Prijemni.rs
Maturang
 • Šumarski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja visokoobrazovnu i naučnoistraživačku instituciju sa tradicijom dugom 100 godina. Počeci rada Fakulteta vezani su za Poljoprivredni fakultet u Zemunu, na koji je u prvu generaciju, u školskoj 1920/21. godini, upisano 45 studenata, od kojih 36 na Poljoprivredni, a 9 na Šumarski odsek. Nastava je počela 5. decembra 1920. godine i svake godine se ovaj datum obeležava kao Dan Fakulteta.

Uredbom Vlade NR Srbije od 5. februara 1949. godine, Šumarski fakultet postaje samostalna visokoškolska ustanova čiji je prvi dekan bio inž. Sreten Rosić. Prvi Statut Šumarskog fakulteta donet je 1. oktobra 1956. godine, kojim su formirana dva odseka: Šumarski i Drvno-industrijski. U narednom periodu broj odseka se menjao, da bi 1966. godine Fakultet činila 4 odseka: Odsek za šumarstvo, Odsek za drvnu industriju, Odsek za hortikuluru i Odsek za eroziju i melioracije, koji i danas postoje. Prema poslednjem Statutu iz 2019. godine na Šumarskom fakultetu postoje četiri odseka: Odsek za šumarstvo, Odsek za tehnologije drveta, Odsek za pejzažnu arhitekturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Pod uticajem savremenih globalnih promena i zahteva u visokoškolskom obrazovanju, Univerzitet u Beogradu, 2006. godine počinje sa uvođenjem „Bolonjskog procesa”, kao savremenog sistema koji se oslanja na veći stepen fleksibilnosti, na potrebu komplementarnosti i harmonizacije sa fakultetima sličnog obrazovnog i naučno-istraživačkog profila, kao i na veći stepen angažovanosti i mobilnosti studenata tokom odvijanja procesa nastave. Studije se organizuju na tri nivoa: osnovne akademske studije (4 godine), master akademske studije (1 godina) i doktorske studije (3 godine). Ovaj sistem studiranja, 4+1+3, važi i danas.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz 2020. godine Fakultet je ponovo akreditovan kao državna naučnoistraživačka institucija u oblasti biotehničkih nauka – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Naučnoistraživački rad realizuje 124 istraživača, kroz individualne aktivnosti ili aktivnosti projektnih timova, koji se bave fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima iz oblasti šumarstva, tehnologija drveta, pejzažne arhitekture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Osnovu za naučnoistraživački rad čini značajan broj laboratorija i centara koji su formirani na Šumarskom fakultetu u proteklom periodu.

Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave naučnoistraživačkim radom i visokoškolskim pitanjima, bilo je i ostalo trajno opredeljenje Šumarskog fakulteta. O tome svedoče mnogobrojni sporazumi o saradnji zaključeni sa partnerima iz velikog broja zemalja, na osnovu kojih se ostvaruje razmena studenata i nastavnika, stečenih znanja i iskustava, kao i zajedničko učešće u projektima.

Studijski programi

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Prvi stepen studija (Bachelor with honours) predstavlja osnovne akademske studije. Ovaj stepen je relevantan, pre svega, za tržište rada. U okviru studijskih programa prvog ciklusa studija, studenti ne stiču samo teorijska znanja, već stiču dovoljno kompetencija opštih i stručnih, da mogu da nastave studije na drugom nivou studija.

Na svim studijskim programima osnovnih studija nastava traje 4 godine posle čega studenti stiču 240 ESPB i stručni naziv:

 • diplomirani inženjer šumarstva – studenti koji su završili studijski program Šumarstvo,
 • diplomirani inženjer tehnologija drveta – studenti koji su završili studijski program Tehnologije drveta na odseku za Tehnologije drveta,
 • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture – studenti koji su završili studijski program Pejzažna arhitektura,
 • diplomirani inženjer šumarstva – studenti koji su završili studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Studijski programi: 

 • Šumarstvo,
 • Tehnologije drveta,
 • Pejzažna arhitektura,
 • Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Pored osnovnih akademskih studija na Fakultetu je akreditovan i studijski program strukovnih studija TEHNOLOGIJE DRVETA traju tri godine, odnosno 6 semestara i imaju 180 ESPB bodova.

U oviru studijskog programa studenti izučavaju tehnološke i organizaciono-ekonomske discipline od značaja za rad inženjera u drvnoj industriji. Nakon završetka ovih studija studenti stiču stručni naziv strukovni inženjer tehnologija drveta.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program master akademskih studija Šumarskog fakulteta traje jednu godinu (dva semestra) na kojima studenti stiču 60 ESPB.

Realizuje se kao četiri studijska programa:

 • Šumarstvo, 
 • Tehnologije drveta, 
 • Pejzažna arhitektura, 
 • Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Posle završetka master akademskih studija, kandidati stiču akademsko zvanje:

 • Master inženjer šumarstva (Šumarstvo),
 • Master inženjer tehnologija drveta,
 • Master inženjer pejzažne arhitektura,
 • Master inženjer šumarstva (Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa).

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program doktorskih akademskih studija traje tri godine (šest semestara) na kojima student stiče 180 ESPB.

Realizuje se kao četiri studijska programa:

 • Šumarstvo, 
 • Tehnologije drveta, 
 • Pejzažna arhitektura i hortikultura, 
 • Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog