Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA

 

Osnovne informacije

Univerzitet Metropolitan i Fakultet za primenjenu ekologiju-FUTURA žele vam srdačnu dobrodošlicu. Fakultet za primenjenu ekologiju je nov i osoben fakultet u visokom školstvu Srbije. Nov, jer je prvu generaciju studenata primenjene ekologije upisao 2006. godine, a osoben po tome što u programu studija objedinjuje prirodne, društvene i tehničke nauke usmerene ka oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Osoben i zato što se znatan deo nastave i usvajanja novih znanja obavlja van fakultetskih kabineta i slušaonica, u prirodnim laboratorijama: nacionalnim parkovima, zaštićenim prirodnim dobrima, šumskim rezervatima, istraživačkim stanicama u Valjevu, Subotici, Sremskoj Mitrovici.

U proučavanju i usvajanju studijskih programa, studenti će imati pomoć nastavnika koji su svoja znanja i iskustva stekli radeći niz godina u našim i inostranim naučnim institutima i fakultetima. Većina njih je već više godina uključena u širok spektar istraživanja koja su blisko povezana sa različitim aspektima nauke o životnoj sredini.

Kvalitetna nastava, vaša želja za znanjem i posvećenost izabranoj oblasti studiranja su garancija uspeha, koji će biti naša zajednička potreba i interes.

 

Studijski programi

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura ispunjava sve standarde propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 106/06), uverenje broj 612-00-1439/2008-04.

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju - Futura se realizuju akademske studije prvog stepena (Osnovne akademske studije), drugog stepena (Master akademske studije) i trećeg stepena (Doktorske akademske studije)

Na master akademskim studijama postoje četiri akreditovana smera:

 • Master akademske studije Zaštita životne sredine - Primenjeni ekodizajn
 • Master akademske studije Integralno upravljanje prirodnim resursima - Menadžment resursa
 • Master akademske studije Upravljanje rizicima u životnoj srediti - Menadžment rizika
 • Master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene

Na doktorskim akademskim studijama postoji smer Održivi razvoj i životna sredina.

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova dobija se stručni naziv – diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Diplomirani, odnosno master analitičar zaštite životne sredine je stručni naziv koji se dobija nakon završenih osnovnih, odnosno master akademskih studija. To su stručni profili koji se stiču savladavanjem akreditovanih studijskih programa, kojim se stiču kompetencije pre svega za integralno sagledavanje i rešavanje problema zaštite životne sredine, za upravljanje na planu zaštite, očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine, za ovladavanje savremenim informacionim instrumentima, kao što je Integrisani GIS, modelovanje i praktične eksperimentalne veštine i demonstracione metode. Posebna karakteristika je osposobljenost za multidisciplinarni timski rad i osposobljenost za implementaciju instrumenata i mehanizama upravljanja životnom sredinom i prirodnim resursima.

Ovaj profil analitičara je osposobljen za rad u:

 • državnim organima, administrativnim službama na svim nivoima,
 • specijalizovanim javnim i privatnim agencijama, institucijama za zaštitu prirode;
 • naučno-istraživačkim i tehnološkim institucijama, inspekcijama i javnim komunalnim preduzećima
 • institucijama i organizacijama koje su staraoci zaštićenih prirodnih dobara;
 • specijalizovanim službamaza kontrolu i nadzor
 • projektnim timovima za razvoj, za izradu procena uticaja i rizika na životnu sredinu;
 • proizvodnim korporacijama koje svoje programe zasnivaju na proizvodnji iz prirodnih resursa;
 • konsultantskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine;
 • nevladinom sektoruu oblasti zaštiteživotne sredine;
 • sferi ekološke edukacije stanovništva, kao i posebnih ciljnih grupa (učenika, studenata, novinara, donosilaca odluka, nevladinih organizacija, korisnika prirodnih resursa itd.) i;
 • dalje usavršavanjeu okviru doktorskih studija nauke o zaštiti životne sredine ili bliskih oblasti.

Svetska predviđanja novih zanimanja sve više usmeravaju pažnju na nove trendove koji su rezultat uznapredovale tehnlogije i ljudskih saznanja. Savremena preduzeća ostvaruju profit zahvaljujući novim tehnilogijama, a futurološki pristup očuvanju kvaliteta životnog ambijenta, odnosno resursa, sve je više prisutan kroz kreirane nove - potrebne profile kadrova.

Nacionalna služba za zapošljavanje navodi da će zanimanja poput genetičara, molekularnog biologa, estetskog hirurga, analitičara zaštite životne sredine i analitičara prometa i investicija, fizikohemičara ili menadžera bezbednosti biti najplaćeniji poslovi u Srbiji za 10 ili 20 godina.

Između ostalog iz Nacionalne službe za zapošljavanje ukazuju i da će ulaganja u obnovljive izvore energije i organsku proizvodnju pružati dobru perspektivu za otvaranje novih radnih mesta.

 

Metod nastave

Cilj Fakulteta za primenjenu ekologiju - Futura jeste da ostvari visok kvalitet procesa studija u oblasti životne sredine na nivou evropskih visokoobrazovnih institucija. U izvođenju nastave angažovani su domaći i inostrani profesori koji su afirmisani kao vodeći eksperti u oblastima koje se izučavaju u sklopu nastavnog plana i programa. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja studenata, zasnovani su na principima Bolonjske dekleracije. Obrazovni postupak se sprovodi prema rasporedu časova baziranim na predmetima koji su jednosemestralni. Osnovne studije traju četiri godine (osam semestara). Na svakoj studijskoj godini postoji utvrđena kvota obaveznih i izbornih predmeta, kao i specijalizovanih kurseva. Nastavne časove prati planirani fond časova za mentorski rad sa studentima.

Nastava se odvija u obliku predavanja i drugih nastavnih aktivnosti (vežbe, seminari, prezentacije, eseji, elaborati, naučnoistraživački radovi i dr.). Stručna praksa na višim godinama studija, je obavezna za sve studente.

Ocenjivanje studenata (kumulativno ocenjivanje) se vrši tokom izvođenja nastave iz predmeta, putem vrednovanja tekstova, prezentacija vlastitih priloga, obrade studije slučajeva, izrade seminarskih i projektnih radova, aktivnosti na časovima nastave, vežbi i stručne prakse. Svaki vid aktivnosti ima utvrđeni broj poena koji se kumuliraju i prevode u odgovarajuće ocene. Ispiti se polažu po završetku celokupnog procesa izvođenja predavanja, vežbi, seminara i stručne prakse. Ocenjivanje studenata može se vršiti u toku semestra, što daje mogućnosti da se ispit završi i pre samog ispitnog roka. Radi se o šansi za izuzetne aktivnosti i naravno iskazane sposobnosti i znanja.

Upisom ograničenog broja studenata (do 80 za osnovne akademske studije i do 25 za master akademske studije po smeru), organizovanjem vežbi i seminara u malim nastavnim grupama (15-20 studenata), afirmacijom interaktivnog multimedijalnog pristupa u okviru izvodenja nastave u savremeno opremljenim salama/laboratorijama, uz stručnu praksu koja se kontinuirano izvodi u relevantnim kompanijama i institucijama određeni su svi uslovi za formiranje visokokvalitetnih stručnjaka.

 

Kvalitet prostora i opreme

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura sa 855 m2 u potpunosti obezbeđuje potrebne kapacitete za kvalitetno obavljanje nastavnih, istraživačkih i drugih delatnosti. U okviru ovog prostora nalaze se učionice, laboratorija, biblioteka, informatički kabinet, kancelarije, studentska služba i druge prostorije za izvođenje nastave u skladu sa poljem prirodno-matematičkih nauka. Fakultet stalno prati, usklađuje i usavršava resurse sa potrebama nastavnog procesa i brojem studenata.

Fakultet poseduje adekvatnu i savremenu tehničku, informacionu i laboratorijsku opremu i instrumente za kvalitetno izvođenje nastave na svim nivoima studija.

Fakultet obezbeđuje i dodatni prostor i opremu u cilju što kvalitetnijeg izvođenje nastave i vežbi, kao i za potrebe praktičnog rada studenata, i to na Istraživačkom brodu Futura od 150 m2, u Ekološkoj učionici na Velikom ratnom ostrvu sa 100 mesta, u Genetsko-reproduktivnom centru u Specijalnom prirodnom rezervatu Zasavica i u svojim osnovanim specijalizovanim centrima. Blizu Specijalnog rezervata prirode Zasavica, neposredno uz reku Zasavicu, na lokalitetu Sadžak sa površinom od 102254 m2. Fakultet je 2010. formirao obrazovni poligon za studente. Na ovom lokalitetu zasnovana su ogledna polja sa agroenergetskim usevima Miscantus giganteus i Salix.

Posebne memorandume o razumevanju i ugovore o saradnji Fakultet je potpisao sa određenim organizacijama, naučnim i akademskim ustanovama, i komercijalnim preduzećima, obezbedivši tako dodatni prostor i opremu za, pre svega, praktičan rad ne samo studenata, već i svog naučno-istraživačkog podmlatka.

 

Misija fakulteta

Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura Univerzitet Metropolitan je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja svoju misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima. Misija Fakulteta je da širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje, da predstavlja intelektualni izazov, motiviše kreativnost i podrži želju za usavršavanjem i sticanjem znanja u cilju konkretnog i merljivog društveno-ekonomskog razvoja i povećanja ukupnog fundusa znanja u najširem kontekstu, za dobrobit celokupnog čovečanstva.

U cilju ostvarenja svoje misije Fakultet:

 • neguje i konstantno unapređuje istraživački rad u osnovnim prirodnim i društvenim naukama, sa posebnim akcentom na međunarodnim i regionalnim projektima,
 • podstiče interdisciplinarne, primenjene naučne, razvojne i stručne projekte u saradnji sa različitim državnim institucijama, industrijom, privatnim i civilnim sektorom u zemlji i regionu, u cilju davanja doprinosa ukupnom održivom društveno-ekonomskom razvoju Republike i regiona,
 • održava visok nivo i fleksibilnost osnovnih, diplomskih i doktorskih studija po međunarodnim standardima, koje će pratiti evropske trendove i inicijative i promovisati inter i multidisciplinarnost, uzimajući u obzir potrebe društva za kadrovima određenih profila.

 

„Komunicirajte sa prirodom“
„Svet civilizacije u službi sveta prirode“

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog