Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za primenjenu ekologiju - FUTURA
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja obrazuje i osposobljava studenate znanjem i potrebnim veštinama iz šire oblasti nauka o životnoj sredini, a koja tu misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima.

Misija Fakulteta je da širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje, da predstavlja intelektualni izazov, motiviše kreativnost, poštuje slobodu mišljenja, implementira savremene ideje i naučna dostignuća, uz podršku želje za usavršavanjem, a kroz sticanje teorijskih i prakričnih znanja u oblati zaštite, očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i svih pojedinaca.

Studenti se obrazuju za identifikaciju i evaluaciju savremenih ekoloških problema i iznalaženje rešenja i oceni primenljivosti ponuđenih rešenja.  Plan i program nastave omogućuje osposobljenost za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere.

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere. Fakultet Futura je specifičan po metodologijama i savremenim informacionim alatima koje primenjuje jer, pored sposobnosti za timski rad, razvija kreativnost i samostalnost u radu. Nastojimo da kod studenata razvijemo sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija u primenjenoj ekologiji i zaštiti životne sredine i istraživački duh.

Ostvarena partnerstva sa drugim visokoobrazovnim institucijama kao što su Univerzitet u Nitri, Univerzitet u Maribioru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Ženevi i dr. omogućuje realizaciju dela praktične nastave u okviru projekata i studijskih poseta.

Saradnja sa više od pedeset institucija javnog, privatnog i civilnog sektora omogućuje studentima da apliciraju za stručnu praksu i steknu veštine i početna iskustva u radu.

Studijski programi 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

U okviru osnovnih akademskih studija postoje dva studijska programa: 

1. Zaštita životne sredine 

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Ključna je integracija i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (što je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). 

Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine  u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna: u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme, koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

Nakon završenih osnovnih studija i osvojenih 240 ESP bodova dobija se stručni naziv – Diplomirani analitičar zaštite životne sredine (smer Zaštita životne sredine). 

2. Primenjena ekologija

Primenjena ekologija je  interdisciplinarni program koji obrazuje stručnjake  za bavljenje istraživanjem i praktičnim primenama znanja na čijoj osnovi se razviju projekti i efikasne strategije za upravljanje i zaštitu životne sredine.

Program nudi 2 izborna modula:

 • Upravljanje projektima u zaštite životne sredine – osposobljava stručnjake za planiranje i realizaciju projekat u oblasti praktične zaštite prirodnih resursa;
 • Cirkularna ekonomija – osposobljava stručnjake za razumevanje i primenu ekonomskih modela koji se zasnivaju principima održivosti ekonomije kroz racionalno planiranje proizvodnje i potrošnje, energetsku efikasnost i ekološko prostorno planiranje.

Nakon završetka OAS Primenjena ekologija studenti stiču zvanje Diplomirani stručnjak za zaštitu životne sredine.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U okviru master akademskih studija postoje dva studijska programa:

1. Upravljanje rizicima u životnoj sredini

Master akademske studije upravljanje rizicima u životnoj sredini imaju za cilj da obrazuju i osposobe novi profil stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizu i upravljanje rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, odnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravljanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika životne sredine je u porastu kako u evropskim zemljama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa u cilju preventivnog delovanja.

Nakon završenih jednogodišnjih studija i osvojenih 60 ESPB bodova stiče se stručni naziv – master analitičar zaštite životne sredine.

2. Ekonomija životne sredine i klimatske promene

Savladavanjem studijskog programa Ekonomija životne sredine i klimatske promene, master akademskih studija, kompetencije studenata ogledaće se kroz sposobnost definisanja i planiranja rešenja u oblasti klimatskih promena, a koje će steći kroz uspostavljanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti, putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavljanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

 • Procene, identifikacije i adaptacije na rizike klimatskih promena, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja klimatskih promena, integrisanog ekološkog monitoringa, upravljanja rizicima klimatskih promena i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;
 • Prevencije svih negativnih ljudskih aktivnosti (naročito proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;
 • Efikasne primene korektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena, posebno kada su posledice klimatskih promena već vidljive;
 • Efektivnog procesa donošenja odluka koje regulišu uticaj ljudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv ekonomski razvoj ne budu narušeni putem pravovtemenog efiksnog edentifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblsti klimatskih promena i zaštite životne sredine u celini.

Nakon završenih jednogodišnjih studija i osvojenih 60 ESPB bodova stiče se stručni naziv – master analitičar zaštite životne sredine.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Održivi razvoj i životna sredina

Primarni cilj doktorskih studija Održivi razvoj i životna sredina je obuka budućih istraživača za novo društvo, zasnovano na konceptu održivosti, koji podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta i razvoja sa interesima zaštite životne sredine. Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa su da podstakne i afirmiše kompleksno osposobljavanje i usavršavanje kroz primenjena istraživanja, kvalifikovano, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema u zaštiti životne sredine. 

Program se zasniva na najsavremenijim naučnim dostignućima, na sinergiji u sticanju znanja primarno prirodnih kao i društvenih nauka. Dati koncept doktorskih studija u osnovi zasniva doktorat kao visoko profesionalno iskustvo koje se stiče na primarno naučno-istraživačkim projektima. Na taj način se formiraju kompetentni i moderno obrazovani naučni radnici osposobljeni za efikasno i kreativno delovanje u oblasti nauke o životnoj sredini.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog