Prijemni.rs
Maturang
  • 10 navika uspešnih studenata


Postizanje uspeha na fakultetu ne zavisi samo od intelektualnih sposobnosti pojedinca. Ključni faktor koji razdvaja uspešne studente od ostalih su njihove navike i strategije učenja

Organizacija, efikasno upravljanje vremenom, aktivno učešće u nastavi, sistematično učenje i timski rad samo su neke od navika koje uspešni studenti praktikuju. 

1. Organizacija i planiranje

Kreiranje dnevnog/nedeljnog/mesečnog rasporeda omogućava studentima da efikasno rasporede vreme između predavanja, učenja i društvenih aktivnosti. Pored toga, postavljanje ciljeva i prioriteta pomaže im da održe fokus na onome što je zaista važno, kako ne bi trošili vreme na manje bitne aktivnosti. 

Uspešni studenti shvataju ulogu strukture i rutine u svojim životima. Oni ne samo da imaju raspored aktivnosti već ga i prate, prilagođavajući ga svojim potrebama i prioritetima. Organizacija im omogućava da budu produktivni i da maksimalno iskoriste svoje vreme, čime postižu bolje rezultate u školi. Ova navika takođe razvija disciplinu i odgovornost, što ih priprema za uspeh i tokom studija i u kasnijim fazama karijere.

2. Efikasno upravljanje vremenom

Uspešni studenti prepoznaju vreme kao dragoceni resurs, zbog čega primenjuju strategije koje im omogućavaju da ga maksimalno iskoriste. Pored kreiranja rasporeda i postavljanja prioriteta, efikasno upravljanje vremenom uključuje i tehnike koje obezbeđuju kontrolu prokrastinacije.

Uspešni studenti su svesni važnosti planiranja i stvaranja realističnih rokova za svoje zadatke. Koristeći različite tehnike upravljanja vremenom, studenti postižu veću produktivnost i efikasnost u svom radu, što rezultira boljim akademskim performansama i manjim nivoom stresa.

3. Aktivno učešće u nastavi 

Uspešni studenti redovno prisustvuju predavanjima i vežbama, aktivno učestvujući u nastavi. Aktivno učešće u nastavi je navika koju uspešni studenti praktikuju kako bi maksimalno iskoristili svoje vreme na predavanjima. Umesto pasivnog prisustva, oni učestvuju u diskusijama, postavljaju pitanja i iznose svoje ideje. Ovo im omogućava da bolje razumeju gradivo, pri čemu razvijaju kritičko razmišljanje i analitičke veštine.

Kroz aktivno učešće uspešni studenti grade pozitivne odnose sa svojim profesorima i kolegama, što može rezultirati pristupom dodatnim resursima. Ova navika je ključ za akademski uspeh, ali i za razvoj veština komunikacije i samopouzdanja. 

4. Sistematično učenje i ponavljanje gradiva

Sistematično učenje i ponavljanje gradiva su navike koje uspešni studenti praktikuju kako bi konsolidovali svoje znanje i postigli akademski uspeh. Uspešni studenti shvataju da je učenje proces koji zahteva vreme i kontinuirani trud. Zbog toga imaju redovne sesije za učenje i ponavljanje gradiva, čak i kada se ne približava ispitni rok. Ovo im omogućava da naučeno gradivo bolje razumeju i da ga duže pamte. Kroz sistematično učenje i ponavljanje uspešni studenti postaju sigurniji u svoje znanje i sposobnosti.

5. Timski rad i saradnja sa kolegama

Timski rad i saradnja sa kolegama su važne navike koje uspešni studenti razvijaju kako bi poboljšali svoje akademske performanse. Formiranje grupa za učenje omogućava im da dele ideje, resurse i razvijaju metode učenja, što često rezultira boljim razumevanjem gradiva.

Kroz timski rad uspešni studenti razvijaju i komunikaciju, saradnju i liderstvo. Uče da efikasno sarađuju sa različitim osobama, razmenjujući stavove i rešavajući probleme zajedno. Ovo ih priprema za buduće profesionalne izazove gde je timski rad ključ uspeha.

Važno je napomenuti da timski rad podstiče i motivaciju i međusobnu podršku među članovima grupe. Kroz uzajamnu podršku svaki član tima može postići svoj maksimalni potencijal i doprineti zajedničkom uspehu. 

6. Održavanje balansa između škole, posla i ličnog života

Uspešni studenti prepoznaju važnost postavljanja granica i prioriteta kako bi ravnomerno rasporedili vreme između akademskih obaveza, poslovnih angažmana i aktivnosti van škole.

Oni aktivno upravljaju svojim vremenom, praveći realistične rasporede i određujući prioritete u skladu sa svojim ciljevima. Uspešni studenti izdvajaju vreme za učenje, rad, ali i za odmor, rekreaciju i društvene aktivnosti, što im omogućava da održe balans između svih svojih obaveza.

Održavanje balansa pomaže studentima da spreče pojavu preopterećenja i stresa, koji imaju negativan uticaj na produktivnost i mentalno zdravlje. Zbog ravnoteže između obaveza i odmora uspešni studenti osećaju veće zadovoljstvo i ispunjenost, što pozitivno utiče na njihovu sposobnost da se usredsrede i ostvare svoje akademske ciljeve.

7. Razvijanje veština komunikacije i prezentovanja

Razvijanje veština komunikacije i prezentacije je navika koju uspešni studenti neguju kako bi se istakli u akademskom i profesionalnom svetu. Oni prepoznaju važnost jasnog i efikasnog izražavanja ideja, kako u pisanoj tako i u usmenoj formi. 

Uspešni studenti aktivno vežbaju javni govor i prezentovanje, često se pridružuju debatnim klubovima ili sličnim organizacijama kako bi poboljšali svoje govorničke veštine. Pored toga, oni ulažu vreme i u razvoj veštine pisanja, redovno pišući eseje, seminarske, naučne i stručne radove.

Razvijanje veština komunikacije pomaže studentima da bolje predstave svoje ideje i argumente, a otvara im i vrata za nove prilike u karijeri. Uspešna komunikacija je značajan faktor u profesionalnom svetu, bilo da se radi o pregovorima, prezentacijama ili timskom radu. 

8. Upotreba različitih resursa za podršku u učenju

Uspešni studenti shvataju važnost pristupa dodatnim materijalima koji će im omogućiti bolje razumevanje gradiva i unaprediti akademske veštine. Oni koriste različite izvore literature, istraživačke baze podataka i onlajn-kurseve kako bi proširili svoje znanje i istražili teme koje su ih posebno zainteresovale.

S druge strane, kroz konsultacije sa profesorima i mentorima uspešni studenti dobijaju dodatne smernice i savete koji im pomažu da prevaziđu prepreke i ostvare svoje ciljeve. 

9. Samoprocena i kontinuirano usavršavanje

Uspešni studenti redovno analiziraju svoj napredak, prepoznajući svoje snage i slabosti, kao i oblasti koje zahtevaju dodatno poboljšanje. Kroz samoprocenu oni identifikuju svoje ciljeve i postavljaju konkretne korake kako bi ih ostvarili.

Uspešni studenti su otvoreni za konstruktivnu kritiku i povratne informacije, kako od profesora i mentora tako i od svojih kolega. Oni koriste ove informacije kao podsticaj za dalji razvoj i unapređenje svojih veština. Takođe, oni redovno traže nove izazove i prilike za učenje kako bi se kontinuirano usavršavali.

Kroz ovu naviku uspešni studenti održavaju visok nivo motivacije i angažovanosti tokom svog akademskog puta. Oni su svesni da je lični razvoj proces koji zahteva vreme i trud, i kontinuirano rade na tome da postanu najbolja verzija sebe. 

10. Prilagodljivost i fleksibilnost

Uspešni studenti su spremni da se prilagode različitim situacijama i promenama koje se mogu javiti tokom njihovog akademskog puta. Oni prepoznaju da je fleksibilnost ključna za uspeh u dinamičnom okruženju škole i spremni su da se prilagode novim zahtevima, izazovima i prioritetima.

Ova navika omogućava uspešnim studentima da se brzo i efikasno prilagode novim okolnostima, bilo da se radi o promeni rasporeda, iznenadnom zadatku ili novoj metodologiji učenja. Oni su otvoreni za nove ideje i strategije, i spremni su da eksperimentišu kako bi pronašli najbolji pristup koji će im omogućiti postizanje željenog cilja.

Kroz prilagodljivost i fleksibilnost uspešni studenti razvijaju otpornost i sposobnost brzog reagovanja na izazove koji se mogu pojaviti. Ova navika im omogućava da se uspešno nose sa nepredviđenim situacijama, ali ih i priprema za buduće izazove u akademskom i profesionalnom životu.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: