Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Menadžment biznisa i logistike

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Dva od četiri sledeća predmeta: Osnove ekonomije, Poslovna ekonomija, Osnove informatike, Matematika.

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Ekonomija, Matematika,

Gradovi: Leskovac

Stepen studija: Osnovne strukovne studije

Dužina trajanja: Šest semestara (tri godine)

ESPB: 180

Stečeno zvanje: Strukovni menadžer biznisa i logistike

Broj slobodnih mesta: 66

 

Savremen i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, osposobiće studente za širi spektar poslova iz oblasti upravljanja na svim menadžerskim nivoima u privrednim, finansijskim, neprofitnim organizacijama i organizacijama iz javnog sektora kao i za primenu koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli poslovnih procesa.

Nakon uspešno savladanog programa Menadžment biznisa i logistike student će biti sposoban da:

 • Demonstrira razumevanje menadžmenta i sposobnost donošenja poslovnih odluka;
 • Kritički prouči ključne probleme u menadžmentu;
 • Razume proces menadžmenta kroz planiranje, organizovanje i kontrolu;
 • Shvati preduzetništvo kao fenomen moderne ekonomije;
 • Razume viziju i misiju kao preduslov definisanja ciljeva i politike preduzeća;
 • Učestvuje u timu koji osmišljava, upravlja i realizuje projektni zadatak;
 • Sposobnost razumevanja uloge informacija za poslovno odlučivanje, uz vrednosno izražavanje kao uslova za integraciju informacija
 • Sposobnost da definiše i realizuje strategiju tržišnog komuniciranja preduzeća sa okolinom; primeni instrumente poslovnih komunikacija; shvati značaj koncepta integrisanih marketing komunikacija; primeni etiku u poslovnim komunikacijama preduzeća;
 • Koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe;
 • Demonstrira razumevanje finansijske funkcije i sposobnost donošenja odluka;
 • Razvije praktične modele i strategije bazirane na savremenoj teoriji i praksi;
 • Opiše i kvantificira rizike, pripremi koncizan i tačan izveštaj o upravljanju rizikom i primeni relevantne tehnike za upravljanje rizikom;
 • Razume osnovne determinante logističkog menadžmenta u preduzećima;
 • Primeni teorijska i praktična znanja za procenu logističkih sistema, njihovo unapređenje i oblikovanje optimalnog logističkog sistema poslovnog subjekta.

Po završetku studijskog programa Menadžment biznisa i logistike studenti mogu obavljati:

 • Rukovodeće poslove u svim preduzećima;
 • Rukovodeće poslove u trgovini, velikim trgovinskim lancima;
 • Poslove iz oblasti logistike;
 • Poslove vezane za izradu projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama;
 • Poslove lica koje sublimira poslove funkcija finansija, trgovine i marketinga u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

 

Spisak predmeta po godinama studija

Menadžment biznisa i logistike

PRVA GODINA

Semestar 1

Semestar 2

ESPB

 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

Matematika

2

2

 

 

6

A

Poslovna statistika

2

2

 

 

6

S

Osnove računovodstva

2

2

 

 

6

S

Poslovna ekonomija

 

 

2

2

6

S

Osnove ekonomije

 

 

2

2

5

A

Informacione tehnologije

 

 

2

3

7

SA

Uvod u finansije

 

 

2

1

4

A

Stručna praksa (prva godina)

 

 

 

 

4

SA

Izborni blok 1a (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Sociologija

2

2

 

 

5

A

Poslovna kultura i etika

2

2

 

 

5

A

Engleski jezik - početni kurs

2

2

 

 

5

A

Francuski jezik - početni kurs

2

2

 

 

5

A

Izborni blok 1b (biraju se dva)

 

 

 

 

 

 

Poslovni engleski jezik 1

 

 

2

2

6

S

Poslovni francuski jezik 1

 

 

2

2

6

S

DRUGA GODINA

Semestar 3

Semestar 4

ESPB

 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

Osnove menadžmenta

2

2

 

 

5

S

Menadžment ljudskih resursa

2

2

 

 

5

S

Trgovinski menadžmenet

2

0+2

 

 

6

SA

Poslovno pravo

 

 

2

0

3

S

Osnove marketinga

 

 

2

2

6

S

Osnove organizacije

 

 

2

2

5

S

Menadžment prodaje

 

 

2

3

7

SA

Istraživanje tržišta

 

 

2

3

7

SA

Stručna praksa (druga godina)

 

 

 

 

4

SA

Izborni blok 2a (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Poslovni engleski jezik 2

2

2

 

 

6

S

Poslovni francuski jezik 2

2

2

 

 

6

S

Izborni blok 2b (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo

2

2

 

 

6

SA

Agromenadžment

2

2

 

 

6

SA

TREĆA GODINA

Semestar 5

Semestar 6

ESPB

 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

Finansijski menadžment

3

2

 

 

6

S

Projektni menadžment

2

2

 

 

5

S

Elektronsko poslovanje

2

1+1

 

 

5

SA

Upravljanje rizikom

2

2

 

 

6

SA

Projektni menadžment -praktikum (case study)

   

0

2

2

SA

Poslovna logistika

 

 

3

2

5

S

Strategijski menadžment

 

 

3

2

6

S

Stručna praksa (treća godina)

 

 

 

 

3

SA

Završni rad

 

 

 

 

8

SA

Izborni blok 3 (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Marketing IS

1

2

 

 

4

SA

Menadžment IS

1

2

 

 

4

SA

Izborni blok 4 (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

2

3

6

SA

Ekonomika međunarodnog transporta i špedicije

 

 

2

3

 

SA

Izborni blok 5 (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

Organizaciono ponašanje

 

 

2

1

4

SA

Lokalni ekonomski razvoj

 

 

2

1

4

SA

 

Detaljnije informacije o studijskom programu možete dobiti na: http://vpsle.edu.rs/menadzment-biznisa-i-logistike-2017/

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog