Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Ekološki inženjering

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita životne sredine (ekologija), Inženjerstvo,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Ekološki inženjering

Студијски програм Еколошки инжењеринг има за циљ да оспособи  студенте за обављање послова који се односе на управљање отпадом, одрживи развој, мониторинг и заштиту животне средине коришћењем нових технологија.

 

Циљеви студијског програма Еколошки инжењеринг су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућности његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
 • да се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине;
 • да се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

 

Савладавањем студијског програма Еколошки инжењеринг студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примeни нaчeлa заштите животне средине;
 • да пoзнaје свojствa рaзличитих врстa oтпaдних мaтeриja;
 • да примeни нaциoнaлну и Eврoпску правну рeгулaтиву;
 • да прикупи и тумaчи пoдaткe дoбиjeнe у прoцeсимa вeзaним зa заштиту животне средине;
 • да прeдлaже мeрe зa пoбoљшaњe пoступaкa вeзaних зa заштиту животне средине;
 • да кoристи свoje знaњe у oблaсти еколошког инжењерства нa прoфeсиoнaлaн нaчин;
 • да учeствуjе у мултидисциплинaрним прojeктимa, у области еколошког инжењерства.

 

Стручни назив

 • Након завршених основних струковних студија Еколошки инжењеринг, студенти стичу звање струковни инжењер заштите животне средине.

 

Nastavni plan - Ekološki inženjering

Laboratorijska oprema za proizvodnju biodizela

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog