Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Nišu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Pravni fakultet u Nišu osnovan je 1960. godine, kao Pravni odsek Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu, u sastavu Univerziteta u Beogradu. Od 01.10.1970. godine Fakultet je samostalna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. 

 Fakultet je matičan za sledeće uže naučne oblasti: pravno-teorijska; javno-pravna; krivično-pravna; građansko-pravna; trgovinsko-pravna; međunarodno-pravna; pravno-istorijska; pravno-politička; pravno-sociološka i pravno-ekonomska. Fakultet organizuje i ostvaruje osnovne i diplomske akademske studije, doktorske studije i strukovne studije.

Na Fakultetu se organizuje naučnoistraživački rad u oblastima pravnih i drugih društveno-humanističkih nauka. Fakultet ostvaruje oblike studija za inovaciju znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja u oblasti pravnih i drugih društveno-humanističkih nauka i organizuje polaganje stručnih ispita. Fakultet, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, obavlja osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u cilju razvoja obrazovne delatnosti i publikuje rezultate naučnog rada. Fakultet sarađuje sa 18 obrazovnih ustanova u zemlji i inostranstvu i sa 21 pravosudnom i drugim instutucijama, sa kojima ima sklopljene ugovore o saradnji. 

Tokom 57 godina kontinuiranog rada Fakulteta zvanje diplomirani pravnik steklo je 7244 studenata, a zvanje pravnik 6537 studenata. Naučno zvanje magistra za odgovarajuće oblasti prava stekao je 121 student, a zvanje specijaliste za odgovarajuće oblasti prava steklo je 55 studenata. Zvanje doktora pravnih nauka stekla su 106 kandidata.

Misija Pravnog fakulteta u Nišu je da, kao referentna obrazovno-naučna ustanova u regionu, organizuje, sprovodi i permanetno unapređuje sve vidove i nivoe visokoškolskog obrazovanja pravnika, naučno-istraživački i stručni rad u oblastima pravnih i drugih društveno-humanističkih nauka, u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, dajući time doprinos razvoju pravnog sistema, pravne nauke i pravne struke i prosperitetu društvene zajednice.

Vizija Pravnog fakulteta u Nišu ogleda se u dostizanju maksimalnog nivoa kvaliteta studijskih programa, nastavnog procesa, naučno-istraživačkog i stručnog rada, kroz permanentno unapređivanje celokupne delatnosti i razvijanje kulture kvaliteta, što će omogućiti da Fakultet postane prepoznatljiva, moderna i atraktivna visokoškolska institucija u regionu, uporediva sa institucijama sličnog profila i kapaciteta, koja uživa poverenje studenata, poslodavaca, osnivača i društva u celini.

Studijski programi

Na Pravnom fakultetu u Nišu postoje dostupni su sledeći studijski programi: 

1. Osnovne strukovne studije prava

2. Specijalističke strukovne studije prava

3. Osnovne akademske studije prava

4. Master akademske studije prava

  • Opšti smer
  • Unutrašnji poslovi
  • Pravo i informacione tehnologije

5. Doktorske akademske studije


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog