Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Računarstvo i informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije, Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Master akademske studije po akreditaciji iz 2019. godine

Studijski program master akademskih studija pod nazivom Računarstvo i informatika koji se izvodi na Elektronskom fakultetu u Nišu ima 4 modula i to:

Studije karakteriše sticanje užih naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja u okviru navedenih modula.

Nastava na ovom studijskom programu traje dva semestra (godinu dana) tokom kojih student stiče najmanje 60 ESPB.

Na ovaj studijski program se mogu upisati samo kandidati koji su na osnovnim studijama stekli najmanje 240 ESPB bodova i to na Elektronskom ili nekom drugom srodnom fakultetu.

Nastava na studijskom programu realizuje se na sledeći način:

  • Za svaki modul u prvom semestru postoji izborna lista A za modul sa najmanje osam predmeta od kojih student bira tri, dok dva predmeta student bira iz zajedničkog izbornog bloka A za sve module.
  • Za svaki modul u drugom semestru postoji izborna lista B za modul sa najmanje četiri predmeta od kojih student bira jedan, dok još jedan predmet student bira iz zajedničkog izbornog bloka B za sve module.
  • Organizuje se studijsko-istraživački rad, koji student realizuje u oba semestra u saradnji sa nastavnicima sa studijskog programa, i pri tome se upoznaje sa najnovijim stručnim i tehnološkim saznanjima, kao i sa elementima naučno-istraživačkog i stručnog timskog rada, i
  • Master rad, koji student radi u drugom, završnom semestru.

Tokom studija student mora da položi najmanje sedam predmeta, od kojih je 5 predmeta u prvom semestru i 2 u drugom. Ovakva struktura obezbeđuje da student izabere najmanje 4 predmeta koji su specifični za modul koji je izabrao. Sadržaj predmeta je takav da nadograđuje stečena znanja iz oblasti Računarstva i informatike i uglavnom je reč o predmetima koji sadrže napredne teme.

U prvom semestru studenti imaju i Studijsko-istraživački rad koji ih uvodi u naučna istraživanja kroz seminarske radove i projekte.

U drugom semestru, obavezna stručna praksa, koja nosi 3 ESPB, omogućuje studentima utvrđivanje stečenih znanja u realnom radnom okruženju, pripremajući ih za predstojeće radne obaveze i master rad.

Kroz izborne kurseve, stručnu praksu, kao i Master rad - studijsko-istraživački rad, student se priprema za izradu master rada koji nosi 15 ESPB.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad. Predavanja su namenjena za prenošenje teorijskih osnova, dok se na vežbama razrađuju primeri koji ilustruju predavanu materiju. U okviru studijskog istraživačkog rada obavljaju se laboratorijski rad, konsultacije, rade se seminarski radovi i projekti. Za izvođenje nastave koriste se računari i projektori, a po potrebi nastava se izvodi i u računarskim salama. Kao podrška nastavi koristi se Moodle platforma za sve kurseve.

Rad studenata tokom nastavnog procesa prati se i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na Elektronskom fakultetu u Nišu sa čime su studenti unapred upoznati.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog