Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet zaštite životne sredine

O Fakultetu

Fakultet zaštite životne sredine deo je Univerziteta Educons. 

Ovaj studijski program baziran je na savremenom, multidisciplinarnom pristupu izučavanja zaštite životne sredine i omogućuje sticanje širokog obrazovanja na polju analize, planiranja, upravljanja i remedijacije ugrožene životne sredine. Na osnovnim i master akademskim studijama akcenat je stavljen na sticanje znanja koja će pojedincima omogućiti da upravljaju procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da budu osposobljeni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama.

U okviru analitičnosti pristupa životnoj sredini kao nauci iz prirodno-matematičke oblasti, polaznik će na najvišem nivou biti osposobljen za: razumevanje i ovladavanje znanjima upravljanja i međuzavisnosti strategije održivog razvoja i zaštite životne sredine; upravljanje prirodnim vrednostima i zaštićenim prirodnim dobrima, uočavanje ekoloških iskušenja i upravljanje životnom sredinom na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na nivou preduzeća; razumevanje i ovladavanje znanjima međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih i biotehnoloških pitanja životne sredine, kao i razumevanje i ovladavanje znanjima međupovezanosti eko-klimatoloških i socijalno-ekonomskih pitanja. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima i samim tim oblikovati svoj akademski profil.

Studijski programi

Osnovne akademske studije 

Studijski program Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. 

U strukturi studijskog programa Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: 

  • naučno-stručni, 
  • akademsko-opšteobrazovni, 
  • teorijsko-metodološki i 
  • stručno-aplikativni koji uključuju praksu analitike životne sredine i tržišne aspekte, upravljanje kriznim situacijama, kao i modele partnerstva. 

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa izbornim predmetima i samim tim oblikovati svoj akademski profil.

Master akademske studije

Studijski master program Zaštita životne sredine je oblikovan na osnovu profila koji su potrebni za rešavanje problema u životnoj sredini u našoj zemlji, ali i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama u svetu. Pri tome, akcenat u koncipiranju ovog studijskog programa stavljen je na sticanje znanja koja će pojedincu omogućiti da upravlja procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da integralno budu spremni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama. 

Master akademske studije Zaštite životne sredine traju jednu godinu (dva semestra) i tokom studija stiče se 60 ESPB bodova. 

Uslov za upis na studijski program su:

  • završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB. 

Nakon završenih studija stiče se stručni, odnosno akademski naziv Master analitičar zaštite životne sredine.

Doktorske akademske studije

Doktorske studije koje se organizuju na Fakultetu zaštite životne sredine predstavljaju treći nivo sticanja znanja i osposobljavanja studenata za naučno-istraživački rad. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv nezavisan doprinos kandidata. 

Naučni naziv studijskog programa jeste doktorske studije – nauka o zaštiti životne sredine. 

Uslovi upisa na studijski program: 

  • student koji je završio diplomske akademske studije zaštite životne sredine ili neki srodni fakultet iz prirodno-matematičke oblasti može upisati doktorske studije uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodovana osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog