Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija šk.2024/25.god.

OSNOVNE INFORMACIJE O UPISU NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu u školskoj 2024/2025. godini upisuje 429 studenata u I (prvu) godinu osnovnih strukovnih studija:

Red. br. Studijski program

Ukupan broj studenata

za upis

1 FINANSIJE I BANKARSTVO  110
2 TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE 110
3 TURIZAM I HOTELIJERSTVO 110
4

POSLOVNA INFORMATIKA

55
5 FINANSIJE I BANKARSTVO DLS (studije na daljinu) - u procesu akreditacije 44
UKUPNO 429

Broj budžetskih mesta će biti naknadno određen. 

FINANSIJE I BANKARSTVO DLS: Studije na daljinu su preporuka za zaposlene koji žele da studiraju i za kandidate koji imaju prebivalište van sedišta Škole. Prednosti ovakvog načina studiranja su brojne:

 • Ceo nastavni materijal je dostupan u elektronskom obliku i postavljen na platformi i aplikacijama;
 • Studenti koji studiraju na daljinu oslobođeni su prisustva nastavi, te mogu vreme za učenje da organizuju kako njima odgovara (jedino se završni ispiti polažu u sedištu Škole);
 • Ušteda troškova prevoza i smeštaja;
 • Obezbeđen je isti nivo znanja i ista diploma kao na klasičnim studijama.

Kandidat se opredeljuje (konkuriše) za JEDAN od pet navedenih studijskih programa.

Osnovne strukovne studije traju 3 (tri) godine, 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB.

Lice koje završi neki od navedenih studijskih programa stiče stručni naziv: Strukovni ekonomista, osim lica koje završi studijski program Poslovna informatika. Lice koje završi studijski program Poslovna informatika stiče stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar.  

PRIJEMNI ISPIT I NAČIN RANGIRANjA 

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po izboru, od sedam navedenih:

 • Ekonomija
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Informatika
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Geografija

KLIKNI NA ZBIRKA PITANJA SA REŠENJIMA

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku, a kandidat može, prilikom prijave na konkurs, da se opredeli da prijemni polaže na jednom od jezika nacionalnih manjina. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje odgovarajućih predmeta srednje škole.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, tako da kandidat može ostvariti najviše 100 bodova.

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se do 60 bodova, pri čemu se svaki od predmeta vrednuje sa po 30 bodova. 

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena množi sa dva, te po ovom osnovu kandidat može imati najmanje 16, a naviše 40 bodova.

Kandidat može da bude upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang-listi studijskog programa do odobrenog broja za upis na teret budžeta, a ima najmanje 51 bod. 

Kandidat koji plaća školarinu (samofinansiranje) može da bude upisan ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang-listi svih studijskih programa do broja odobrenog za upis kandidata, a ima najmanje 30 bodova.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova na rang-listi, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju, koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz tog predmeta i vrednuje se sa maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, smotri naučnih radova, smotri takmičarskog karaktera i slično.

Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom konkursom, Škola će upisati drugog kandidata prema redosledu jedinstvene rang-liste.

Datumi prvog i drugog konkursnog roka će biti blagovremeno objavljeni, kao i informacije o visini školarine.

Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Škola će po istom postupku sprovesti upis studenata u drugom konkursnom roku.

UPISNA I DRUGA DOKUMENTACIJA 

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi;
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih - original, kao i fotokopiju;
 • Fotokopiju važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG;
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I-III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju u trećem ili četvrtom razredu srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva;
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica) na tekući račun Škole.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.


Kandidati koji steknu uslov za upis podnose sledeće:

 • Komplet za upis (bela fascikla; indeks; obrazac ŠV-20; upisni list) koji se kupuje u skriptarnici Škole, prilikom upisa;
 • Originalna dokumenta o završenoj srednjoj školi (diplomu ili svedočanstvo, i svedočanstva svih razreda srednje škole);
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original;
 • Dve fotografije formata 3,5 h 4,5;
 • Dokaz o uplati školarine na tekući račun Škole za samofinansirajuće studente (moguće je plaćanje u 10 jednakih rata);
 • Dokaz o uplati naknade za osiguranje, stud. fond i materijalne troškove na tekući račun Škole.

NAPOMENA: Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.
 

UPIS DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNjU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU 

Državljani Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu moraju da nostrifikuju dokumenta potrebna za upis. Nostrifikaciju vrši Agencija za kvalifikaciju, ul. Majke Jevrosime 51, Beograd (ENIC/NARIC Centar), kojoj kandidat podnosi molbu sa originalnim dokumentima.

UPIS LICA SA INVALIDITETOM ILI ROMSKE NACIONALNOSTI

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine dužni su da svoj status zaokruže na prijavnom listu i da dostave potrebnu dokumentaciju ili, u protivnom, neće biti upisani po afirmativnoj meri.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANjINE IZ SUSEDNIH ZEMALjA

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Republika Crna Gora. Kandidati svoju nacionalnost potvrđuju pisanom izjavom.

Postupku nostrifikacije i ekvivalencije ne podležu diplome i svedočanstva iz Republike Srpske, diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja Državne Zajednice Srbije i Crne Gore i diplome i svedočanstva stečena za vreme postojanja bivše SFRJ, u bivšim republikama.

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državljanin upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis.

Strani državljanin u statusu migranta/tražilaca azila upisuje se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije.

Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi nostrifikovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju.

Pre upisa, kandidat strani državljanin dužan je da Školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole;

Student - strani državljanin plaća školarinu prema cenovniku Škole, osim ako međunarodnim ili bilateralnim sporazumom dveju država nije drugačije određeno.

Tekući račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu:

840-1752666-15
97    10223101693811

 

OSNOVNE INFORMACIJE O UPISU MASTER STUDIJE
OSNOVNE INFORMACIJE O UPISU NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKU 2024/25. godinu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2024/2025. godine upisuje 104 studenata u I (prvu) godinu master strukovnih studija:
 

Red. broj Studijski program Ukupan broj studenata za upis
1. MEĐUNARODNO POSLOVANJE I FINANSIJE 50
2. MENADŽMENT I BIZNIS  27
3. MENADŽMENT MARKETINGOM U TURIZMU 27
  Ukupno: 104

 

Master strukovne studije traju 2 (dve) godine, 4 (četiri) semestra, u obimu od 120 ESPB.

Lice koje završi studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, stiče stručni naziv: Strukovni master ekonomista. Lice koje završi studijski program Menadžment i biznis ili Menadžment marketingom u turizmu, stiče stručni naziv: Strukovni master menadžer. 

Pravo upisa u I (prvu) godinu master strukovnih studija imaju sva lica koja su završila osnovne strukovne studije a ostvarila su najmanje 180 ESPB bodova, kao i specijalističke strukovne studije. 

Na master strukovne studije mogu se upisati studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija ili drugu srodnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. O srodnosti visokoškolskih ustanova odlučuje Komisija za upis. 

Na master strukovne studije mogu se upisati i studenti koji su završili i nesrodne visokoškolske ustanove, pod uslovom da polože kvalifikacioni ispit.

Strani državljani upisuju se u prvu godinu master strukovnih studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, u okviru odobrene kvote za upis. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim strukovnim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova.

Pre upisa, kandidat strani državljanin dužan je da Školi podnese dokaze:

 • o završenim osnovnim strukovnim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova;
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, u skladu sa Statutom Škole.

Student – strani državljanin plaća školarinu prema Cenovniku Škole, osim ako međunarodnim ili bileteralnim sporazumom dveju država nije drugačije određeno.

NAČIN RANGIRANjA

Redosled kandidata za upis na master strukovne studije utvrđuje Komisija za upis.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu prosečne ocene tokom prethodnih studija i broja meseci završetka prethodnih studija.

Ukoliko je kandidat završio osnovne strukovne studije iz iste stručne oblasti, kao što je master studijski program koji upisuje, dodaje se 1%. Ukoliko je kandidat završio osnovne strukovne studije iz sledljivog studijskog programa, kao što je master studijski program koji upisuje, dodaje se 2%. Odluku o sledljivosti studijskog programa donosi Komisija za upis. Sledljivost se procenjuje na osnovu sadržaja studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji je kandidat završio.

Ako kandidati koji su se prijavili za upis na master strukovne studije imaju isti koeficijent K, prednost ima kandidat sa kraćim vremenom studiranja.

Kandidati koji su završili nesrodne visokoškolske ustanove polažu kvalifikacioni ispit. Kvalifikacioni ispit se polaže iz predmeta Međunarodna eokonomija i Uvod u finansijsko poslovanje (za studijski program Međunarodno poslovanje i finansije), Osnovi menadžmenta i Osnovi organizacije (za studijski program Menadžment i biznis) i Osnovi turizma i hotelijerstva i Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (za studijski program Menadžment marketingom u turizmu).

Rezultat koji kandidat može postići na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 20 bodova. Smatra se da je kandidat položio kvalifikacioni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa, ukoliko je na kvalifikacionom ispitu ostvario najmanje 11 bodova.

Datumi prijave na konkurs će biti blagovremeno objavljeni, kao i informacije o visini školarine.
 

UPISNA I DRUGA DOKUMENTACIJA

 • diploma o završenoj visokoj školi i dodatak diplomi (overena fotokopija),
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije kvalifikacionog ispita/prijave na konkurs (original uplatnica), na žiro-račun Škole, u iznosu od 6.000,00 dinara.
Kandidati koji polažu kvalifikacioni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa (cena 1.000,00 dianra),
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5,
 • dokaz o uplati školarine na žiro-račun Škole, u iznosu od 90.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro-račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Tekući-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu
840-1752666-15            97 10223101693811
 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog