Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Broj mesta za upis u prvom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu i iznosi školarina

Odsek Visoka skola elektrotehnike i računarstva
Naziv studijskog programa  Broj studenata za za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija   Iznos školarine koju plaćaju samofinansirajući studenti (u dinarima) 
Budžet Samofinansirajući Ukupno
Audio i video tehnologije  30  50  80  125.000,00
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 125.000,00
Ekološki inženjering 10 30 40 80.000,00
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 125.000,00
Informacioni sistemi 30 50 80 125.000,00
Nove energetske tehnologije 30 50 80 125.000,00
Nove računarske tehnologije 30 110 140 125.000,00
Računarska tehnika 30 90 120 125.000,00

 

Pored napred navedenih upisnih kvota, Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva može, pod posebnim uslovima, u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2022/2023. godinu upisati najviše:

 1. Dva kandidata, pod uslovima određenim Programom afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom.
 2. Dva kandidata pripadnika romske nacionalne manjine, pod uslovima određenim Programom afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
 3. Dva kandidata koji su državljani Republike Srbije, a koji su u školskoj 2021/2022. godini završili srednju školu u inostranstvu.

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu se upisati:

 • Državljani Republike Srbije koji su u Republici Srbiji završili srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i koji se rangiraju u okviru broja studenata koji se mogu upisati na određeni studijski program.
 • Državljani Republike Srbije koji srednju školu, koja je izjednačena sa srednjom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju završenom u Republici Srbiji, u školskoj 2021/2022. godini završe u inostranstvu, kao i državljani Republike Srbije koji stranu srednjoškolsku ispravu steknu završavanjem akreditovanog stranog srednjoškolskog programa u ustanovi u Republici Srbiji (dalje: imaoci strane srednjoškolske isprave), mogu da se upišu na osnovne strukovne studije u ATUSS, pod uslovom da im se (od strane Agencije za kvalifikacije) prizna strana srednjoškolska isprava i ako se rangiraju u okviru broja studenata koji se mogu upisati na određeni studijski program. Upis kandidata koji su imaoci strane srednjoškolske isprave na dva posebno opredeljena budžetska mesta za upis u drugom upisnom roku se vrši pod uslovom da postupak nostrifikacije stranih srednjoškolskih isprava ovih kandidata nije ni otpočeo do isteka poslednjeg dana za konkurisanje u prvom upisnom roku (primera radi, jer strana srednjoškolska isprava nije ni izdata do tog roka). Ovi kandidati mogu da konkurišu za upis u drugom (septembarskom) upisnom roku na dva posebno opredeljena budžetska mesta za upis kandidata državljana Republike Srbije koji su imaoci strane srednjoškoslke isprave, kao i za upis na samofinasirajuća mesta koja su preostala slobodna za upis u drugom upisnom roku.
 • Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja se, pod uslovom da su im nostrifikovana strana srednjoškolska dokumenta koja podležu nostrifikaciji, upisuju u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujići i pravo na upis u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Susednim zemljama se ovde smatraju Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija (ranije BJR Makedonija), Republika Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Slovenija. U pogledu postupka nostrifikacije srednjoškolskih dokumenata stečenih u inostranstvu, za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, važi navedeno (u prethodnoj tački) za državljane Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu. Izuzetno, kandidati sa srednjoškolskim dokumentima izdatim u Republici Srpskoj ne nostrifikuju ta dokumenta.
 • Strani državljani, uključujući i strane državljane u statusu migranata/tražilaca azila, mogu se upisati na osnovne strukovne studije isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta, pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije (u pogledu prethodnog obrazovanja i u pogledu obaveze polaganja prijemnog ispita) i pod uslovom da poznaju srpski jezik u meri potrebnoj za praćenje nastave. Ukoliko su stranu srednjoškolsku ispravu stekli u inostranstvu, strani državljani prilikom prijave na Konkurs, pored ostalih zahtevanih dokumenata koje podnose svi kandidati, predaju i sledeća dokumenta:
  • originalna srednjoškolska svedočanstva i diplomu, odnosno ekvivalentne dokumente, uz njihove prevode overene od ovlašćenog prevodioca, kao i rešenje Agencije za kvalifikacije o nostrifikaciji stečene srednjoškolske diplome na uvid i neoverene fotokopije tih dokumenata (fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatu);
  • pasoš na uvid i fotokopiju prve strane pasoša,
  • dokaz da vladaju srpskim jezikom u meri potrebnoj za praćenje nastavnog procesa (uverenje ovlašćene organizacije ili instituta),
  • dokaz o tome da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju (2022/2023).
 • Kandidati koji nemaju javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju odgovarajućeg stepena (uništena, izgubljena, nestala isprava/ evidencija/ arhivska građa), umesto te javne isprave, prilikom prijave na Konkurs podnose rešenje o utvrđivanju stečenog srednjeg obrazovanja, doneto od strane nadležnog osnovnog suda u vanparničnom postupku.
 • Opšti uslov za upis na studije u ATUSS, koji važi za sve kandidate, jeste da kandidat poznaje srpski jezik u meri potreboj za praćenje nastave.

Rokovi za konkurisanje i upis u prvom upisnom roku

Odsek Visoka skola elektrotehnike i računarstva
R.br. Postupak Datumi Vreme
1. Podnošenje prijava na Konkurs* 27.06.-29.06.2022. 09h - 17h
2. Objavljivanje Privremene liste prijavljenih kandidata na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita 30.06.2022. 12h
3. Prijemni ispit 01.07.2022. 10h
4. Objavljivanje Privremene rang liste na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa 03.07.2022. 12h
5. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Privremenu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa** 05.07.2022. 10h - 12h
6. Objavljivanje odluka Komisije za upis po podnetim prigovorima 05.07.2022. 2h - 14h
7. Podnošenje žalbi protiv odluka Komisije za upis po podnetim prigovorima 06.07.2022. 15h - 16h
8. Objavljivanje Konačne rang liste 06.07.2022. 18h
9. Upis primljenih kandidata (Raspored (satnica) upisa kandidata prema plasmanu kandidata na Konačnoj rang listi biće uručena kandidatima prilikom podnošenja prijava na Konkurs) 07.07.-09.07.2022. 09 – 17h
10. Upis kandidata koji su prijemni ispit polagali na drugom fakultetu 11.07.2022. 09h - 14h
Prijave na Konkurs se podnose isključivo neposredno. Prijave podnete preko pošte ili na bilo koji drugi posredan način neće se razmatrati i smatraće se da nisu podnete. Prilikom prijave na konkurs, kandidatu će biti izdata potvrda sa registracionim brojem kandidata – REGISTRACIONI LISTIĆ, koji je jedini dokaz da se kandidat prijavio na Konkurs. Kandidat je dužan da registracioni listić donese na polaganje prijemnog ispita i bez njega neće moći da polaže prijemni ispit.
**Prigovori se podnose isključivo u pisanoj formi i neposredno, na obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici Odseka Visoka škola elektrotehnike i računarstva, uz dokaz o uplati 1.000,00 (jedne hiljade) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih prigovora. Depozit se uplaćuje na račun broj 840-2119666-62 uz poziv na broj 1–22–22. Ukoliko se ispostavi da je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko se ispostavi da prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti suprotno opisanoj proceduri (posredno, npr. poštom ili e-poštom), neblagovremeno podneti prigovori (van napred određenih rokova za podnošenje prigovora) ili prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru, smatraće se nedopuštenim, neblagovremenim ili nepotpunim i neće biti razmatrani. Uvid u svoj rad sa prijemnog ispita može izvršititi samo kandidat koji je na propisani način podneo prigovor na Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa.

Dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs

R.br. Dokument
1. Prijavni list, popunjen i potpisan
2. Lična karta, odnosno za strane državljane pasoš
3. Originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole i neoverene fotokopije istih, odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska dokumenta ako je kandidat imalac takvih dokumenata i neoverene fotokopije istih
4. Originalna diploma srednje škole i neoverena fotokopija iste, odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska isprava, ako je kandidat imalac takve isprave i neoverena fotokopija iste, odnosno, ukoliko je kandidat polagao maturski ili završni ispit, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i neoverena fotokopija iste
5. Izvod iz matične knjige rođenih - ako se kandidat odluči da ga sam pribavi - original na uvid i neoverenu fotokopiju istog***
6. Uverenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Republike Srbije - ako se kandidat odluči da ga sam pribavi - original na uvid i neoverenu fotokopiju istog***
7. Izjava o načinu pribavljanja podataka o kojima se vodi službena evidencija***
8. Dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita****
***Kandidat ima pravo da se, popunjavanjem odgovarajuće izjave, opredeli da sam pribavi dokumente koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji se prilažu prilikom prijave na konkurs, odnosno upisa (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu), ili da ATUSS ovlasti da te podatke pribavi službenim putem. Kandidat koji je državljanin Republike Srbije može da se opredeli da ovlasti ATUSS da samostalno pribavi podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, a koji su potrebni za upis kandidata (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu) i u tom slučaju kandidat ne mora donositi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu prilikom konkurisanja i upisa. Kandidat koji je državljanin Republike Srbije, a koji ne želi da ovlasti ATUSS da samostalno pribavi podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, kao i kandidat u pogledu koga ATUSS nema mogućnosti da samostalno pribavi podatke iz dokumenata o kojima se vodi službena evidencija, mora doneti izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu prilikom upisa.

****Nadoknada za polaganje prijemnog ispita na Odseku Visoka škola elektrotehnike i računarstva iznosi 7.000,00 (sedam hiljada) dinara.

Primer popunjene uplatnice

Dodatna dokumenta koja pored napred navedenih dokumenata podnose pojedine kategorije kandidata

 • Imaoci strane srednjoškolske isprave (bez obzira da li su državljani Republike Srbije ili strani državljani), u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja u kome se kandidat nalazi:
  • rešenje o nostrifikaciji strane srednjoškolske isprave, ili
  • potvrdu Agencije za kvalifikacije da su podneli zahtev za nostrifikaciju strane srednjoškolske isprave, ili
  • potvrdu srednje škole da su položili sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (IBDP).
 • Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja podnose i dokaz o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini – popunjenu i potpisanu Izjavu koja se može preuzeti ovde >>>.
 • Kandidati koji žele da se upišu primenom <>Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, u skladu sa pravilima tog Programa, podnose i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za upis primenom Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine i to:

Prijemni ispit, bodovanje zadataka sa prijemnog ispita i uspeha postignutog u srednjoj školi

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova po osnovu uspeha iz srednje škole i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. Po osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat može ostvariti najviše 40 bodova, a po osnovu uspeha na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti najmanje 0 a najviše 60 bodova.

Za kandidata koji je završio srednju školu u četvorogodišnjem trajanju uspeh postignut u srednjoj školi (BSŠ) se boduje kao zbir prosečnih ocena (PO) postignutih u I, II, III i IV razredu srednje škole (r.s.š.), pomnoženih sa 2:

BSŠ = (PO I r.s.š + PO II r.s.š + PO III r.s.š + PO IV r.s.š)*2

Za kandidata koji je završio srednju školu u trogodišnjem trajanju uspeh postignut u srednjoj školi (BSŠ) se boduje kao zbir prosečnih ocena (PO) postignutih u I i II razredu srednje škole (r.s.š.) pomnoženih sa 2 i prosečne ocene postignute u trećoj godini srednje škole pomnožene sa četiri:
BSŠ = ((PO I r.s.š + PO II r.s.š)*2 + PO III r.s.š *4))

U Odseku Visoka škola elektrotehnike i računarstva uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja i to:

 • 10 zadataka iz oblasti Matematika i
 • 10 pitanja iz oblasti Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija.

Svaki tačan odgovor na prijemnom ispitu donosi 3 (tri) poena, svaki odgovor “ne znam” donosi 0 (nula) poena, a svaki netačan odgovor donosi -1 (minus jedan) poen.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju u čijem organizovanju učestvuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit već mu se dodeljuje maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu.

Kandidati su dužni da na prijemnom ispitu poštuju pravila polaganja prijemnog ispita, sa kojima će biti detaljno upoznati od strane dežurnih lica. Nepoštovanje pravila o polaganju prijemnog ispita povlači diskvalifikaciju i zabranu upisa. Na prijemni ispit potrebno je obavezno doneti REGISTRACIONI LISTIĆ i ličnu kartu (ili pasoš).

Rangiranje i upis primljenih kandidata

Upis kadidata se vrši sa Konačne rang liste. Konačna rang lista kandidata se sačinjava na osnovu broja bodova ostvarenih po osnovu uspeha iz srednje škole i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije ako kumulativno ispunjava sledeće uslove:

 • kandidat je državljanin Republike Srbije, ili pripadnik srpske nacionalne manjine iz (u odeljku 2. tačka 3. ovog Konkursa nabrojanih) susednih zemalja ili ukoliko je državljanin države čiji se državljani, prema zaključenom međudržavnom sporazumu, mogu finansirati iz budžeta Republike Srbije,
 • kandidat nije bio upisan ili nije trenutno upisan na osnovnim studijama kao student čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
 • kandidat je, na osnovu uspeha u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, ostvario više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u statusu studenta koji se sam finansira ako mu njegov plasman na konačnoj rang listi omogućava da se upiše u okviru utvrđenih upisnih kvota za svaki pojedini studijski program.

Izuzetno, rangiranje i upis kandidata koji ispune uslove za upis primenom Programa afirmativnih mera, kao i kandidata koji su državljani Republike Srbije ali su imaoci strane srednjoškolske isprave, obaviće se u skladu sa napred navedenim opštim pravilima rangiranja kandidata (bodovanje uspeha), ali i u skladu sa posebnim pravilima odgovarajućeg Programa afirmativnih mera, radi upisa u okviru posebnih kvota, odnosno mesta opredeljenih za upis kandidata na teret budžeta Primenom programa afirmativnih mera, odnosno radi upisa u okviru posebnih kvota opredeljenih za upis državljana Republike Srbije koji su imaoci strane srednjoškolske isprave. Kandidati koji se prilikom prijavljivanja na Konkurs opredele za upis u okviru Programa afirmativnih mera, kao i kandidati državljani Republike Srbije koji su imaoci strane srednjoškolske isprave, takođe su u obavezi da polažu prijemni ispit. Nakon polaganja prijemnog ispita, ovi kandidari se rangiraju i na posebnim rang listama i na konačnoj rang listi svih kandidata koji su polagali prijemni ispit, i to:

 • primarno se rangiraju na posebnim rang listama za upis kandidata primenom programa afirmativne mere, radi upisa na posebno odobrena budžetska mesta za taj program afirmativne mere, do popune posebno odobrenih budžetskih mesta, odnosno na posebnim rang listama za upis državljana Republike Srbije koji su imaoci strane srednjoškolske isprave do popune posebno odobrenih budžetskih mesta koja su opredeljena za upis ove kategorije kandidata,
 • sekundarno se rangiraju i na konačnoj rang listi svih kandidata koji su radili prijemni ispit. Nakon popune posebno odobrenih budžetskih mesta , kandidat koji je rangiran na posebnoj rang listi, a nije uspeo da se upiše u okviru posebno odobrenih budžetskih mesta za određenu kategoriju kandidata, na studije se može upisati prema svom plasmanu na konačnoj rang listi svih kandidata koji su radili prijemni ispit.

Ukoliko dva ili više kandidata na konačnoj rang listi imaju isti ukupan broj bodova, prednost za upis ima kandidat koji je na prijemnom ispitu ostvario veći broj bodova. Ukoliko dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupan broj ostvarenih bodova, pri čemu takvi kandidati imaju identičan broj bodova po osnovu uspeha naprijemnom ispitu, prednost za upis ima kandidat koji je ostvario bolju prosečnu ocenu u četvrtom razredu srednje škole. Ukoliko dva ili više kandidata na rang listi imaju isti ukupan broj ostvarenih bodova, pri čemu takvi kandidati imaju identičan broj bodova po osnovu uspeha naprijemnom ispitu i identičnu prosečnu ocenu u četvrtom razredu srednje škole, prednost za upis ima kandidat koji je ostvario bolju prosečnu ocenu u trećem razredu srednje škole; ako takvi kandidati imaju identičnu prosečnu ocenu i u trećem razredu srednje škole, prednost za upis ima kandidat koji je ostvario bolju prosečnu ocenu u drugom razredu srednje škole; ako takvi kandidati imaju identičnu prosečnu ocenu i u drugom razredu srednje škole, prednost za upis ima kandidat koji je ostvario bolju prosečnu ocenu u prvom razredu srednje škole.

Važno – Raspored upisa

Upozoravaju se kandidati da je IZUZETNO VAŽNO da se pridržavaju TERMINA, odnosno RASPOREDA UPISA.

Raspored upisa zavisi od plasmana kandidata na Konačnoj rang listi. Obaveštenje sa satnicom upisa prema plasmanu na konačnoj rang listi biće uručeno kandidatu prilikom prijave na konkurs.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne pristupi prozivci za upis i ako se ne upiše u terminu određenom za upis prema plasmanu tog kandidata na Konačnoj rang listi, umesto njega će biti upisan sledeći kandidata koji je pristupio, prema redosledu na konačnoj rang listi.

Dokumenta potrebna za upis

R.br. Dokument
1. Originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole (odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska dokumenta, ako je kandidat imalac takvih dokumenata)
2. Originalna diploma srednje škole (odnosno ekvivalentna strana srednjoškolska isprava i rešenje o nostrifikaciji te strane srednjoškolske isprave, ako je kandidat imalac takve isprave)
3. Izvod iz matične knjige rođenih - ako se kandidat odluči da ga sam pribavi
4. Uverenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Republike Srbije - ako se kandidat odluči da ga sam pribavi
5. dva ŠV-20 obrasca Republičkog zavoda za statistiku
6. prazan indeks sa hologramskom nalepnicom
7. dve fotografije formata (dimenzija) 4,5 cm x 3,5 cm (u fotografskoj radnji tražiti fotografisanje za indeks)
8.

za studente koji se upisuju kao samofinansirajući studenti dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine. Školarina se uplaćuje na račun ATUSS broj 840-2119666-62.  U poziv na broj upisuje se šifra koja zavisi od studijskog programa koji se upisuje. Nalog za uplatu prve rate školarine (sa upisanim podacima o žiro računu i pozivu na broj shodno studijskom programu na koji se kandidat upisuje) kandidat može preuzeti u Skriptarnici Odseka VIŠER, uz ostala dokumenta potrebna za upis, nakon prozivke i rezervacije mesta za upis.
Školarina se može uplatiti:

 • odjednom u celokupnom iznosu prilikom upisa, ili
 • tako što se pri upisu uplati prva rata školarine u iznosu od najmanje 30.000,00 (trideset hiljada) dinara, dok se preostali iznos školarine od 95.000,00 (devedeset i pet hiljada) dinara može platiti u najviše deset mesečnih rata u iznosu od po 9.500,00 (devet hiljada i petsto) dinara. Rate se uplaćuju najkasnije do 15. u mesecu, počevši od oktobra meseca 2021. godine, a zaključno sa julom mesecom 2022. godine.

Napomene:

 • Indeks i obrasci ŠV - 20 mogu se kupiti u skriptarnici Odseka VIŠER.

Više informacija o ATUSS, Odseku VIŠER i osnovnim strukovnim studijama možete dobiti: ·    

 • na sajtu VIŠER www.viser.edu.rs
 • putem elektronske pošte office@viser.edu.rs
 • putem zvaničnih naloga Odseka VIŠER na društvenim mrežama (Facebook i Instagram)
 • na broj telefona 011/2471-099

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog