Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija Dositej
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Akademiji

Akademiju "Dositej" čine 3 srednje škole i jedna Visoka škola: 

 • Srednja škola „Dositej“;
 • Srednja medicinska škola Beograd; 
 • Tehnička škola Beograd;
 • Visoka škola akademskih studija „Dositej“.

Visoka škola akademskih studija „Dositej“

Visoka škola akademskih studija “Dositej“ jeste novoosnovana visokoškolska ustanova sa sedištem u Beogradu. 

Visoka škola akademskih studija je najviši akreditacioni rang koji je identičan fakultetu, s tim što formalno-pravno naziv “fakultet” obrazovno-naučne institucije mogu nositi samo kada su u sastavu univerziteta. Visoka škola „Dositej“ je samostalna visoko-školska ustanova čiji je osnivač Srednja škola „Dositej“ koja na obrazovnoj mapi Beograda postoji već duže od 7 godina. Visoka škola “Dositej” obuhvata osnovne akademske i master studije na obrazovno-naučnom polju društvenih nauka iz oblasti opšte ekonomije i iz oblasti informatike.

Visoka škola “Dositej” poseduje dozvolu za rad, a nastavni plan i program osnovnih i master akademskih studija akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Osnovni zadatak i cilj Visoke škole akademskih studija „Dositej“ je obrazovanje diplomiranog (240 ESPB) i master ekonomiste (60 ESPB), koji je sa usvojenim teorijskim i praktičnim znanjima spreman za uspešno realizovanje poslovnih procesa u institucijama i organizacijama.

Svesni odgovornosti koju nosi obrazovanje novih ekonomskih stručnjaka, od samog početka postavili smo visoke standarde kojima se naša škola rukovodi. Naš prioritet i misija kojom smo se vodili jeste kvalitet obrazovanja zasnovan na dobro koncipiranom planu i programu rada. Širok spektar akademskih znanja i profesionalnih veština iz oblasti opšte ekonomije naši studenti će sticati na predavanjima, vežbama i različitim inovativnim oblicima interaktivne nastave, a sve u cilju da usvojena znanja i praktično primene na jedan efektivan i produktivan način u najboljem interesu budućeg poslodavca i ukupnog društvenog okruženja.

Studijski programi

Ekonomija 

Osnovne akademske studije Opšte ekonomije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju četiri godine (8 semestara).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija itd.

Savremeno koncipiran studijski program pruža mogućnost budućem ekonomskom stručnjaku da na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi kompleksnih elemenata privrednog sistema i njegovih sastavnih delova – kreiranje ekonomske politike, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou pojedinačnih privrednih grana, analitičko-planski poslovi u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, u javnim službama, u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i sl.

Kroz praktičnu nastavu i stručnu praksu, seminare, praktični rad i kurseve, studentima se omogućuje da savladaju i primene najnovija teorijska i metodološka znanja u realnim poslovnim situacijama i konkretnoj profesionalnoj aktivnosti.

Master akademske studije Opšte ekonomije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju jednu godinu (dva semestra).

Studijski program master akademskih studija „Opšta ekonomija” omogućava novu nadgradnju stečenih znanja na osnovnim akademskim studijama, kojom se ostvaruje inovativnost i kreativnost, analitičnost i istraživački pristup savraemenim praktičnim dostignućima u ekonomiji, finansijama, preduzetništvu i menadžmentu.

Master akademske studije za sticanje stručnog zvanja master ekonomista, omogućuju studentima da steknu i iskažu znanja i razumevanje teorijsko-praktične materije u oblasti menadžmenta i marketinga, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija i finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta.

Informatika

Studijski program Informatika je kreiran u cilju formiranja kompetentnog pedagoškog i informatičkog kadra. Savladavanjem studijskog programa student je sposoban da profesionalno obavlja poslove u oblasti prosvete, industrije, zdravstva, državnoj upravi, uslužnih delatnosti, i sličnim oblastima gde su primenljiva znanja iz oblasti informatike, kao i za nastavak studija. Nastavni program je baziran na integraciji znanja iz različitih disciplina, koje obezbeđuju projektovane informatičke kompentencije kojima studenti treba da ovladaju.

Studijski program master akademskih studija informatike je jednogodišnji (traje 2 semestra) akademski program, u obimu od 60 ESPB bodova, namenjen obrazovanju i osposobljavanju studenata za naučnoistraživački i stručni rad u oblasti računarskih nauka i nastave informatike. Po završetku studijskog programa master akademskih studija informatike, studenti stiču stručni naziv (zvanje) master informatičar – mast.inf. (zvanje sa liste stručnih, akademskih i naučnih naziva koje je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje, sa naznakom zvanja iz odgovarajuće oblasti i odgovarajućeg stepena studija). Master informatičari imaju integrisano znanje neophodno za naučno-istraživački, stručni i nastavno – pedagoški rad u oblasti nauke, industrije, obrazovanja i dr.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog