Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola modernog biznisa - MBS

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u školsku 2018/2019. godinu

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2018/2019 godini na studijski program:

 

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, kao i državljani Crne gore mogu da konkuriši i da se upišu u Visoku školu modernog biznisa, s tim da isti treba da prilože nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi.

Strani državljani se mogu upisati u Visoku školu modernog biznisa, kao i državljani RS. Kandidati strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi i uverenje o državljanstvu.

 

Važni datumi u prvom konkursnom roku

 • Prijavljivanje kandidata: do 2. jula 2018. godine.
 • Testiranje kandidata: 6. jula 2018.godine. u 12 časova.
 • Rang lista kandidata za upis objavljuje se na oglasnoj tabli Visoke škole u roku od 24 časa.
 • Upis primljenih kandidata: 9-11. jula 2018. godine

 

Dokumenta koja se podnose na konkurs:

 1. prijavni list;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. svedočanstva za sve završene godine srednje škole;
 4. diploma o završenom maturskom ispitu;
 5. fotokopija lične karte,
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 1.000 RSD.

 

Prijemni ispit

Testiranja se vrše iz sociologije i opšte kulture.

 

Rangiranje

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija obavlja se prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi i na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Po oba ova kriterijuma kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drutom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se na oglasnoj tabli Visoke škole u roku od 24 časa.

Kandidati koji smatraju da je povređeno njihovo pravo, mogu uložiti prigovor na rang listu Direktoru Škole u roku od 24 časa od dana objavljivanja rang liste.

Direktor Visoke škole donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 (tri) dana, od dana dostavljanja prigovora.

 

Dokumenta koja se podnose za upis:

 1. originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome završene srednje škole;
 2. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. 2 popunjena obrasca ŠV-20;
 4. 2 fotografije 3.5 – 4.5;
 5. Indeks;
 6. Dokaz o uplati prve rate školarine.

 

 

MBS nudi sledeće studijske programe

Osnovne studije – Menadžment u savremenom biznisu

Osnovne studije traju tri godine a po njihovom završetku student stiče zvanje menadžer bachelor. Na trećoj godini studija studenti se opredeljuju za jedan od četiri ponuđena modula:

 

Za više informacija prijavite se i kontaktiraćemo vas kako bismo odgovorili na sva vaša pitanja.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: