Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje novu generaciju studenata!


Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje novu generaciju studenata:

      1. na 8 akreditovanih studijskih programa osnovnih strukovnih studija sa 210 budžetskih mesta:

 • Audio i video tehnologije;
 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima;
 • Ekološki inženjering;
 • Elektronika i telekomunikacije;
 • Informacioni sistemi;
 • Nove energetske tehnologije;
 • Nove računarske tehnologije;
 • Računarska tehnika.

      2. na 3 akreditovana studijska programa master strukovnih studija:

 • Elektrotehničko inženjerstvo;
 • Multimedijalno inženjerstvo;
 • Računarsko inženjerstvo.

Audio i video tehnologije

Cilj studijskog programa Audio i video tehnologije je da osposobi studente za obavljanje poslova u oblasti audio i video tehnike i uslužnih delatnosti u oblasti multimedija.

Ciljevi studijskog programa Audio i video tehnologije su:

da prenese znanja i veštine iz oblasti audio i video tehnike;

 • da integriše osnovna tehnička, računarska, informatička i umetnička znanja, u skladu sa potrebama proizvodnih, obrazovnih i uslužnih delatnosti iz audio i video tehnologije;
 • da se studenti osposobe za obavljanje poslova u privrednom i društvenom, odnosno vanprivrednom sektoru;
 • da se studenti osposobe za timski rad i rad u multikulturalnoj sredini.

Savladavanjem studijskog programa Audio i video tehnologije student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • prati i primenjuje novine u struci sticanjem znanja iz oblasti produkcije i postprodukcije slike i zvuka, kao i oblasti primene tehnologija u 2D i 3D kompjuterskoj animaciji s ciljem kreiranja i prezentacije multimedijalnih sadržaja;
 • razvija veštine i spretnost u upotrebi znanja osposobljavanjem za projektovanje i dizajniranje audio i video sistema;
 • upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja obrade audio/video signala i principa digitalnih sistema u projektovanju, korišćenju i održavanju medijskih i telekomunikacionih sistema, upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa softverom, normama, pravilima i standardima u radu sa audio i video signalima, kao i u oblasti kompjuterske animacije);
 • projektuje i organizuje radne procese, organizuje kontrolu proizvodnje audio i video uređaja, kao i medijskog materijala (audio i video snimaka), donosi operativne odluke o implementaciji, uvođenju i načinu praćenja poslova u vezi sa tehničkom podrškom medijima;
 • stiče znanja o značaju i strategiji zaštite životne sredine, kao i o obaveznom uključivanju zaštite životne sredine pri gradnji objekata, radeći, pre svega, na projektovanju zaštite od buke u poslovnim i stambenim objektima i monitoringu buke u radnoj i životnoj sredini.

Automatika i sistemi upravljanja vozilima

Cilj studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima jeste da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

Ciljevi studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima su:

 • da doslednom primenom evropskih i svetskih standarda organizuje visokokvalitetne studije iz oblasti automatike i sistema upravljanja vozilima;
 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju;
 • da studenti ovladaju najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama iz ove oblasti, kao i da se osposobe za kreativan rad i time steknu sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje.

Savladavanjem studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • prati i primenjuje novine u struci (sticanje znanja iz opšteobrazovnih predmeta i savremenih oblasti automatike i računarstva, mogućnost da se sa uspehom prate oblasti savremene automatizacije i računarski upravljanih procesa, kao i sistema upravljanja u vozilima);
 • razvija veštine i spretnost u upotrebi znanja (osposobljavanje za projektovanje, realizaciju i održavanje procesa i sistema automatizacije);
 • upotrebljava informaciono-komunikacionu tehnologiju u ovladavanju znanjima iz odgovarajućeg područja (upotreba znanja o korišćenju računarske tehnologije i uređaja, sa opštim i specifičnim aplikativnim softverom, normama, pravilima i standardima u lokalizaciji i otklanjanju kvarova, kao i principima rada i zahtevima različitih elektromašinskih sistema u procesima i na vozilima);
 • projektuje i organizuje radne procese, projektuje i donosi operativne odluke o obimu, opravdanosti i praćenju poslovanja srednjih i malih preduzeća, auto-kuća, specijalizovanih servisa itd.;
 • učestvuje u timskom radu i dobija mogućnost da bude punopravni član stručnog i poslovnog tima;
 • može nastaviti dalje usavršavanje na specijalističkim strukovnim studijama ili master strukovnim studijama.

Ekološki inženjering

Cilj studijskog programa Ekološki inženjering je da osposobi studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Ekološki inženjering su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti praćenja stanja i zaštite životne sredine, održivog tehnološkog i ekonomskog razvoja društva, energetske efikasnosti i ekološkog dobijanja i racionalne potrošnje energije, upravljanja tokovima otpada, mogućnostima njegovog korišćenja i načinima bezbednog odlaganja, kao i načinima prevencije i smanjenja štetnih uticaja različitih privrednih grana na životnu sredinu;
  da se osposobi stručan kadar koji će biti nosilac donošenja, primene i kontrole sprovođenja normativnih akata kojima je određena oblast zaštite životne sredine;
  da se studenti osposobe za timski rad na poslovima zaštite životne sredine.

Savladavanjem studijskog programa Ekološki inženjering student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • primenjuje načela zaštite životne sredine;
 • poznaje svojstva različitih vrsta otpadnih materija;
 • primenjuje relevantnu nacionalnu i evropsku pravnu regulativu;
 • prikuplja i tumači podatke dobijene u procesima u vezi sa zaštitom životne sredine;
 • predlaže mere za poboljšanje postupaka u vezi sa zaštitom životne sredine;
 • koristi svoje znanje u oblasti ekološkog inženjerstva na profesionalan način;
 • učestvuje u multidisciplinarnim projektima u oblasti ekološkog inženjerstva.

                      

Elektronika i telekomunikacije

Cilj studijskog programa Elektronika i telekomunikacije je da osposobi studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Ciljevi studijskog programa Elektronika i telekomunikacije su da se osposobi stručni kadar u oblasti elektronike i telekomunikacija za potrebe:

 • proizvodnih preduzeća, na poslovima razvoja, proizvodnje i održavanja;
 • institucija vanprivrednih delatnosti, na poslovima izbora pri nabavci i održavanju elektronske opreme;
 • javnih preduzeća u eksploataciji i održavanju.

Savladavanjem studijskog programa Elektronika i telekomunikacije student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • ovladava bazičnim znanjima u oblastima elektronike, informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • razvija sposobnost razumevanja sistema i savremenih tehnologija, kao i sposobnost primene razvijenih znanja u oblasti savremenih elektronskih i komunikacionih sistema za potrebe privrede i industrije;
 • ovladava najaktuelnijim znanjima, umećima i veštinama iz predmetnih oblasti, osposobljava se za kreativan rad i time stiče sigurnu osnovu za uspešno zapošljavanje;
 • osposobljava se za realizaciju i održavanje uređaja, sistema i podsistema iz oblasti elektronike i telekomunikacija;
 • razvija kreativnost i sklonost ka timskom radu u struci;
 • razvija kompetencije kao što su spremnost da se stalno ide u korak sa razvojem i primenom novih tehnologija u oblasti elektronike i telekomunikacija i da se učestvuje u daljem razvoju ovih tehnologija;
 • stiče osnove za dalje usavršavanje i praktičan rad u struci.

Informacioni sistemi

Cilj studijskog programa Informacioni sistemi je da osposobi studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i za primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

Ciljevi studijskog programa Informacioni sistemi su osposobljavanje za:

 • projektovanje, realizaciju i administraciju informacionih sistema;
 • projektovanje i izradu softverskih aplikacija za potrebe klijenata, uključujući i dinamičke sajtove – elektronske prodavnice;
 • poslove implementacije elektronskog poslovanja u privrednim društvima, finansijskom sektoru, lokalnoj i državnoj upravi i javnim službama;
 • projektovanje, implementaciju i održavanje računarskih mreža;
 • planiranje i realizaciju marketing kampanja preko različitih kanala oglašavanja, uključujući i internet;
 • menadžment malih i srednjih preduzeća, finansijskog sektora i javnih službi.

Savladavanjem studijskog programa Informacioni sistemi student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • prati i primenjuje savremene programske alate i tehnike;
 • bavi se projektovanjem, realizacijom i administracijom informacionih sistema;
 • projektuje i realizuje internet aplikacije;
 • povezuje znanja iz informacionih tehnologija, elektronskog poslovanja, menadžmenta i marketinga;
 • uspešno upravlja preduzećem;
 • analizira složene sisteme elektronskog poslovanja i izrađuje biznis plan sa analizom rizika;
 • bavi se projektovanjem, izradom i publikovanjem dinamičkih veb-lokacija;
 • osposobljava se za timski rad i poslovnu komunikaciju sa ljudima drugih kultura.

Nove energetske tehnologije

Cilj studijskog programa Nove energetske tehnologije je da osposobi studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima, uz primenu savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa Nove energetske tehnologije su:

 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije, električnih mašina, elektromotornih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija;
 • da osposobi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergetskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija;
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • primenjuje osnovne zakone elektroenergetike;
 • primenjuje principe proizvodnje električne energije iz obnovljivih i konvencionalnih izvora energije;
 • primenjuje osnovna znanja o strukturi elektroenergetskog sistema i funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema;
 • projektuje i izračunava glavne elemente električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona;
 • koristi električnu mernu opremu u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima;
 • izračunava troškove u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije;
 • održava elemente elektroenergetskih sistema i električnu opremu industrijskih pogona;
 • eksploatiše i održava postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • eksploatiše i održava distributivna postrojenja i mreže, izvršava odgovarajuća merenja i obračunava utrošenu električnu energiju;
 • eksploatiše i održava elektrane električne energije na obnovljive izvore energije;
 • priprema i realizuje programe održavanja i ispitivanja elektroenergetske opreme;
 • primenjuje osnovne principe očuvanja životne sredine.

Nove računarske tehnologije

Cilj studijskog programa Nove računarske tehnologije je da osposobi studente za korišćenje i razvijanje tehnologija u oblastima programiranja, umrežavanja, baza podataka i multimedija.

Ciljevi studijskog programa Nove računarske tehnologije su:

 • da pripremi stručnjake u oblasti računarskih tehnologija za uspešne i produktivne nosioce struke u privredi, javnim preduzećima, državnim organima, zdravstvu i obrazovnim institucijama, sposobne da pruže doprinos napretku i razvoju struke i sektora u kome rade; 
 • da pruži veštine i znanja potrebne za rad u oblastima oslonjenim na računarske tehnologije, kao i za nastavak istraživanja i studija u ovoj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa Nove računarske tehnologije student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • stiče kompetencije neophodne za prihvatanje inovacija u svim pravcima daljeg razvoja računarskih tehnologija;
 • stiče umeće učenja, organizacije vremena za učenje, izdvajanja korisnih informacija iz obilja informacija na internetu i van njega, analize i primene informacija, kao i samoprovere znanja u izabranoj oblasti;
 • stiče kompetencije za poslovnu komunikaciju i izražavanje kreativnih ideja;
 • stiče kompetencije za komunikaciju, timski i individualni rad u struci;
 • stiče kompetencije za celoživotno učenje u izabranoj oblasti;
 • razvija i održava softver, koristeći aktuelne programske jezike, razvojna okruženja i alate, pod aktuelnim operativnim sistemima;
 • projektuje i održava informacione sisteme, njihove baze podataka i aplikacije za upravljanje bazama podataka;
 • projektuje, instalira i održava računarske mreže;
 • razvija multimedijalne sadržaje i alate za razvoj ovih sadržaja;
 • učestvuje u daljem razvoju savremenih računarskih informaciono-komunikacionih tehnologija: internet, veb, mobilnih i inteligentnih tehnologija.

                   

Računarska tehnika

Cilj studijskog programa Računarska tehnika jeste da osposobi studente za razvoj i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža i informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa Računarska tehnika su:

 • da se osposobi stručni kadar za individualni i timski rad u oblasti računarske tehnike;
  da studenti steknu odgovarajuća znanja i veštine u oblasti računarske tehnike, neophodne za rad u privredi, javnim preduzećima, zdravstvu i obrazovanju, u razvoju i održavanju hardvera i softvera, realizaciji i održavanju informacionih i računarskih sistema i računarskih mreža;
  da studenti steknu osnovu za dalje usavršavanje u ovoj oblasti.

Savladavanjem studijskog programa Računarska tehnika student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti:

 • stiče kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti računarske tehnike;
 • osposobljava se za razvijanje i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža, sistema za zaštitu i informacionih sistema;
 • razvija kreativnost u radu;
 • stiče solidnu osnovu za dalje usavršavanje u struci;
 • poznaje i razume struku i primenjuje stečena znanja u praksi;
 • efikasno rešava konkretne probleme u praksi;
 • razvija intelektualne sposobnosti;
 • povezuje znanja iz svoje stručne oblasti sa znanjima iz različitih oblasti projektovanjem hardvera i softvera;
 • projektuje, realizuje i održava informacione sisteme;
 • projektuje, instalira i održava računarske mreže;
 • primenjuje mehanizme i algoritme za zaštitu podataka.

Kontakt

Više informacija možete pronaći na našem sajtu.
Instagram: @viserbgd
Facebook: @viserbgd

Adresa: Beograd, 11010 Voždovac, Ulica Vojvode Stepe br. 283
Telefon: +381 (0)11/24-71-099
E-mail: office@viser.edu.rs
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: