Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs


Opšte informacije - Pedagoški fakultet u Somboru

Pedagoški fakultet Sombor

Pedagoški fakultet u Somboru je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Osnovan je 1778. godine kao škola za učitelje. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorke studije. U cilju efikasnijeg studiranja, radi se na razvoju multimedijalnog informacionog sistema, integrisanju savremenih metoda i tehnologija u nastavi, sa konstantnim unapređenjem uslova nastave. 

 

Studijski programi

Pedagoški fakultet ima četiri akreditovana studijska programa osnovnih akademskih studija, četiri studijska programa diplomskih akademskih studija (master) i doktorske studije.

Studijski programi osnovnih akademskih studija (osam semestara): 

U školskoj 2018/19, Pedagoški fakultet je doneo odluku da za prvu godinu studija (bez obzira na status studenta), bude besplatna školarina.

 

Katedre

Osnovnu strukturu Fakulteta čine: 

  • Katedra za informatiku i medije,
  • Katedra za metodiku muzičke i likovne kulture i fizičkog vaspitanja,
  • Katedra za društvene nauke,
  • Katedra za jezik i književnost,
  • Katedra za bibliotekarstvo, 
  • Katedra za prirodne nauke i menadžment u obrazovanju, 
  • Katedra za matematiku i metodiku nastave matematike. 

 

Objekti fakulteta

Pedagoški fakultet Sombor

Pedagoški fakultet u Somboru u cilju realizacije studijskih programa ima obezbeđen prostor u zgradi površine 3580 m2, fiskulturnoj sali površine 780 m2, i botaničkoj bašti. U centralnoj zgradi smeštena su 2 amfiteatra kapaciteta 150 odnosno 60 mesta, 17 učionica i 7 laboratorija. U 2006. godini završen je investicioni projekat nadogradnje trećeg sprata na postojećoj zgradi čime je obezbeđen dodatni prostor od 890 m2 u kojem su smeštene savremeno opremljene učionice i kabineti. Ukupan prostor za izvođenje nastave iznosi 2923 m2, a za obavljanja administrativnih i upravnih poslova 1216 m2.

Biblioteka Fakulteta raspolaže sa više od 40.000 bibliotečkih jedinica, od toga više od 2.000 na stranim jezicima i preko 300 naslova serijskih publikacija i 12.000 sveski. Pored aktivnog fonda biblioteka poseduje i fond rariteta, kao i fond stare i retke knjige sa preko 3.500 naslova. Biblioteka je snabdevena i značajnom referentnom literaturom (rečnici, enciklopedije i dr.). Biblioteka i čitaonica dostupne su studentima od 8h do 19h.

 

Naučno-istraživačka delatnost

Fakultet posebnu pažnju daje razvoju naučno-istraživačke i stručne delatnosti. Putem naučno-istraživačke delatnosti istražuje aktuelne teorijske i praktične probleme, izrađuje naučno-istraživačke studije, ekspertize, elaborate, pruža istraživačko-razvojne usluge, obavlja recenzije i revizije projekata, organizuje i održava simpozijume, savetovanja, seminare, kongrese i druge naučne skupove i unapređuje naučni podmladak. 

Naučnim i nastavnim radom Pedagoški fakultet podstiče i proverava stvaralačke poduhvate u oblasti interdisciplinarnih nauka, održava trajnu saradnju sa ustanovama i drugim institucijama u cilju zadovoljavanja stručnih potreba stručnim i naučnim radom, priprema i usavršava naučne i stručne kadrove i razvija naučnu saradnju sa drugim fakultetima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. 

 

Izdavačka delatnost

Izdavačku delatnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru ostvaruje Služba za izdavačku delatnost koja uređuje i vrši pripremu za publikovanje udžbeničke i druge stručne literature: udžbenike, priručnike, praktikume, skripte, monografske publikacije, serijske publikacije, zbornike radova sa naučnih skupova i konferencija, rezultate istraživanja i druge publikacije namenjene akademskom, naučnom i stručnom radu.

Norma – časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, izlazi kontinuirano od 1995. godine. Časopis je naslovljen po Normi, prvoj školi za učitelje, osnovanoj u Somboru 1778. godine. Časopis se uređuje prema odredbama pravilnika o uređivanju naučnih časopisa i objavljuje radove u kojima se istražuju problemi teorijskog i empirijskog karaktera iz domena savremene razredne nastave kao i vredna didaktičko-metodička iskustva u obradi nastavnih sadržaja iz pojedinih nastavnih predmeta. Stalne tematske oblasti časopisa su: Savremena osnovna škola, Metodika razredne nastave, Savremeno bibliotekarstvo te Prikazi. Časopis izlazi dva puta godišnje. Prema kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije časopis Norma nalazi se u kategoriji domaćih naučnih časopisa za društveno-humanističke nauke - psihologija, pedagogija, andragogija i spec. vaspitanje (M53).

 

Kontakt

Adresa: Podgorička 4, 25000 Sombor

E-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs

Tel: +381 (0)25 412 030

Fax: +381 (0)25 416 461
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog