Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, kao deo Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, najstarija je visokoškolska institucija na Kosovu i Metohiji. Osnovan je 1960. godine u Prištini kada je konstituisana uprava Fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta. Fakultet je otpočeo rad sa šest nastavnih grupa: Srpskohrvatski jezik i književnost, Albanski jezik i književnost, Fizika, Hemija, Biologija i Matematika. Dve godine kasnije formirane su i nastavne grupe za Opštu i Nacionalnu istoriju, Pedagogiju i Geografiju. Školske 1970/71. godine počinju sa radom i studijske grupe za Francuski jezik i književnost, Jugoslovensku književnost i Engleski jezik. Osnovanje, početak rada i razvoj Fakulteta bio je od izuzetne važnosti za razvoj školstva, prosvete, nauke, obrazovanja i privrede ne samo za Kosovo i Metohiju i Republiku Srbiju nego i za susedne republike. Zahvaljujući snažnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju, pojedine studijske grupe ili više studijskih grupa prerastaju u samostalne fakultete.  Tako je školske 1971/72. godine formiran Prirodno-matematički, a 1989. godine Filološki fakultet.

Filozofski fakultet dobija savremeno građeno i opremljeno zdanje u centru Prištine i vrlo povoljne uslove za nastavno-naučni rad. Od formiranja do danas za rad na Fakultetu angažovani su i afirmisani nastavnici sa Univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Skoplju. Takva orijentacija u velikoj meri je doprinela otvorenosti Fakulteta, razmeni iskustava i uopšte podizanju kvaliteta nastavno-naučnog rada. Istovremeno, Fakultet je neprekidno vodio brigu o svom naučnom podmlatku i tako iznedrio desetine magistara i doktora nauka od kojih su mnogi danas priznati naučni radnici i nastavnici i van granica Republike Srbije. Samo od 1999. godine do sada je iz oblasti društveno-humanističkih nauka i jezika zvanje magistara na Fakultetu je steklo 73 kandidata, a doktorske disertacije odbranilo je 33 kandidata, a naziv diplomiranih profesora društveno humanističkih nauka i jezika steklo je preko 2.800 naših studenata. Na Filozofskom fakultetu univerzitetsko obrazovanje stiču studenti ne samo iz svih krajeva Srbije nego i iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Grčke i Bugarske.

Povratkom Univerziteta u severnu Kosovsku Mitrovicu 2001. godine, Filozofski i Filološki fakultet organizovani su kao jedinstven fakultet pod nazivom Filozofski fakultet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Svoj nastavno-naučni rad Filozofski fakultet od tada ostvaruje u novoizgrađenom i savremeno opremljenom objektu u neposrednoj blizini Rektorata i središtu većeg broja fakulteta Univerziteta u Prištini. Fakultet je opremljen savremenom nastavnom tehnologijom i sredstvima, uključujući biblioteku sa preko 30.000 različitih naslova, čitaonicu za studente, kabinet za informatiku, specijalizovane učionice za učenje jezika, bežičnu internet mrežu i amfiteatar sa 100 mesta, kao i prostor za rad studentskog parlamenta.
Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici je razvijena visokoškolska nastavno-naučna ustanova sa bogatom tradicijom, velikim brojem studenata, profesora i asistenata, značajnom izdavačkom delatnošću i raznovrsnom ponudom studijskih programa iz oblasti filozofskih, društveno-humanističkih i filoloških nauka, na svim nivoima studija. Na Fakultetu nastavu realizuju brojni redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti i saradnici.

Fakultet svake godine upisuje oko 300 studenta na osnovnim akademskim studijama i oko 100 studenata master akademskim studijama. U brojnim srednjim i osnovnim školama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim republikama bivše Jugoslavije rade profesori i stručni saradnici obrazovani na ovom Fakultetu, dok je značajan nastavio svoje nastavno-naučno usavršavanje, te danas rade i stvaraju kao priznati naučni radnici i stručnjaci u univerzitetskoj zajednici, naučno istraživačkim institucijama, zavodima za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, izdavačkim kućama, medijskim ustanovama, predškolskim, školskim i drugim institucijama vaspitanja, obrazovanja i kulture. Fakultet svoju delatnost ostvaruje u skladu sa zakonima Republike Srbije i principima Bolonjske deklaracije.

Filozofski fakultet je prepoznatljiv po primeni savremenog nastavnog procesa, uključujući širok spektar opšte-obrazovnih, opšte stručnih, uže stručnih i izbornih predmeta kao i praktičan rad i stručnu praksu studenata. Nastavni plan studija je savremen i usklađen sa drugim filozofskim fakultetima u Srbiji i Evropi. Svaki studijski plan na osnovnim studijama sadrži minimalno 20%  izbornih predmeta, a za master studije 30% izbornih predmeta, za koje se studenti opredeljuju u skladu sa željama i interesovanjima.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije su studije prvog stepena, koje na ovom Fakultetu traju četiri godine (8 semestara).

Svaki predmet studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova (Evropski sistem prenosa bodova), a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Osnovne akademske studije imaju 240 ESPB bodova. Broj bodova tokom jedne školske godine je 60 ESPB.  Završetkom osnovnih akademskih studija studenti stiču diplomu visoke stručne spreme i  kvalifikacije da:

 • stečena znanja iz oblasti studiranja primenjuju u profesiji  uz korišćenje stručne literature,
 • da o svom radu i rezultatima rada obaveštavaju stručnu i širu javnost i
 • da prenesu znanja na druge.

Trenutno je na Fakultetu organizovana nastava na sledećim studijskim programima, osnovnih  studija:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpska književnosti i jezik
 • Istorija
 • Istorija umetnosti
 • Filozofija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost

Master akademske studije

Master akademske studije organizuju se na osnovu utvrđenih studijskih programa, za sticanje naučnih i stručnih zvanja u oblastima za koje je Fakultet akreditovan i dobio dozvolu za rad.

Master studije na Fakultetu traju jednu školski godinu (dva semestra), pri čemu student mora steći ukupno 60 EPSB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može da se upiše lice koje ima završene osnovne akademske studije koje se vrednuju sa 240 ESPB bodova.

Tokom master studija student ima obavezu izrade završnog rada. Rad realizuje uz pomoć mentora.

Završetkom osnovnih akademskih i master akademskih studija student mora ostvariti ukupno 300 ESPB bodova.

Na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici trenutno su organizovane master studije za sledeće studijske programe:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Istorija
 • Istorija umetnosti
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost

Doktorske akademske studije

Na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici trenutno su organizovane doktorske studije za sledeće studijske programe:

 • Jezik i književnost
 • Istorija 
 • Pedagogija 
 • Psihologija
 • Sociologija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog