Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. 

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz biologije.

Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na studije prvog stepena je opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom postignutim u srednjem obrazovanju, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može imati najviše 40 bodova. Rezultat postignuti na prijemnom ispitu vrednuje se sa 60 bodova.

Jedinstvena rang lista utvrđuje se za svaki studijski program pojedinačno, sa ukupnim brojem bodova stečenim po kriterijumima utvrđenim Konkursom. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Prijavljivanje kandidata

Kandidat prilikom prijavljivanja podnosi na uvid originalna dokumenta, a ostavlja fotokopije (koje ne moraju biti overene) sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom ispitu;
 • Prijavu na konkurs ( dobija se u skriptarnici škole);
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i sprovođenje prijemnog ispita.

Upis primljenih kandidata

Student podnosi sledeću dokumentaciju:

 • Originale diplome i svedočanstava iz srednje škole, za sve četiri godine ili overene fotokopije istih;
 • Original trajnog izvoda iz matične knjige rođenih ili overena kopija istog;
 • Lekarsko uverenje za dalje školovanje, ne starije od šest meseci;
 • Uredno popunjen (ćiriličnim pismom) i potpisan indeks od strane studenta (dobija se u Skriptarnici Škole);
 • 2 popunjena (ćiriličnim pismom) ŠV20 obrasca (dobijaju se u Skriptarnici Škole);
 • 3 fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • Dokaz o uplati troškova upisa (indeks i ŠV20 obrasci);
 • Dokaz o uplati prve rate školarine;
 • Popunjen upitnik za brucoše (dobija se u skriptarnici);
 • Potvrda o radnom odnosu (za studente iz radnog odnosa).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog