Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija šk.2023/24.god.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

upisuje u I godinu studija, školske 2023/24. godine na osnovne strukovne studije, ukupno 480 studenata.

Osnovne strukovne studije traju 3 (tri) godine, 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB.

Broj slobodnih mesta za upis studenata, po studijskim programima:

Red. br. Studijski program

Broj budzetskih 

studenata

Broj samofinansirajućih

studenata

Ukupan broj studenata

za upis

1 FINANSIJE I BANKARSTVO  27 123 150
2 TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE 27 123 150
3 TURIZAM I HOTELIJERSTVO 21 99 120
4

FINANSIJE I BANKARSTVO - DLS

Studijski program – Studije na daljinu

- 60 60
UKUPNO 75 405 480

 

FINANSIJE I BANKARSTVO DLS: Studije na daljinu idealne za zaposlene koji žele da studiraju i za one kandidate koji imaju prebivalište van sedišta škole u Novom Sadu.
Prednosti studija na daljinu:
- Ceo nastavni materijal na platformi i aplikacijama,
- Studenti koji studiraju na daljinu oslobođeni su prisustva nastavi i mogu svoje vreme za učenje da organizuju kako njima odgovara (jedino se ispiti polažu u sedištu Škole),
- Ušteda troškova prevoza i smeštaja,
- Obezbeđen isti nivo znanja i ista diploma kao na klasičnim studijama.

Kandidat se opredeljuje (konkuriše) na JEDAN od četiri navedena studijska programa.
Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje
obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.
Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od
sedam navedenih predmeta.

- Ekonomija,
- Poslovna ekonomija,
- Matematika,
- Informatika,
- Sociologija,
- Psihologija,
- Geografija.

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku, a kandidat se može, prilikom prijave nakonkurs, opredeliti da prijemni ispit polaže na jednom od jezika nacionalnih manjina.
Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje odgovarajućih predmeta srednje škole. Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se do 60 bodova.

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena množi sa dva, te po ovom osnovu kandidat može imati najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha iz srednjeg obrazovanja i uspeha postignutog na prijemnom ispitu određuje mesto kandidata na rang listi za upis.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang listi studijskog programa do odobrenog broja za upis na teret budžeta, a ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, a ima najmanje 30 bodova.

Kandidat je oslobođen polaganja prijemnog ispita iz predmeta iz kojeg je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, što dokazuje diplomom o osvojenoj nagradi, koju kandidat prilaže prilikom konkurisanja. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, smotri naučnih radova, smotri takmičarskog karaktera i slično.

Uspeh kandidata koji je osvojio jednu od gore pomenutih nagrada vrednuje se maksimalnim brojem bodova iz tog predmeta.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom ovim konkursom, Škola će upisati drugog kandidata prema redosledu rang liste.

PRVI KONKURSNI ROK:

Podnošenje prijava na konkurs je 21., 22. i 23. juna 2023. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Raspored polaganja prijemnog ispita će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 26. juna 2023. godine.

Prijemni ispit polaže se 27. juna 2023. godine.

Privremena rang lista će biti objavljena 27. juna 2023. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 28. juna 2023. godine na oglasnoj tabli i sajtu škole.

Upis primljenih kandidata obaviće se 29. i 30. juna i 03.jula 2023. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Škola će po istom postupku sprovesti upis studenata u drugom konkursnom roku.

DRUGI KONKURSNI ROK:

Broj slobodnih mesta za upis u drugom konkursnom roku će biti oglašen 07. jula 2023. godine.

Podnošenje prijava na konkurs je 01. i 04. septembra 2023. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Polaganje prijemnog ispita je 05. septembra 2023. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen 04. septembra 2023. godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Privremena rang lista će biti objavljena 05. septembra 2023. godine.

Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Konačna rang lista će biti objavljena 06. septembra 2023. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 07. i 08. septembra 2023. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Više informacija

KONKURS za upis u I godinu master strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2022/2023. godine upisuje ukupno 50 studenata u I godinu master strukovnih studija:

Red. broj Studijski program Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata Ukupno
1. Međunarodno poslovanje i finansije 2 48 50
  Ukupno: 2 48 50

 

Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB. Lice koje završi studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, stiče stručni naziv: Strukovni master ekonomista.

Pravo upisa u I godinu master strukovnih studija imaju sva lica koja su završila osnovne strukovne studije a ostvarila su najmanje 180 ESPB bodova kao i specijalističke strukovne studije.

Na master strukovne studije mogu se upisati studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija ili drugu srodnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. O srodnosti visokoškolskih ustanova odlučuje Komisija za upis. Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit, kao i strani državljani. Strani državljani upisuju se u prvu godinu master studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama, a ostvarili su najmanje 180ESPB bodova.

Pre upisa, kandidat strani državljanin, dužan je da Školi podnese dokaze:

 • o završenim osnovnim strukovnim studijama i ostvarenih najmanje 180ESPB bodova
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole.

Student – strani državljan plaća školarinu u iznosu od 1.800 USA dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Način rangiranja:
Redosled kandidata za upis na master strukovne studije utvrđuje Komisija za upis.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene tokom prethodnih studija i broja meseci završetka prethodnih studija.

Ukoliko je kandidat završio osnovne strukovne studije iz iste stručne oblasti kao što je master studijski program koji upisuje, dodaje se 1%.

Ukoliko je kandidat završio osnovne strukovne studije iz sledljivog studijskog programa kao što je master studijski program koji upisuje, dodaje se 2%. Odluku o sledljivosti studijskog programa donosi Komisija za upis.

Sledljivost se procenjuje na osnovu sadržaja studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji je kandidat završio.

Ako kandidati koji su se prijavili za upis na master strukovne studije imaju isti koeficijent K, prednost ima kandidat sa kraćim vremenom studiranja.

Kandidati koji su završili nesrodne visokoškolske ustanove polažu kvalifikacioni ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija i Uvod u finansijsko poslovanje. Rezultat koji kandidat može postići na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 20 bodova.

Smatra se da je kandidat položio kvalifikacioni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je na kvalifikacionom ispitu ostvario više od 10 bodova.

Podnošenje prijava na konkurs:
Prijave na konkurs se podnose od 12.09. - 10.10.2022. godine od 8.00-14.00 časova.
Raspored polaganja kvalifikacionog ispita će biti objavljen na sajtu Škole 10.10.2022. godine.
Kvalifikacioni ispit polagaće se 11.10.2022. godine.
Privremena rang lista će biti objavljena 11.10.2022. godine.
Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang listu je 24 časa od dana objavljivanja privremene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.
Upis primljenih kandidata obaviće se 12., 13 i 14.10.2022. godine od 8.00-14.00 časova.

Upisna i druga dokumentacija:

 • diploma o završenoj visokoj školi i dodatak diplomi (overena fotokopija),
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije kvalifikacionog ispita/prijave na konkurs (original uplatnica), na žiro-račun Škole, u iznosu od 6.000,00 dinara.

Kandidati koji polažu kvalifikacioni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa (cena 1.000,00 dianra),
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • dokaz o uplati školarine na žiro-račun Škole, u iznosu od 90.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro-račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Žiro-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu:

840-1752666-15
97 10223101693811

Upisna i druga dokumentacija

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Kopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I-III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro račun Škole, u iznosu od 6000,00 dinara.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20, upisni list) kandidati kupuju isključivo u skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • Original dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo i svedočanstva svih razreda srednje škole),
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original,
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5,

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 75.000,00 dinara (školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata) i dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 8.000,00 dinara.

STUDENTI KOJI UPISUJU STUDIJE NA DALJINU (DLS) podnose dokaz o uplati školarine na žiro račun Škole, u iznosu od 95.000,00 dinara (školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata) i 3.000,00 dinara za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove.

STUDENTI NA BUDŽETU podnose dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro račun Škole, u iznosu od 8.000,00 dinara.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

Žiro račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

 840-1752666-15
97 10223101693811


NAPOMENA: Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljani Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu moraju nostrifikovati dokumenta potrebna za upis. Nostrifikaciju vrši Agencija za kvalifikaciju ul. Majke Jevrosime 51, Beograd (ENIC/NARIC Centar), kome kandidat podnosi molbu sa originalnim dokumentima.

Upis lica sa invaliditetom ili romske nacionalnosti

Lica sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine dužni su da svoj status zaokruže na prijavnom listu i da dostave potrebnu dokumentaciju ili u protivnom neće biti upisani po afirmativnoj meri.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora. Kandidati svoju naconalnost potvrđuju pisanom izjavom.

Postupku nostrifikacije i ekvivalencije ne podležu diplome i svedočanstva iz Republike Srpske, diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja Državne Zajednice Srbije i Crne Gore i diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja bivše SFRJ, u bivšim republikama.

Upis studenata – stranih državljana

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju.

Pre upisa, kandidat strani državljanin, dužan je da Školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole.
 • Student – strani državljan plaća školarinu u iznosu od 1300 USA dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.

Pitanja za prijemni ispit dostupna su u novoj Zbirci pitanja za pripremu prijemnog ispita za 2022. godinu koja je dostupna ovde.

Informacije

Telefoni: (021) 485-4029 ; 450-102 ; 485-4000

Faks: (021) 6350-367

E-mail: studentska@vps.ns.ac.rs

Veb sajt: www.vps.ns.ac.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog