Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija

O Fakultetu

Viša medicinska škola u Ćupriji osnovana je 1998. godine. Počela je da radi sa tri smera, Viša medicinska sestra tehničar, Viši fizioterapeut i Viši radiološki tehničar u tri učionice i amfiteatru u ulici Lole Ribara 1/2. U toku svog razvoja škola je otvarala nove smerove: Viša ginekološko akušerska sestra školske 2000/2001. godine, Viši medicinski tehničar instrumentar 2002/2003. godine, Viši tehničar kozmetičar školske 2003/2004. godine kada škola prelazi na studiranje od šest semestara, Viši tehničar anestetičar i Viši farmaceutski tehničar školske 2005/2006.

Škola sada radi u potpuno novoj zgradi od 6300m2 u koju se uselila na dan školske slave Sveti Jovan Zlatousti 26. novembra 2005. godine. Nastava se odvija u jedanaest učionica, deset usko specijalizovanih kabineta za praktičnu nastavu, amfiteatru i u nastavnim bazama: Zdravstveni centar Ćuprija, KBC Srbije Beograd, VMA Beograd, Dom zdravlja Ćuprija, Zavod za javno zdravlje Ćuprija i u brojnim banjskim centrima u Srbiji, a među njima u Specijalnoj bolnici Sokobanja, Gamzigradska Banja, Vrnjačka Banja, Ribarska Banja, Niška Banja.

Sa usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju septembra 2005.godine u koji je implementirana Bolonjska deklaracija škola ulazi u proces akreditacije, da bi 28.09.2007. godine od strane Ministarstva prosvete dobila dozvolu za rad i postala Visoka medicinska škola strukovnih studija.

Škola ima visoko profesionalni nastavni kadar u zvanju akademika, doktora nauka, magistra i specijaliste, koji stalno rade u školi kao i eminentnie nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije.

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji je od 2008. godine započela i projekat „Usklađivanje stečenog stručnog naziva“ u okviru kog studenti, koji su završili Višu medicinsku školu, ispunjenjem određenih obaveza stiču 180ESPB i legalitet sticanja visokog obrazovanja za zdravstvene radnike za koji Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji ima akreditovane programe. 

U cilju usavršavanja medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika sa srednjom, višom i visokom školskom spremom, škola organizuje kontinuiranu edukaciju u vidu jednodnevnih kurseva, koje akredituje Zdravstveni savet Srbije. U periodu od 2011. do 2016. godine Škola je akreditovala 27 programa kontinuirane edukacije. 

Vizija medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji je da postane vodeća međunarodno akreditovana škola za obrazovanje medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika, koji će moći da obavljaju poslove sa visokostručnim praktičnim iskustvom u zdravstvenim ustanovama; kao i da poveća i obogaćuje svoj fond znanja, promoviše visoke etičke moralne vrednosti poslovanja, odgovornosti prema zaposlenima, društvenoj zajednici, negujući toleranciju, razumevanje različitosti i kulturu dijaloga.

Studijski programi

Škola u ovom trenutku upisuje studente na šest akreditovanih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

  • Strukovna medicinska sestra
  • Strukovni fizioterapeut
  • Strukovni medicinski radiolog
  • Strukovna medicinska sestra babica
  • Strukovni kozmetičar estetičar
  • Strukovni farmaceut

Strukovna medicinska sestra

Studijski program osnovnih strukovnih studija – Strukovna medicinska sestra, obuhvata studije u trajanju od tri godine (šest semestra) na kojima se stiče stručno zvanje Strukovna medicinska sestra. Program je vrednovan sa 180 ESPB bodova, svaka godina studija sa po 60 ESPB. Studije mogu da upišu svršeni učenici svih smerova srednje medicinske škole i gimnazije uz položeni prijemni ispit iz biologije. 

Studijski program Strukovna medicinska sestra obrazuje kadrove za kojima postoje potrebe i čiji delokrug rada obuhvata rad u zdravstvenim, obrazovnim i ustanovama socijalne zaštite u javnom ili privatnom sektoru. To podrazumeva mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima u Domovima zdravlja, Opštim i specijalnim bolnicama, Kliničko bolničkim centrima, Institutima, Zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama, ustanovama dečje zaštite, ustanovama socijalne zaštite (domovi za stare, ustanove za osobe sa posebnim potrebama), kao i u ordinacijama i poliklinikama.

Strukovni fizioterapeut

Uslov za upis Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija, odsek Ćuprija studijski program Strukovni fizioterapeut je završena srednja medicinska škola, gimnazija i sve četvorogodišnje srednje škole i položen kvalifikacioni iz biologije.

Studijski program za strukovnog fizioterapeuta traje šest semestara odnosno tri godine i nosi 180 ESPB bodova. Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje Strukovni terapeut. Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata za zanimanje strukovni fizioterapeut, što će im omogućiti rad na poslovima prevencije, lečenja i rehabilitacije obolele dece, odraslih i starih ljudi u zdravstvu, a pored toga i rad u oblasti socijalne zaštite, prosvete i male privrede.

Strukovni medicinski radiolog

Uslov za upis Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija, odsek Ćuprija studijski program Strukovni medicinski radiolog je završena srednja medicinska škola svih smerova, gimnazija, kao i sve četvorogodišnje škole i položen kvalifikacioni ispit iz biologije.

Studijski program Strukovni medicinski radiolog traje šest semestara, odnosno tri godine i nosi 180 ESPB bodova. Po završetku studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu završnog rada i usmenu prezentaciju, stiče se zvanje Strukovni medicinski radiolog. Studijski program strukovnih studija iz oblasti radiologije omogućava studentima optimalno sticanje stručnog znanja i sticanje odgovarajućih veština za profesionalni rad u okviru radiologije.

Strukovna medicinska sestra babica

Studijski program osnovnih strukovnih studija – Strukovna medicinska sestra babica, u trogodišnjem trajanju (šest semestara) ima za cilj teorijsko i kliničko osposobljavanje visokostručnih kadrova u oblasti babištva. Program studija omogućuje da strukovna medicinska sestra babica sprovodi svoje profesionalne aktivnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite, na svim nivoima progresivne nege, ali i u kući, zdravstvenoj ustanovi i zajednici.

Osnovne strukovne studije mogu da upišu svršeni učenici svih smerova srednje medicinske škole i gimnazije uz položeni prijemni ispit iz biologije. Program je vrednovan sa 180 ESPB bodova, svaka godina studija sa po 60 ESPB. Završetkom studija student dobija stručni naziv Strukovna medicinska sestra babica

Strukovni kozmetičar estetičar

Uslov za upis Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, studijska grupa Strukovni kozmetičar estetičar  je završena srednja medicinska škola, gimnazija, hemijska škola, srednja kozmetičarska ili srednja farmaceutska škola i položen kvalifikacioni ispit iz hemije i biologije.

Studijski program Strukovni kozmetičar estetičar, kroz trogodišnji obrazovni proces, osposobljava studente za rad u svim segmentima kozmetičke delatnosti u medicini, obrazovanju, zdravstvenom turizmu i kozmetičkom preduzetništvu.

Strukovni farmaceut

Uslov za upis Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija, odsek Ćuprija studijski program Strukovni farmaceut je završena srednja medicinska škola, sve četvorogodišnje srednje škole ili gimnazija i položen kvalifikacioni ispit iz biologije.

Studijski program za Strukovnog farmaceuta traje šest semestara, odnosno tri godine i nosi 180 ESPB bodova. Po završetku studijskog programa i položenog završnog ispita kroz izradu diplomskog rada i usmenu prezentaciju stiče se zvanje Strukovni farmaceutski tehničar. Studijski program strukovnih studija iz farmacije svojim sadržajem omogućava studentima dovoljno stručnog znanja i sticanje odgovarajućih veština za profesionalno delovanje u okviru farmaceutskog sektora.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog