Preuzmi Maturang aplikaciju
   


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici upisuje 20 studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine.

 

Broj studenata po studijskom programu:

Studijski program

Broj samofinansirajućih studenata

Doktorske akademske studije – Istorija

3

Doktorske akademske studije – Sociologija

5

Doktorske akademske studije – Pedagogija

2

Doktorske akademske studije – Jezik i književnost

10

UKUPNO

20

 

Na doktorske akademske studije se upisuju samo samofinansirajući studenti. Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 100.000,00 RSD, a za strane državljane 2.300,00 EUR.

Student državljanin Republike Srbije može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa u prvu godinu studija, ili u deset mesečnih rata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

 

 • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na osnovnim i master akademskim studijama, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i opštom prosečnom ocenom najmanje 8;

 • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pre upisa na doktorske studije;

 • lica sa zvanjem magistra nauka, u skladu sa zakonom.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske akademske studije koje nisu istovrsne u odnosu na završene master studije a imaju najmanju prosečnu ocenu 8 (osam) polažu diferencijalni ispit. Ako polože predviđeni diferencijalni ispit sa najmanjom ocenom 8 (osam), pristupaju polaganju prijemnog ispita, kao i ostali prijavljeni kandidati.

Kandidati za upis na doktorske akademske studije moraju poznavati bar jedan svetski jezik, što se utvrđuje na osnovu dodatka diplomi sa osnovnih i master studija ili na osnovu sertifikata institucija ovlašćenih za proveru znanja stranog jezika.

Kandidati polažu prijemni ispit.
 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija određuje se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih po osnovu:

 1. diploma o završenim osnovnim i master akademskim studijama obrazovnog profila koji je predviđen studijskim programom doktorskih studija za koji se kandidat prijavljuje;

 2. opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;

 3. rezultata sa prijemnog ispita;

 4. ostvarenih naučnih rezultata;

 5. kao dodatni kriterijum se uzima dužina studiranja na osnovnim i master studijama.
   

Bliži kriterijumi za rangiranje kandidata propisani su Pravilnikom o doktorskim studijama Univerziteta u Prištini i Filozofskog fakulteta, kao i standardima iz akreditacije određenog studijskog programa.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati se prijavljuju na konkurs u terminu koji je utvrđen i podnose Službi za master i doktorske studije sledeću dokumentaciju:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa doktorskih studija za koji konkuriše;

 • overene kopije stečenih diploma sa prethodnih nivoa studija;

 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih;

 • overene kopije dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima;

 • spisak naučnih i stručnih radova (ukoliko ih ima);

 • fotokopije radova (ukoliko ih ima);

 • dokaz o uplati naknade za prijavu za upis u iznosu od 3.000,00 dinara. Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta broj 840-1498666-80 sa pozivom na broj 41-310.

 

KONKURSNI ROKOVI

Kandidati za upis podnose prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom od 22. do 26. oktobra 2018. godine, u vremenu od 9 do 14 časova u kancelariji br. 18.

Diferencijalni ispiti održaće se dana 6. 11. 2018. godine u 12 časova.

Prijemni ispiti održaće se dana 6. 11. 2018. godine u 13 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 028/425-474 (lokal 118) ili na sajtu Fakulteta www.fifa.pr.ac.rs

 

Kandidati koji polažu diferencijalni ispit, isti će polagati iz sledećih predmeta:

 1. Na studijskom programu doktorskih studija istorije iz predmeta:

 • Opšta istorija 19. veka, Istorija Srba 1800–1918. g., Svet u savremenom dobu i Istorija Jugoslavije (Literatura: Džon M. Roberts, Evropa 1880–1945, Beograd, 2002; E. J. Hobsbawm, Doba revolucije: Evropa 1789–1848, Zagreb, 1987; A. Dž. P. Tejlor, Habzburška monarhija 1809–1918, Beograd, 2001; Ilber Ortajli, Najduži vek imperije, Beograd, 2005; Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana, Beograd, 2001; Radoš Ljušić, Srpska državnost 19. veka, Beograd, 2008; Andrej Mitrović, Fašizam i nacizam, Beograd, 2003; Piter Kalvokorezi-Gaj Vint, Totalni rat, Beograd, 1987; Čedomir Popov, Politički frontovi Drugog svetskog rata, Novi Sad, 1995; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I–III, Beograd, 1988; Ljubodrag Dimić, Srbi i Jugoslavija – prostor, društvo, politika (pogled s kraja veka), Beograd, 1998; Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd, 2007; Lj. Dimić-Đ. Stanković, Istoriografija pod nadzorom, knj. II, Beograd, 1996).

2. Na studijskom programu doktorskih studija sociologije iz predmeta:

 • Opšta sociologija (Literatura: Michael Haralambos i Martin Holborn, Sociologija: teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing, 2002).
   

3. Na studijskom programu doktorskih studija jezika i književnosti predmeta:

 • Kultura jezičkog izražavanja (Literatura: Šipka, M. (2008). Kultura govora. Novi Sad: Prometej). NAPOMENA: Za oba modula se polaže isti diferencijalni ispit.
   

4. Na studijskom programu doktorskih studija pedagogije iz predmeta:

 • Opšta pedagogija (Literatura: Trnavac, N. i Đorđević, J. (2011). Pedagogija. Naučna knjiga, Beograd; i Antonijević, R. (2013). Opšta pedagogija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta).
   

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove za upis polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta:

1. Na studijskom programu doktorskih studija istorije:

 • Esej na zadatu temu i intervju (Literatura: F. Ford, Evropa u doba revolucija 1780–1830, Beograd, 2003; Žak Godšo, Revolucije 1848, Beograd, 1987; Čedomir Popov, Građanska Evropa, I–II, Novi Sad, 1989; Dimitrije Đorđević, Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804–1914, Beograd, 2005; Istorija srpskog naroda, V/1, V/2, VI/1, VI/2, Beograd, 1981, 1983; Radoš Ljušić, Istorija srpske državnosti: Srbija i Crna Gora – novovekovne srpske države, Novi Sad, 2001; Slobodan Jovanović, Ustavobranitelji i njihova vlada, Beograd, 1990; Čedomir Popov, Od Versaja do Danciga, Beograd, 1976; Andrej Mitrović, Vreme netrpeljivih: politička istorija velikih država Evrope 1919–1939, Beograd, 2012; Volter Laker, Istorija Evrope 1945–1992, Beograd, 1999; Piter Kalvokorezi-Gaj Vint, Totalni rat, Beograd, 1987; H. B. Parks, Istorija SAD, Beograd, 1985; Branko Petranović, Revolucije i pokreti otpora u Evropi 1939–1945, Skoplje, 1981; Sava Živanov, Rusija na prelomu vekova, Beograd, 2002; Džon Luis Gedis, Hladni rat: mi danas znamo, Beograd, 2003; Žorž Anri Sutu, Neizvestan savez: istorija Evropske zajednice, Beograd, 2001; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I–III, Beograd, 1988; Ljubodrag Dimić, Srbi i Jugoslavija – prostor, društvo, politika (pogled s kraja veka), Beograd, 1998; Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd, 2007; Ljubodrag Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd, 2014).

2. Na studijskom programu doktorskih studija sociologije:

 • Savremeno društvo (esej i intervju) (Literatura: Bek, U. (2011). Svetsko rizično društvo: u potrazi za izgubljenom sigurnošću. Novi Sad: Akademska knjiga; Bžežinski, Z. (2013). Amerika – Kina i sudbina sveta: strateška vizija. Beograd: Albatros plus; Mitrović, Lj. (2013). Uvod u studije globalizacije. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet; Mitrović, Lj. (2003). Opšta sociologija: Predmet, teorije i savremeno društvo. Beograd: Institut za političke studije. Niš: Sven; Popović. M. (1968). Društvena struktura. Beograd: Centar za društveno-političko obrazovanje „Đuro Salaj”; Burdije, P. (1999). Signalna svetla: prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Čomski, N. (2009). Kontrola medija: spektakularna dostignuća propagande. Novi Sad: Rubikon. Beograd: Beoknjiga; Cvejić, S. i dr. (2010). Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: UNDP Centar za inkluzivni razvoj).

3. Na studijskom programu doktorskih studija jezika i književnosti:

 • Modul jezik: predmeti: Uvod u opštu lingvistiku i Savremeni srpski jezik (Literatura: Bugarski, R. (2003). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja; Stanojčić, Ž. (2010). Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar);

 • Modul književnost: predmeti: Komparativno proučavanje književnosti i Teorija književnosti (Literatura: Konstantinović, Z. (1984). Uvod u uporedno proučavanje književnosti. Beograd: SKZ; Milosavljević, P. (2009). Teorija književnosti. Beograd, Gračanica: Miroslav, Knjigotvornica Logos).

4. Na studijskom programu doktorskih studija pedagogije:

 • Pisani rad – esej na odabranu temu iz pedagogije i intervju.


 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog