Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

O Univerzitetu

Državni univerzitet u Novom Pazaru spada među najmlađe visokoobrazovne ustanove u Srbiji. Osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije, 26. oktobra 2006. godine. Ovakav potez Vlade imao je cilj da doprinese ravnomernijem i bržem regionalnom razvoju Republike Srbije u celini, da poboljša obrazovnu strukturu mladih, kao i da pomogne u rešavanju nagomilanih problema, koji koče razvoj ovog regiona. 

U sklopu Univerziteta tada su počela da rade tri fakulteta: Filozofski, Pravno-ekonomski i Tehničko-tehnološki. Ubrzo, Državni univerzitet u Novom Pazaru je prešao na departmanski model i umesto fakulteta ima departmane.To praktično znači da univerzitet ima svojstvo pravnog lica, a ne i fakulteti (departmani) u njegovom sastavu. Integrisana organizaciona struktura omogućila je brz razvoj ove institucije.

U sastavu Univerziteta nalaze se departmani za: 

 • Pravne nauke, 
 • Ekonomske nauke, 
 • Filološke nauke,
 • Filozofske nauke i umetnost, 
 • Prirodno-matematičke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke,
 • Biomedicinske nauke, 
 • Multidisciplinarne nauke.

Departamn za pravne nauke

Na Departmanu se stiču neophodna teorijska i praktična znanja iz oblasti pravnih nauka o pravnim pojmovima i pravnim ustanovama (institucijama), kao što su: svojina, ugovor, država, brak, starateljstvo, konačnost, pravnosnažnost, izvršnost, i sl. i pravnim granama (kao što su krivično pravo, građansko pravo, privredno pravo, ustavno pravo, međunarodno javno pravo itd) i pravnim oblastima kao što su javno (upravno pravo, ustavno pravo) i privatno pravo (obligaciono pravo, porodično pravo, nasledno pravo), međunarodno (međunarodno javno pravo, međunarodno privatno pravo, međunarodno privredno pravo) i unutrašnje pravo (ustavno pravo Republike Srbije, krivično pravo Republike Srbije, upravno pravo Republike Srbije itd) materijalno (krivično pravo, ustavno pravo, porodično pravo itd) i formalno (krivično procesno pravo, građansko procesno pravo, upravni postupak itd).

Studenti stiču opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno individualno i timsko obavljanje pravnih poslova, u organima državne uprave i lokalne samouprave, u javnim službama udruženjima i institucijama pravnog sistema.

Na Departmanu za pravne nauke izvodi se nastava na osnovnim akademskim studijama (OAS) i master akademskim studijama (MAS).

Osnovne akademske studije realizuju se kroz akreditovani studijski program: 

 • Pravo 

Master akademske studije realizuju se kroz akreditovani studijski program:

 • Pravo

Pravo (OAS)

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara) 240 ESPB

Akademski naziv: Diplomirani pravnik

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata iz oblasti prava, na nivou osnovnih akademskih studija, koje obezbeđuje sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava, funkcionisanja pravnog sistema, politike upravnog, finansijskog i budžetskog prava, ali i u okviru porodičnog i naslednog prava, kriminologije i kriminalistike, radnog i ekološkog, međunarodnog javnog, privatnog, trgovinskog prava i međunarodnih pravnih odnosa i dr.

Cilj studijskog programa jeste da omogući studentima sticanje opštih i posebnih praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje pravnih poslova; sticanje znanja iz pravne teorije i prakse na unutrašnje-pravnom i međunarodno-pravnom nivou s posebnim akcentom na pravo EU; sticanje neophodnih znanja iz pozitivno-pravnih disciplina; ovladavanje metodama rešavanja pravnih problema; efikasnu primenu stečenih znanja u praksi; da izborom predmeta učestvuju u kreiranju svog obrazovnog profila; visok stepen profesionalne etike; sticanje osnovnih znanja za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija; uvođenje studenata u naučno-obrazovni proces; nastavak daljeg obrazovanja.

Pravo (MAS)

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB

Akademski naziv: Master pravnik

Svrha studijskog programa diplomskih akademskih studija Pravo jeste obrazovanje studenata iz oblasti prava koje obezbeđuju produbljivanje znanja:

 • iz ugla savremenog ustavnog i građanskog prava, kao i brojnih aplikativnih disciplina;
 • ujednačavanja pravnih postulata i pristupa pravu u skladu sa pravom EU;
 • razvoja prava i razumevanja brojnih faktora i aspekata koji utiču na njegove promene u procesu globalizacije i tranzicije;
 • u radu i delovanju pravnih, sudskih i upravnih institucija, kao i na doradi instrumenata kojima se implementiraju novi pravni postulati;
 • u analizi pravne prakse u pravosuđu, državnoj i javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, preduzećima, bankama, finansijskim i drugim organizacijama, agencijama, konsultantskim kućama i dr.

Osnovni cilj ovog programa je dodatno temeljnije obrazovanje pravnih stručnjaka koji će biti osposobljeni produbljenim znanjima iz pravnih nauka.

Cilj je da student stekne opšta i posebna teorijska i praktična znanja neophodna za profesionalno obavljanje pravničkih poslova u pravosuđu, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim službama, privrednim subjektima i drugim organizacijama i institucijama, razvijanje sposobnosti za primenu usvojenih znanja kao i kritičko tumačenje pravnih procesa, razvijanje sposobnosti za dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na trećem stepenu visokog obrazovanja.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog