Prijemni.rs
Maturang
  • KONKURS ZA UPIS studenata u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2019/2020. godinu – DRUGI (SEPTEMBARSKI) UPISNI ROK


Radi popunjavanja slobodnih mesta za upis, koja su preostala nakon upisa kandidata u prvom (junskom) upisnom roku, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu raspisuje konkurs za upis ukupno 81 studenta u prvu godinu master strukovnih studija za školsku 2019/2020. godinu. Studije na svim studijskim programima master strukovnih studija u Školi traju ukupno dve godine (četiri semestra). Završavanjem master strukovnih studija u Školi student stiče ukupno 120 ESPB bodova (60 ESPB bodova po godini master strukovnih studija) i visoko obrazovanje drugog stepena na strukovnim studijama. 

Konkurs se raspisuje za tri studijska programa na master strukovnim studijama:

  • Elektrotehničko inženjerstvo; 
  • Multimedijalno inženjerstvo; 
  • Računarsko inženjerstvo.

Prijavljivanje na konkurs je od 9. septembra 2019. godine do 27. septembra 2019. godine, radnim danima, na šalterima Službe za studentska i nastavna pitanja, u njihovo redovno radno vreme.

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta: 
1. prijavni list (popunjen), obrazac izjave o načinu pribavljanja podataka o kojima se vodi službena evidencija (popunjen) i obrazac izjave o pristanku na obradu ličnih podataka (popunjen) u skladu sa zakonom (obrasci se nalaze u skriptarnici Škole); 

2. ličnu kartu, a ako su strani državljani pasoš; 

3. izvod iz matične knjige rođenih; ako se kandidat odluči da ga sam pribavi – original na uvid i njegovu neoverenu foto-kopiju. Izvod iz matične knjige rođenih nije potreban za kandidata koji je državljanin Republike Srbije ako taj kandidat želi da ovlasti Školu da podatke iz tog izvoda pribavi službenim putem;

4. uverenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Republike Srbije; ako se kandidat odluči da ga sam pribavi – original na uvid i njegovu neoverenu foto-kopiju. Uverenje o državljanstvu nije potrebno za kandidata koji je državljanin Republike Srbije ako taj kandidat želi da ovlasti Školu da podatke iz tog uverenja pribavi službenim putem. Kandidati koji nisu državljani Republike Srbije ne treba da podnose uverenje o državljanstvu. 

5. originalne visokoškolske isprave (diplomu i dodatak diplomi) na uvid i njihove neoverene foto-kopije (izuzev kandidata koji su osnovne strukovne studije završili u Školi i koji, umesto diplome i dodatka diplomi, mogu podneti na uvid uverenje o diplomiranju i njegovu neoverenu foto-kopiju).

Više informacija o školi i master strukovnim studijama možete dobiti: 
• na sajtu škole: www.viser.edu.rs/upis
• putem elektronske pošte: upis@viser.edu.rs
• na broj telefona: 011/24-71-099.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: