22. i 23. juna 2017. godine, od  09.00 do 13.00 časova.

 

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Elektronski popunjen i odštampan prijavni list (prijavni list se nalazi na adresi: https://prijemni.agrif.bg.ac.rs/ i po popunjavanju prijave servis generiše pdf dokument koji odmah može da se štampa. Podaci iz obrasca nisu dostupni javnosti);
 • Originalna diploma i svedočanstva svih razreda srednje škole (na uvid);
 • Overene fotokopije diplome i svedočanstava svih razreda srednje škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom);
 • Priznanica o uplati = 8.240,00 dinara za prijavu na Konkurs.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit za sve studijske programe polaže se iz jednog od pet predmeta, po izboru kandidata. Polaganje prijemnog ispita iz predmeta Sociologija obaviće se u sredu 28.06.2017. godine, a polaganje prijemnog ispita iz predmeta: Hemija, Biologija, Matematika i Fizika u četvrtak 29.06.2017. godine. Raspored i termini polaganja biće objavljeni nakon završenog prijavljivanja kandidata na Konkurs.

 

Prvi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata: 21, 22. i 23. juna 2017. godine od  09.00 do 13.00 časova;
 • Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i podnošenje prigovora (ukoliko je došlo do greške): 26. juna 2017. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita: 28. i 29. juna 2017. godine, prema rasporedu;
 • Objavljivanje rezultata sa prijemnog i preliminarne rang liste: 01. jula 2017. godine;
 • Primedbe se primaju 03. jula 2017. godine, do 14.00 časova. Ukoliko ne bude primedaba na preliminarne rang liste, one će se smatrati konačnim.
 • Upis će se obaviti 11, 12. i 13. jula 2017. godine, od 9.00 do 13.00 časova, prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

Dokumenta potrebna za upis:

 • Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20 (obrazac ŠV20 se nalazi na adresi: www.sv20.agrif.bg.ac.rs i po popunjavanju obrasca servis generiše pdf dokument koji odmah može da se štampa. Podaci iz obrasca nisu dostupni javnosti);
 • Originalna diploma (na uvid);
 • Indeks (kupuje se u Skriptarnici), popunjen čitko, štampanim slovima;
 • Dve iste fotografije veličine 4,5 x 3,5 cm, ne starije od godinu dana;
 • Dokaz o uplati školarine (važi samo za samofinansirajuće studente);
 • Dokaz o uplati 100,00 dinara za CARIER centar (Centar za razvoj karijere, plaćaju svi studenti).

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne popune sva mesta, Fakultet će do 20. jula 2017. godine objaviti slobodna mesta za drugi upisni rok.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: