Preuzmi Maturang aplikaciju
 • VIŠER: Objavljen konkurs za drugi upisni rok


NOVA MOGUĆNOST ZA TVOJU BUDUĆNOST!
DOPUNSKI UPISNI ROK!

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu (VIŠER) objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu OSNOVNIH strukovnih studija u školskoj 2018/2019. godini za DOPUNSKI UPISNI ROK.

Podnošenje prijava na Konkurs –  od 12. septembra 2018. godine do 21. septembra 2018. godine, radnim danima (ponedeljak – petak), na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja u njihovom redovnom radnom vremenu. 

Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita -  21. septembra 2018. godine do 19 časova.
Prijemni ispit – 24. septembra 2018. godine u 10 časova.
Preliminarna rang lista (pod šiframa) na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu –  24. septembra 2018. godine do 13 časova.
Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu - 24. septembra 2018. godine od 13 do 14 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, neposredno, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici škole, uz dokaz o uplati 1.000,00 (jedne hiljade) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 18.  Ukoliko se ispostavi da je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. 
Ukoliko se ispostavi da prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti suprotno opisanoj proceduri (npr. poštom ili e-poštom) ili bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru, smatraće se nedopuštenim ili nepotpunim i neće biti razmatrani.

Podnošenje žalbi direktoru Škole protiv rešenja Komisije za upis - 24. septembra 2018. godine od 14 do 14:30 časova. Rešenje direktora škole po žalbi protiv rešenja Komisije za upis je konačno.
Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) -  24. septembra 2018. godine do 15 časova.
Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu –  24. septembra 2018. godine od 15 do 16 časova. Kandidat može podneti prigovor na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu samo i isključivo ako se podaci sadržani u toj rang listi koji se odnose na tog kandidata i koji se tiču broja bodova koje je taj kandidat ostvario po osnovu uspeha u srednjoj školi, odnosno uspeha postignutog na prijemnom ispitu, razlikuju od podataka sadržanih u ranije objavljenoj Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi, odnosno Preliminarnoj rang listi na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa). 

Smatraće se nedopuštenim i biće odbačeni svi drugi prigovori, odnosno prigovori podneti u ovoj fazi iz bilo kog drugog razloga, osim iz razloga razlikovanja podataka sadržanih u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu od podataka sadržanih u ranije objavljenoj Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi, odnosno Preliminarnoj rang listi na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa). 

Neće se smatrati dozvoljenim osnovom za prigovor na Preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu razlika između podataka sadržanih u toj rang listi i Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi, odnosno Preliminarnoj rang listi na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa), ako je ta razlika nastala kao posledica prihvatanja prigovora kandidata ranije podnetog na Preliminarnu rang listu na osnovu uspeha u srednjoj školi, odnosno Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) koji je usvojen od strane Komisije za upis, odnosno direktora škole. 

Prigovori se podnose u pisanoj formi, neposredno, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici škole, uz dokaz o uplati 1.000,00 (jedne hiljade) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 18.  Ukoliko se ispostavi da je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko se ispostavi da prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti suprotno opisanoj proceduri (npr. poštom ili e-poštom) ili bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru, smatraće se nedopuštenim ili nepotpunim i neće biti razmatrani.
Objavljivanje Konačne rang liste –  24. septembra 2018. godine do 17 časova.
Upis primljenih kandidata – od 25. septembra 2018. godine do 28. septembra 2018. godine, na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja u njihovom redovnom radnom vremenu.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs 

 • prijavni list i popunjen obrazac izjave o načinu pribavljanja podataka o kojima se vodi službena evidencija i o pristanku na obradu ličnih podataka, u skladu sa zakonom (nalaze se u skriptarnici Škole),
 • lična karta,
 • originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole (odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska dokumenta, ako je kandidat imalac takvih dokumenata) na uvid i neoverene fotokopije istih,
 • originalna diploma srednje škole (odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska isprava, ako je kandidat imalac takve isprave) na uvid i neoverenu fotokopiju, odnosno, ukoliko je kandidat polagao maturski ili završni ispit, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu na uvid i neoverenu fotokopiju istih,
 • izvod iz matične knjige rođenih - ako se kandidat odluči da ga sam pribavi - original na uvid i neoverenu fotokopiju istog. Izvod iz matične knjige rođenih nije potreban ako kandidat želi da ovlasti Školu da podatke iz tog izvoda pribavi službenim putem,*
 • dokaz o uplati 7.000,00 (sedam hiljada) dinara na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 18 (primerak uplatnice može se naći u skriptarnici Škole).

Posebna dokumenta koja, uz napred nabrojana dokumenta, podnose pojedine kategorije kandidata:

1. Imaoci strane srednjoškolske isprave (bez obzira da li su državljani Republike Srbije ili strani državljani), podnose i dokumenta pomenuta u odeljku 2. tačka 2. Konkursa i to, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja u kome se kadnidat nalazi:

 • rešenje o nostrifikaciji strane srednjoškolske isprave, ili
 • potvrdu nadležnog organa da su podneli zahtev za nostrifikaciju strane srednjoškolske isprave, ili
 • potvrdu srednje škole da su položili sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (IBDP), i
 • ukoliko su strane srednjoškolske isprave izdate samo na stranom jeziku, potrebno je doneti i prevod tih isprava od strane ovlašćenog sudskog tumača.

2. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja (odeljak 2. tačka 3. Konkursa) podnose i dokaz o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini – popunjenu i potpisanu Izjavu, koja se može preuzeti ovde.

3. Kandidati koji su strani državljani podnose i posebna dokumenta nabrojana u odeljku 2, tačka 4.Konkursa.

4. Kandidati koji žele da se upišu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom i to:

rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć i/ili
mišljenje Interresorne komisije
preporuku Udruženja studenata sa hendikepom.

Medicinska dokumentacija mora biti izdata od strane nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji nači hendikep/zdravstveno stanje kandidata utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje. Osobe sa hendikepom, u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole, mogu polagati prijemni ispit na način prigođen njihovim mogućnostima,  odnosno u njima dostupnom obliku. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i da to obrazloženje Školi dostavi najkasnije 10 dana pre termina određenog za polaganje prijemnog ispita. Osobe sa hendikepom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti lično u Pravnoj službi škole ili putem elektronske pošte upis@viser.edu.rs.

Napomene vezane za dokumenta:

* Kandidat ima pravo da se, popunjavanjem odgovarajuće izjave, opredeli da sam pribavi dokumente koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji se prilažu prilikom prijave na konkurs, odnosno upisa (izvod iz matične knjige rođenih), ili da Školu ovlasti da te podatke pribavi službenim putem. Ako se kandidat koji je državljanin Republike Srbije opredeli da za to ovlasti Školu, Škola će samostalno pribaviti podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, a koji su potrebni za upis (izvod iz matične knjige rođenih) i u tom slučaju kandidat ne mora donositi izvod iz matične knjige rođenih prilokom konkurisanja i upisa. Kandidat koji je državljanin Republike Srbije, a koji ne želi da ovlasti Školu da samostalno pribaviti podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, kao i kandidat u pogledu koga Škola nema mogućnosti da samostalno pribaviti podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, mora doneti izvod iz matične knjige rođenih prilikom upisa. 


Prijave na Konkurs se podnose isključivo neposredno. Prijave podnete preko (redovne ili elektronske) pošte ili na drugi posredan način neće se razmatrati i smatraće se da nisu podnete. 
Škola zadržava pravo da od kandidata koji se prijave na Konkurs zahteva dodatna dokumenta, ukoliko je to neophodno radi utvrđivanja ispunjenosti uslova ili postojanja mogućnosti za upis na osnovne strukovne studije u Školi.

Neoverene fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatu.

Uslovi upisa

Na osnovne strukovne studije mogu se upisati:

kandidati, državljani Republike Srbije, koji su u Republici Srbiji završili srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i koji ostvare odgovarajući broj bodova potreban za upis; 
državljani Republike Srbije koji su srednju (ili odgovarajuću) školu u školskoj 2017/2018. godini završili u inostranstvu, odnosno koji po stranom akreditovanom nastavnom planu i programu završe srednju školu u Republici Srbiji, mogu da se upišu na osnovne strukovne studije pod uslovom da im se prizna (nostrifikuje) strana srednjoškolska isprava (diploma) i pod uslovom da ostvare odgovarajući broj bodova potreban za upis. 
pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da se upišu na osnovne strukovne studije pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ako im se prizna (nostrifikuje) strana srednjoškolska isprava (diploma), kao i pod uslovom da ostvare odgovarajući broj bodova potreban za upis. Kandidati sa srednjoškolskim dokumentima izdatim u Republici Srpskoj ne nostrifikuju dokumenta. 
strani državljani se mogu upisati na osnovne strukovne studije isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta (ako drugačije nije određeno međudržavnim sporazumom), a pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije (polažu prijemni ispit). 

Detaljni uslovi za upis na studije određeni su Konkursom za upis. Saznajte više na: http://www.viser.edu.rs/upis/upis-osnovne


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: