Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Drugi konkursni rok za upis na osnovne strukovne studije

U drugom upisnom roku za školsku 2020/21. godinu, preostalo je 312 slobodnih mesta za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.

Konkurs za upis 2. upisni rok – osnovne strukovne studije i studije na daljinu

Konačna Rang lista – prvi konkursni rok školske 2020/21. godine

OBAVEŠTENJE BUDUĆIM STUDENTIMA O NAČINU UPISA U GODINU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE I RANG LISTE

 1. Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.

 2. Upis može obaviti samo student lično.

 3. Kandidati koji su stekli uslov za upis, podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • Studenti koji plaćaju školarinu podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 69.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • Svi studenti podnose:

*Dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 8.000,00 dinara,
*Samofinansirajući studenti donose uplatnicu za prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 6.900,00 din)
*Studenti koji upisuju studije na daljinu uplaćuju 3.000,00 din za studentski fond i materijalne troškove, i prvu ratu školarine (u zavisnosti na koliko rata plaćaju školarinu, za 10 rata – 8.500,00 din)
Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

RANG LISTE:
Konačna jedinstvena rang lista šk 2020/21.
Konačna rang lista Finansije i bankarstvo (FB) šk 2020/21.
Konačna rang lista Primenjena informatika (PI) šk 2020/21.
Konačna rang lista Turizam i hotelijerstvo (TH) šk 2020/21.
Konačna rang lista Trgovina i međunarodno poslovanje (TR) šk 2020/21.
Konačna rang lista Finansije i bankarstvo – studije na daljinu (FBDLS) šk 2020/21.

Upis

Sve informacije o upisu na osnovne studije možete pronaći u Informatoru za 2020. godinu: http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Informator-2020.pdf 

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD upisuje u I godinu studija, školske 2019/20. Godine na osnovne strukovne studije, ukupno 500 studenata, od čega 150 studenata na studijski program Finansije i bankarstvo, 150 studenata na studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje, 120 studenata na smer Turizam i novinarstvo i 80 studenata na studijski program Primenjena informatika.

Na sva 4 smera ima slobodnih ukupno 100 budžetskih mesta, dok za samofinansirajuće studente ima ukupno 400 mesta. Osnovne strukovne studije traju 3 (tri) godine, 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB.
 

Opšti uslovi

Kandidat se opredeljuje (konkuriše) na JEDAN od četiri navedena studijska programa. Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sedam navedenih predmeta, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.

 1. Ekonomija
 2. Poslovna ekonomija
 3. Matematika
 4. Informatika
 5. Sociologija
 6. Psihologija
 7. Geografija

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku, a kandidat se može, prilikom prijave na konkurs, opredeliti da prijemni ispit polaže na jednom od jezika nacionalnih manjina.

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje odgovarajućih predmeta srednje škole (literaturu možete naći u nastavku teksta).

Prijemni ispit se priprema na osnovu date literature i Zbirke pitanja za pripremu prijemnog ispita koja sadrži po 80 pitanja iz svakog od sedam predmeta. Od svih ponuđenih, na prijemnom ispitu budući studenti će dobiti ukupno 40 istih pitanja (po 20 iz svake oblasti), kao iz zbirke.
Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita možete pronaći na sledećem linku.

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se do 60 bodova.

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena množi sa dva, te po ovom osnovu kandidat može imati najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha iz srednjeg obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu određuje mesto kandidata na rang listi za upis.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi svih studijskih programa do odobrenog broja za upis na teret budžeta, a ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi svih studijskih programa do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, a ima najmanje 30 bodova.

Kandidat je oslobođen polaganja prijemnog ispita iz predmeta iz kojeg je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, što dokazuje diplomom o osvojenoj nagradi, koju kandidat prilaže prilikom konkurisanja. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, smotri naučnih radova, smotri takmičarskog karaktera i slično.

Uspeh kandidata koji je osvojio jednu od gore pomenutih nagrada vrednuje se maksimalnim brojem bodova iz tog predmeta.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom ovim konkursom, Škola će upisati drugog kandidata prema redosledu jedinstvene rang liste.

PRVI KONKURSNI ROK:

Podnošenje prijava na konkurs je 24, 25. i 26. juna 2019. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Raspored polaganja prijemnog ispita će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 27. juna 2019. godine.

Prijemni ispit polaže se 28. juna 2019. godine.

Privremena rang lista će biti objavljena 28. juna 2019. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 01. jula 2019. godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Upis primljenih kandidata obaviće se 02, 03. i 04. jula 2019. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Škola će po istom postupku sprovesti upis studenata u drugom konkursnom roku.

DRUGI KONKURSNI ROK:

Broj slobodnih mesta za upis u drugom konkursnom roku će biti oglašen 08. jula 2019. godine.

Podnošenje prijava na konkurs je 02. i 03. septembra 2019. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Polaganje prijemnog ispita je 05. septembra 2019. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen 04. septembra 2019.  godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Privremena rang lista će biti objavljena 05. septembra 2019. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 06. septembra 2019. godine. 

Upis primljenih kandidata obaviće se 09. i 10. septembra 2019. godine, od 8.00  do 14.00 časova.
 

Upisna i druga dokumentacija

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz prijavni list koji se dobija u Školi, podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Kopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I-III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • Studenti koji plaćaju školarinu podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 69.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • Svi studenti podnose:

Dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju naconalnost potvrđuju pisanom izjavom.

Postupku nostrifikacije i ekvivalencije ne podležu diplome i svedočanstva iz Republike Srpske, diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja Državne Zajednice Srbije i Crne Gore i diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja bivše SFRJ, u bivšim republikama.

UPIS STUDENATA – STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju.

Pre upisa, kandidat strani državljanin, dužan je da Školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole.

Student – strani državljan plaća školarinu u iznosu od 1300 USA dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Za dodatne informacije:

Telefon: (021) 485-4029; 450-103;  485-4000

Faks: (021) 6350-367

E-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

Veb sajt: www.vps.ns.ac.rs          
 

Literatura za prijemni ispit

EKONOMIJA

Literatura:
Udžbenik "Osnovi ekonomije" za I razred ekonomske škole, autora: D. Bogdanović i G. Ivanišević i udžbenik "Osnovi ekonomije" za II razred ekonomske škole, autora: D. Dragišić, B. Ilić, B. Medojević i M. Pavlović, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd.

POSLOVNA EKONOMIJA

Literatura:
Božidar Stavrić, Blagoje Paunović, Petar Bojović: POSLOVNA EKONOMIJA, za prvi razred  ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastvana sredstva, Beograd, 2006. godina.

MATEMATIKA

Literatura:
Prof. dr Dragan Munitlak, Dr Milorad Mijatović: Zbirka rešenih zadataka iz matematike za pripremu klasifikacionog ispita, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2003, koja se može nabaviti u Školi.

INFORMATIKA

Literatura:
Nikola Klem: Računarstvo i informatika, za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd (osmo prerađeno izdanje 2007).
Poglavlja koja treba obraditi su: Računarstvo i informatika, Računarski sistemi, Komponente hardvera RS-a, Operativni sistemi (bez MS Windows-а) i Računarske komunikacije.

SOCIOLOGIJA

Literatura:
Grupa autora, Sociologija, za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd.
dr Milovan Mitrovć, dr Sreten Petrović, SOCIOLOGIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

GEOGRAFIJA

Literatura:
Ilić, J., Đurić, V., Rakićević, T., Rodić, D., Đorđević, N., (2007): Geografija za II razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike, Beograd. Đurić, V., (2006): Geografija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd.

PSIHOLOGIJA

Literatura:
Rot, N., Radonjić, S. (2002). Psihologija (za II razred gimnazije i II i III razred područja rada ekonomija, pravo i administracija). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Ostale informacije

Zbirka pitanja za prijemni ispit. (preuzeti sadrzaj sa ovog linka).

Detaljnije informacije o upisu kao i zbirku pitanja za prijemni ispit možete pronaći u Informatoru koji je dostupan na ovom linku.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog