Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu otvara vrata za 66. generaciju studenata

KONKURS

Za upis 65. generacije studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2024/2025.godini.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu će u drugom upisnom roku u školskoj 2023/2024. godini upisati u prvu godinu osnovnih strukovnih studija sledeći broj kandidata:

Studijski program Broj studenata
Budžet  Plaćaju školarinu Ukupno
Mašinsko inženjerstvo 15 25 40
Inženjerstvo zaštite 15 25 40
Informacione tehnologije 40 80 120
Veb dizajn 20 30 50
Grafičko inžnjerstvo i dizajn 30 50 80
  120 210 330

PRVI UPISNI ROK

1. Prijavljivanje kandidata: 24, 25. i 26. jun 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova
2. Prijemni ispit: 27. jun 2024. godine
3. Privremena rang lista: 27. jun 2024. godine
4. Konačna rang lista: 1. jul 2024. godine
5. Upis na budžet: 2. i 3. jul 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova
6. Upis na samofinansiranje: 4. i 5. jul 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova

DRUGI UPISNI ROK

1. Prijavljivanje kandidata na konkurs: od 2. do 12. septembra 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova
2. Prijemni ispit: 13. septembar 2024. godine
3. Privremena rang lista: 13. septembar 2024. godine
4. Konačna rang lista: 17. septembar 2024. godine
5. Upis studenata: 18. septembar 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova

PRIJAVA KANDIDATA

Pored popunjene prijave,koju dobija u Školi, kandidat prilaže fotokopije sledećih dokumenata, a originale donosi na uvid:
1. Svedočanstva svih razreda i diplomu srednje škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uverenje o državljanstvu ili Zahtev za prijem u državljanstvo;
4. Dokaz o uplati troškova polaganja prijemnog ispita;
5. Potvrdu druge visokoškolske ustanove o statusu studenta ako je student bio upisan na tu ustanovu.

A: Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 7.000,00 dinara za sledeće studijske programe:

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo Zaštite
 • Informacione tehnologije
 • Veb dizajn

B: Troškovi polaganja prijemnog ispita, u koje su uključeni i troškovi polaganja ispita provere sklonosti za odgovarajući studijski program koji se polaže kao praktični deo prijemnog ispita,iznose 10.000,00 dinara:

 • Grafičko inženjerstvo i dizajn

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se polaže u obliku testa opšteg i stručnog znanja za sve studijske programe, a kandidati koji su konkurisali na studijski program Grafičko inženjerstvo i dizajn (GID) pored testa opšteg i stručnog znanja polažu i ispit iz provere sklonosti koji se polaže kao praktični deo prijemnog ispita.

Za sve studijske programe polaže se test opšteg i stručnog znanja, od 20 pitanja, od kojih svako tačno se boduje po 3 poena (na studijskom programu GID se ukupan broj osvojenih poena deli sa dva), ako da je na ovom testu moguće osvojiti maksimalno 60 poena (30 poena na studijskom programu GID). Pitanja će biti iz sledećih oblasti: matematika, računarstvo, logički zadaci. Za studijski program GID predviđena je i praktična provera sklonosti (nosi do 30 poena), tako da kandidati u zbiru mogu osvojiti ukupno 60 poena (30 na testu opšteg i stručnog znanja i 30 na praktičnoj proveri sklonosti).

ŠKOLARINA

Školarina za studente koji plaćaju školarinu

A: Za studijske programe:

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo Zaštite

školarina se određuje na osnovu vrednosti jednog boda od 1.135 dinara, puta broj ESPB svakog prijavljenog predmeta, što za najmanje 37 ESPB iznosi 41.995,00 dinara, a za 60 ESPB iznosi 68.100,00 dinara.
Prilikom upisa studenti kojima je ukupna školarina 68.100,00 dinara, dužni su da uplate prvu ratu u iznosu od 23.100,00 dinara, na žiro račun škole 840-727666-18, a ostale rate biće regulisane Ugovorom o plaćanju školarine.

B: Za studijske programe:

 • Informacione tehnologije
 • Grafički inženjerstvo i dizajn
 • Veb dizajn

Školarina se određuje na osnovu vrednosti boda od 1.417 dinara puta broj ESPB svakog prijavljenog predmeta, što za 37 ESPB iznosi 52.429,00 dinara, a za 60 ESPB iznosi 85.020,00 dinara.

Prilikom upisa studenti kojima je ukupna školarina 85.020,00 dinara, dužni su da uplate prvu ratu u iznosu od 28.020,00 dinara,na žiro račun škole 840-727666-18, a ostale rate biće regulisane Ugovorom o plaćanju školarine.

Način plaćanja školarine

Prilikom upisa i prijave predmeta za slušanje biće utvrđena školarina za celu godinu, a Ugovorom o plaćanju školarine definišu se način i rate plaćanja školarine za školsku 2024/2025. godinu. Školarinu za zaposlenog studenta može platiti firma uz profakturu koju student dobija u računovodstvu Škole.

Školarina za strane državljane

Školarina za strane državljane je 1,5 puta veća od određene školarine za domaće državljane. Način plaćanja regulisan je Ugovoromo plaćanju školarine koji student potpisuje, a ostale troškove plaćaju kao i državljani Republike Srbije.

  

MATERIJALI ZA PRIJEMNI ISPIT I PRIPREMNA NASTAVA za upis u školsku 2024/2025. godinu

Poštovani maturanti,

Četvrti ciklus pripremne nastave u prostorijama Škole počinje 11.05.2024. godine – opširnije u Tabeli 2.

Način polaganja i bodovanja prijemnog ispita, kao i materijal za pripremu istog, sa tačnim odgovorima iz oblasti koje se polažu, kao i video materijali u plej listi na Youtube kanalu dati su na sledećim linkovima:

Prijavu za preuzimanje materijala/prisustvo pripremnoj nastavi vršite popunjavanjem forme.

K O N K U R S

za upis u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2024/2025. godini Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, državna škola, upisuje studente u prvu godinu master strukovnih studija na akreditovane studijske programe:

 

Studijski program Budžet

Plaćaju školarinu

Ukupno
Inženjerstvo zaštite 2 30 32
Informacione tehnologije 2 30 32
Ukupno 4 60 64

 

PRVI UPISNI ROK

1. Prijavljivanje kandidata: 28. i 29. jun 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova
2. Privremena rang lista: 29. jun 2024. godine
3. Konačna rang lista: 2. jul 2024. godine
4. Upis primljenih kandidata: 3. i 4. jul 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova

DRUGI UPISNI ROK

1. Prijavljivanje kandidata: 7. oktobar 2024. godine od 09.00 do 13.00 časova
2. Privremena rang lista: 7. oktobar 2024. godine
3. Konačna rang lista: 9. oktobar 2024. godine
4. Upis primljenih kandidata: 10. oktobar 2024. godine

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Kandidat za upis u Školu podnosi prijavu za učešće na Konkursu.

PRETHODNO OBRAZOVANJE KAO USLOV ZA PRIJAVU KANDIDATA NA KONKURS I UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE - kliknite da biste videli uslove

PRIJAVA KANDIDATA

Pored popunjene prijave koju dobija u Školi ili na sajtu Škole, kandidat prilaže fotokopije dokumenata, a originale na uvid:
1. Diplomu i dodatak diplome o završenom visokom strukovnom ili akademskom obrazovanju sa ostvarenih najmanje 180 ESPB, odnosno uverenje o stečenom stručnom nazivu (iz odgovarajućih studijskih programa i oblasti, na osnovu odluke nastavnostručnog veća),
2. Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu
3. Druge dokumente određene konkursom.

ŠKOLARINA

Način plaćanja školarine

Prilikom upisa prve studijske godine studenti su dužni da uplate prvu ratu školarine u iznosu od 10.000,00 dinara, na žiro račun Škole 840-727666-18, a ostale rate biće regulisane Ugovorom o plaćanju školarine.
Prilikom upisa druge studijske godine studenti su dužni da uplate prvu ratu školarine u iznosu od 15.000,00 dinara, na žiro račun Škole, a ostale rate biće regulisane Ugovorom o plaćanju školarine.

Školarina za strane državljane

Školarina za strane državljane je 1,5 puta veća od školarine za domaće državljane. Način plaćanja regulisan je Ugovorom o plaćanju školarine koji student potpisuje, a ostale troškove plaćaju kao i državljani Republike Srbije.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog