Prijemni.rs
Maturang

Kurs

Kurs, u kontekstu visokog obrazovanja, predstavlja logičku nastavnu celinu koja se fokusira na određenu tematsku oblast ili skup veština. Kao sinonim za predmet, kurs obuhvata specifičan skup sadržaja, aktivnosti i resursa koji su osmišljeni tako da vode studente kroz proces učenja. Svaki kurs ima jasno definisane ishode učenja, koji opisuju šta student treba da zna, razume ili bude sposoban da uradi nakon završetka kursa.

Pored toga, kurs sadrži ciljeve koji odražavaju šire obrazovne namere, metode koje se koriste za prenošenje znanja i veština, kao i kriterijume i metode ocenjivanja kojima se procenjuje postignuće studenata. U okviru visokoškolskih institucija, kurs može trajati jedan semestar ili više, a nakon njegovog završetka studenti obično polažu ispit kako bi demonstrirali svoje razumevanje i kompetencije stečene tokom kursa.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog