Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu

O Akademiji 

Akademija strukovnih studija Južna Srbija osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije RS 05 br. 022-5272/2019 statusnom promenom spajanja samostalnih visokoškolskih ustanova u njenom sastavu.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja. Akademija ima svojstvo pravnog lica, kao samostalna visokoškolska ustanova, u skladu sa Zakonom i Statutom. Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz sledećih obrazovno-naučnih polja i to:

 • Društveno-humanističke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke i
 • Umetnost.

Akademija u svom sastavu ima tri Odseka bez svojstva pravnog lica i to:

 1. Odsek Visoka poslovna škola Leskovac,
 2. Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac, 
 3. Odsek za tehnološko umetničke studije sa sedištem u Leskovcu. 

Odsek Visoka poslovna škola Leskovac

Odlukom Vlade RS o osnivanju Akademije strukovnih studija Južna Srbija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu počinje da radi u okviru Akademije pod nazivom Odsek Visoka poslovna škola Leskovac.

Škola je kao nezavisna institucija počela sa radom 25. januara 1976. godine izdvajanjem iz tadašnjeg Obrazovno ekonomskog centra „Đuka Dinić“, kao Viša škola za obrazovanje radnika trgovinske i ugostiteljske struke.

Škola je promenila naziv 1981. godine u Viša škola usmerenog obrazovanja „Svetozar Marković“, a zatim je Republički komitet za obrazovanje radnika i fizičku kulturu SR Srbije, na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju, a na zahtev Više škole i Izveštaja Komisije tog komiteta od 3. jula 1987. godine, doneo rešenje o utvrđivanju ispunjenosti za ostvarenje plana i programa obrazovanja studija na Višoj ekonomskoj školi u Leskovcu od školske 1987/1988. godine. U toku svog rada Viša ekonomska škola je više puta menjala svoje nastavne planove i programe.

Od školske 2005/2006 prioritet škole je da se pripremi za prelazak na Bolonjski proces rada, kompletnim prilagođavanjem studijskih programa kao i izradom projekta „Škola za budućnost“, u okviru koga je planirana izgradnja nove zgrade škole. Pored ovih aktivnosti, fokus je usmeren i na međunarodnu saradnju i to, pre svega, sa obrazovnim institucijama iz Norveške, Slovenije, Grčke i Makedonije.

Kao osnovni zadatak Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu bio je formiranje mladih stručnjaka sa aplikativnim znanjima koji su spremni da se odmah po završetku školovanja, bez potrebe za pripravničkim stažom i dodatnom obukom, aktivno uključe u izvršavanje poslova i zadataka za koje su školovani, čime se povećava preduzetnički potencijal i stvara kadrovska osnova za socio-ekonomski razvoj čitavog regiona kao i zadovoljenje obrazovnih potreba sve dinamičnije regionalne ekonomije putem obezbeđenja mogućnosti za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i uslova za permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje/učenje tokom čitavogživota.

Postavljeni su sledeći zadaci:

 • obezbeđenje kvalitetnog obrazovanja baziranog na savremenim studijskim programima, u skladu sa tendencijama u evropskom obrazovanju, kao i aktivno učešće u regionalnom socio-ekonomskom razvoju kroz obrazovnu i izdavačku delatnost: 
 • permanentno inoviranje i harmonizacija studijskih programa sa odgovarajućim studijskim programima u Evropi i svetu na bazi samoevaluacije;
 • permanentno unapređenje obrazovnog procesa bazirano na povećanju kompetencija nastavnika i saradnika i upotrebi savremenih nastavno-tehničkih sredstava i softverskih simulacija;
 • produbljivanje regionalne i međunarodne saradnje sa privrednim i obrazovnim organizacijama i institucijama putem organizovanja seminara, simpozijuma, konferen-cija i naučno-stručnih skupova;
 • aktivna podrška regionalnom socio-ekonomskom razvoju putem učešća u domaćim i inostranim projektima regionalnog socio-ekonomskog razvoja.

Studijski programi 

Škola organizuje i izvodi osnovne strukovne, specijalističke i master strukovne studije.

Osnovne strukovne studije

 • Poslovna informatika i e-biznis
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Menadžment u biznisu
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Menadžment tehnologije hrane i gastronomije

Specijalističke strukovne studije

 • Digitalni marketing i e-trgovina
 • Menadžment tehnologije hrane i gastronomije

Master strukovne studije

 • Poslovna ekonomija i e-biznis

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog