Prijemni.rs
Maturang
 • Pedagoški fakultet u Somboru
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor


O Fakultetu

Pedagoški fakultet u Somboru je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Osnovan je 1778. godine kao škola za učitelje. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorke studije. U cilju efikasnijeg studiranja, radi se na razvoju multimedijalnog informacionog sistema, integrisanju savremenih metoda i tehnologija u nastavi, sa konstantnim unapređenjem uslova nastave.

Osnovnu strukturu Fakulteta čine: 

 • Katedra za društvene nauke,
 • Katedra za metodiku muzičke i likovne kulture i fizičkog vaspitanje,
 • Katedra za prirodne nauke i menadžment u obrazovanju,
 • Katedra za informatiku i medije,
 • Katedra za jezik i književnost,
 • Katedra za matematiku i metodiku nastave matematike,
 • Katedra za bibliotekarstvo.

Pedagoški fakultet u Somboru u cilju realizacije studijskih programa ima obezbeđen prostor u zgradi površine 3580 m2, fiskulturnoj sali površine 780 m2, i botaničkoj bašti. U centralnoj zgradi smeštena su 2 amfiteatra kapaciteta 150 odnosno 60 mesta, 17 učionica i 7 laboratorija. U 2006. godini završen je investicioni projekat nadogradnje trećeg sprata na postojećoj zgradi čime je obezbeđen dodatni prostor od 890 m2 u kojem su smeštene savremeno opremljene učionice i kabineti. Ukupan prostor za izvođenje nastave iznosi 2923 m2, a za obavljanja administrativnih i upravnih poslova 1216 m2.

Biblioteka Fakulteta raspolaže sa više od 40.000 bibliotečkih jedinica, od toga više od 2.000 na stranim jezicima i preko 300 naslova serijskih publikacija i 12.000 sveski. Pored aktivnog fonda biblioteka poseduje i fond rariteta, kao i fond stare i retke knjige sa preko 3.500 naslova. Biblioteka je snabdevena i značajnom referentnom literaturom (rečnici, enciklopedije i dr.). Biblioteka i čitaonica dostupne su studentima od 8h do 19h.

Fakultet posebnu pažnju daje razvoju naučno-istraživačke i stručne delatnosti. Putem naučno-istraživačke delatnosti istražuje aktuelne teorijske i praktične probleme, izrađuje naučno-istraživačke studije, ekspertize, elaborate, pruža istraživačko-razvojne usluge, obavlja recenzije i revizije projekata, organizuje i održava simpozijume, savetovanja, seminare, kongrese i druge naučne skupove i unapređuje naučni podmladak. 

Naučnim i nastavnim radom Pedagoški fakultet podstiče i proverava stvaralačke poduhvate u oblasti interdisciplinarnih nauka, održava trajnu saradnju sa ustanovama i drugim institucijama u cilju zadovoljavanja stručnih potreba stručnim i naučnim radom, priprema i usavršava naučne i stručne kadrove i razvija naučnu saradnju sa drugim fakultetima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. 

Studijski programi

Pedagoški fakultet ima četiri akreditovana studijska programa osnovnih akademskih studija, četiri studijska programa diplomskih akademskih studija (master) i doktorske studije.

Studijski programi osnovnih akademskih studija: 

 • Diplomirani učitelj, 
 • Diplomirani vaspitač, 
 • Diplomirani bibliotekar, 
 • Digitalno obrazovanje.

Studijski programi master akademskih studija:

 • Master učitelj, 
 • Master vaspitač, 
 • Master bibliotekar, 
 • Digitalno obrazovanje.

Studijski programi doktorskih akademskih studija:

 • Doktor metodike razredne nastave,
 • Doktor nauka o bibliotekarstvu.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog