Prijemni.rs
Maturang
 • Strukovno obrazovanje lakši put do posla


Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu poziva zainteresovane kandidate na upis osnovnih strukovnih studija.

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom.

Upis će se obaviti u junu i septembru 2021. godine.

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola. Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i sa dva na master strukovnim studijama, i funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji.

Prvi stepen visokoškolskog obrazovanja – trogodišnje osnovne strukovne studije od 180 bodova (ESPB):

 • Mašinsko inženjerstvo;
 • Drumski saobraćaj;
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara;
 • Zaštita na radu;
 • Zaštita životne sredine;
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn;
 • Dizajn industrijskih proizvoda;
 • Veb-dizajn;
 • Elektrotehnika;
 • Informacione tehnologije.

Posle završenih osnovnih strukovnih studija mogu se nastaviti studije na nekom od postojećih master strukovnih programa u našoj školi ili na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Drugi stepen visokoškolskog obrazovanja – dvogodišnje master strukovne studije (kao nastavak osnovnih studija) od (180) + 120 = (300) bodova (ESPB):

 • Inženjerstvo zaštite;
 • Informacione tehnologije.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu evidentirala je kod NSVO kratki program studija „Informacione tehnologije”.

Program u trajanju od jednog semestra obuhvata sedam predmeta.

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom, a upis se obavlja dva puta godišnje.

Praksa u završnom semestru

Visoka tehnička škola je u svoje programe kao važan segment uključila praksu. Poslednji semestar na osnovnim studijama studenti provode na praktičnom radu u nekom preduzeću ili ustanovi. Stručna master praksa se organizuje na svakoj studijskoj godini master strukovnih studija. Trudimo se da ova praksa bude kvalitetna, a to se postiže pažljivim izborom partnerske organizacije i praćenjem rada studenata od strane profesora-mentora i saradnika-komentora iz organizacije. Rezultat ove prakse je sticanje iskustva, prikupljanje građe za završni rad, a dešava se i da studenti po završetku studija dobiju posao upravo tamo gde su bili na praksi.

Škola tokom svog dugogodišnjeg rada ima kvalitetnu saradnju sa brojnim institucijama: Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Autonomnom Pokrajinom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje, Konferencijom akademija i visokih škola Srbije, kao i Privrednom komorom AP Vojvodine. Saradnja sa institucijama iz regiona i sveta ogleda se u međunarodnim projektima i programima u kojima Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu učestvuje.

Kontakt:

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Adresa: Školska 1, 21 000 Novi Sad
Telefon: 021 48 92 511
Internet adresa: http://vtsns.edu.rs/​​​​, http://upis.vtsns.edu.rs/
E-mail: skola@vtsns.edu.rs
Facebook 
Instagram 
LinkedIn
YouTube
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: