Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1

Opšte informacije - Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i najprestižnijih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima.

 

Organizacija fakulteta

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu ima četiri organizacione jedinice: nastavno-naučnu, naučno-istraživačku i stručnu, tehničku i administrativnu.

Nastavno-naučna jedinica se bavi nastavnim i naučnim radom u cilju ostvarivanja plana i programa nastave na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama i svih oblika istraživanja (fundamentalna, razvojna i primenjena). Nastavno-naučnu jedinicu čine katedre koje su osnovni oblik organizovanja nastave i naučno-istraživačkog rada. Pet katedri (prema redosledu formiranja) su:

 • Katedra za proizvodno mašinstvo,
 • Katedra za motorna vozila i motore,
 • Katedra za mašinske konstrukcije i mehanizaciju,
 • Katedra za energetiku i procesnu tehniku i
 • Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje.

Naučnoistraživačka i stručna jedinica (Institut) se bavi naučnom, istraživačkom, razvojnom, stručnom, obrazovnom i izdavačkom delatnošću u oblasti mašinstva, izradom studija, ekspertiza, projekata i druge tehničke dokumentacije itd. Čine je laboratorije, centri i biblioteka.

Tehnička jedinica obavlja: laboratorijske poslove, poslove održavanja zgrada, opreme i instalacija, obezbeđenja objekata, kopiranja i fotografisanja i druge poslove tehničke prirode.

Administrativna jednica realizuje zadatke vezane za studentska pitanja, opšte, pravne, administrativne i finansijsko-materijalne poslove iz oblasti delatnosti Fakulteta.

Studenti Fakulteta inženjerskih nauka

 

Studijski programi

U okviru sistema visokog obrazovanja Republike Srbije na Fakultetu inženjerskih nauka izvodi se nastava na tri nivoa:

Osnovne akademske studije na studijskim programima Mašinskog i Automobilskog inženjerstva traju tri godine (180 ESPB bodova). Na ovim studijskim programima master studije traju dve godine (120 ESPB bodova).  Osnovne akademske studije Vojnoindustrijskog i Urbanog inženjerstva, kao i Računarske tehnike i softverskog inženjerstva, traju četiri godine (240 ESPB bodova). Jednogodišnje master studije donose 60 ESPB bodova. Doktorske studije traju tri godine (180 ESPB bodova).

Novi program studija prilagođen Evropskom akademskom prostoru počeo je školske 2005/2006 godine. Konstantno se ulažu napori ka otvaranju novih studijskih programa, širenju i razvoju Fakulteta inženjerskih nauka.

 

Objekti fakulteta

Kompleks zgrada Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu čine 4 objekta (A, B, C i D).

Objekti Fakulteta inženjerskih nauka

U objektu A su smeštene: prostorije dekana i prodekana; Laboratorija za obradu metala i tribologiju; odeljenja za inženjerski softver i obradu metala deformisanjem; centri za terotehnologiju, tribologiju, kompjuterom integrisano poslovanje, kvalitet, revitalizaciju industrijskih sistema, integrisani razvoj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme, informacione tehnologije, virtuelnu proizvodnju, Inovacioni centar za informacione tehnologije, biblioteka, mali amfiteatar, konstrukcioni biroi i kabineti, računarske učionice, Univerzitetski informacioni centar ...

U objektu B se nalaze: Laboratorija za motorna vozila, Laboratorija za motore SUS i pogonske materijale, Laboratorija za energetiku i procesnu tehniku, Centri za tehničku ispravnost vozila i bezbednost saobraćaja, Regionalni Evro - centar za energetsku efikasnost, Sala za sednice, Računarski centar, konstrukcioni biroi i kabineti...

U objektu C su smeštena: odeljenja za mašinske materijale i zavarivanje, kompozitne materijale, Laboratorija za mašinske konstrukcije i mehanizaciju, CAD laboratorija (CAD/LAB), Laboratorija za automatiku, hidrauliku, elektrotehniku i robotiku, centri za mehaničke prenosnike, ispitivanje i proračun mašinskih elemenata i mašinskih sistema, racionalno gazdovanje energijom, grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju, primenjenu automatiku, konstrukcioni biroi i kabineti...

U objektu D se nalaze: učionice - slušaonice, kabineti, veliki amfiteatar sa oko 250 mesta, Centar za reciklažu dotrajale PC opreme, prostorije administrativne jedinice, studentske prostorije...

 

Misija fakulteta 

Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao obrazovno naučne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti inženjerskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa Evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta inženjerskih nauka je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire. 
 

Vizija fakulteta

Vizija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u različitim tehničkim oblastima.

Namera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i celoj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u celom svetu.

Ciljevi fakulteta su:

 • podizanje nivoa kvaliteta svih nivoa studija,
 • povećanje interesovanja za studije inženjerskih nauka,
 • unapređenje postojećih i uvođenje novih nastavnih planova i programa,
 • povećanje broja domaćih i međunarodnih naučnih projekata uz značajan transfer rezultata istraživanja ka privredi i okruženju,
 • razvoj naučno-istraživačke misli,
 • stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i dr.

Uloga Fakulteta treba da postane još značajnija i da doprinese bržem razvoju grada, regiona i republike.

Misija, vizija i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerskih nauka u Univerziteta Kragujevcu u svetske naučne i naučno istraživačke trendove čime se obezbeđuje i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.

 

Istorijat

Mašinski fakultet u Kragujevcu, odnosno danas Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, formiran je na inicijativu bivšeg sreza Kragujevac i Mašinskog fakulteta u Beogradu, Uredbom Izvršnog veća Narodne skupštine Narodne Republike Srbije br. 522 od 1. oktobra 1960. godine, kao odeljenje Mašinskog fakulteta u Beogradu. Odeljenje Mašinskog fakulteta započelo je rad 9. oktobra 1960. u prostorijama Prve kragujevačke gimnazije. Prva predavanja iz predmeta Matematika održao je, 10. oktobra 1960. godine, prof. dr Božidar Đerasimović. Prvi starešina (dekan) Odeljenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. Branislav Ilić, dipl. inž. 

Nove  zgrade Mašinskog fakulteta podignute su na poljani pored Gornjeg parka 1962. godine, a konačno preseljenje u nove zgrade obavljeno je 5. januara 1963. Izgrađeni objekti  su obuhvatili 5.600 m2 učioničkog i  700 m2 laboratorijskog prostora. Izgradnjom objekata stekli su se potrebni uslovi za uspešan rad i razvoj fakulteta. Prvi rezultati su bili vidljivi već nakon nekoliko godina: 10. oktobra 1964. odbranjen je prvi diplomski rad (Miloš Kojić), 23. novembra 1968. prva magistarska teza (Aleksandar Kuzmanović) i 24. juna 1969. prva doktorska disertacija (Branislav Devedžić). Time je započeo proces stvaranja sopstvenog nastavnog kadra kao osnovne pretpostavke za osamostaljenje fakulteta.

Mašinski fakultet u Kragujevcu postao je samostalan fakultet, u sastavu Univerziteta u Beogradu, 2. decembra 1971. godine. Prvi dekan samostalnog Mašinskog fakulteta u Kragujevcu bio je prof. dr Dušan Simić, dipl. inž.

Od 1976. Mašinski fakultet se nalazi u sastavu Univerziteta "Svetozar Marković" u Kragujevcu, danas Univerziteta u Kragujevcu.

Za naročite zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnjaka i naučnika, doprinos privrednom razvoju i napretku zemlje i druge značajne rezultate, Mašinski fakultet u Kragujevcu je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima (1985).

Od svog osnivanja do danas Fakultet se intenzivno razvijao i razvija, uz značajno prostorno, kadrovsko i materijalno jačanje. Izgradnjom novih objekata, u periodu od 1987. do 1990. godine, proces prostornog jačanja je zaokružen tako da je ukupna površina svih zgrada fakulteta 15.000 m2, od čega oko 8.000 m2 čine laboratorije, centri, konstrukcioni biroi, računarski i drugi učionički prostor.

Akreditacijom svih nivoa studija mašinstva 2008. godine, a zatim i novih studijskih programa u oblastima vojno-industrijskog inženjerstva, industrijskog inženjeringa i inženjerskog menadžmenta u jubilarnoj 2010. godini, Mašinski fakultet je ušao u novi ciklus razvoja. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. jula 2011. godine donela Odluku o promeni naziva Mašinskog fakulteta u Kragujevcu u „Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu“.

U očekivanom talasu promena, koje je doneo povratak automobilske industrije u Kragujevac, Fakultet je prepoznao novu šansu za razvoj. U saradnji sa kompanijom FIAT Automobili Srbija i Politehnikom iz Torina, na Fakultetu je koncipiran, a zatim 2013. godine i akreditovan, novi studijski program, Automobilsko inženjerstvo. Uporedo sa tim procesom, a u nameri da se odgovori potrebama lokalne zajednice, razvijan je i studijski program Urbano inženjerstvo, koji je takođe akreditovan 2013. godine.

U periodu od 1960. do danas, Fakultet inženjerskih nauka je značajno doprineo bržem privrednom i društvenom razvoju ne samo Kragujevca, Srbije i čitave bivše SFRJ, već i mnogih kompanija širom sveta. Taj doprinos se najkraće i najjednostavnije može sagledati kroz sledećih nekoliko karakterističnih podataka (do 1. oktobra 2013):

» na Fakultetu je do sada zvanja na svim nivoima studija steklo preko 6000 inženjera.

» realizovano je na stotine istraživačkih tema fundamentalnog, primenjenog i razvojnog karaktera i saopšteno i objavljeno mnoštvo naučnih i stručnih radova na kongresima, konferencijama, savetovanjima i seminarima nacionalnog i internacionalnog karaktera i u vodećim nacionalnim i internacionalnim časopisima;

» objavljen je veliki broj publikacija naučnog, udžbeničkog, monografskog i drugog karaktera, značajnih za obavljanje obrazovne i naučne delatnosti, usavršavanje i inoviranje znanja saradnika fakulteta i stručnjaka iz privrede;

» Fakultet izdaje i tri časopisa međunarodnog karaktera (Mobility & Vehicle Mechanics – MVM, Tribology in Industry i International Journal for Quality Research), koji doprinose širenju naučne misli i u zemlji i u inostranstvu;

» Fakultet je razvio i razvija saradnju sa mnogim naučnim i drugim institucijama iz zemlje i inostranstva, nastojeći i na taj način da obezbedi sve neophodne pretpostavke za obrazovanje i usavršavanje svojih nastavnika i saradnika;

» Fakultet je nosilac i realizator nekoliko međunarodnih TEMPUS, EURECNA, WUS, EUREKA, COST, FP6, FP7, IPA i drugih projekta.

I ovaj mali deo prikazanih rezultata pokazuje da je Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu ustanova bogate tradicije, impozantnih rezultata i prepoznatljiva u domaćim i svetskim okvirima.

 

Kontakt

Ul. Sestre Janjić br. 6
34000 Kragujevac, Srbija
Tel. 034/335-990 (+broj lokala)
Email: kontakt@fink.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog