Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija fudbala
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Akademija fudbala je prva specijalizovana trogodišnja visoka škola za obrazovanje trenera fudbala i sportskih menadžera, osnovana pri Fudbalskom savezu Beograda uz saglasnost Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije na nastavni plan u trajanju od tri godine za dva smera.

Nastavni plan i program usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i ostalim dokumentima Evropske unije o visokom obraovanju. Osnovne studije traju tri godine (180 ESPB) i organizuju se na dva smera:

 • Trener fudbala
 • Strukovni sporstki menadžer

Nastavu na Akademiji obavlja kvalitetan kadar sastavljen od univerzitetskih profesora, doktora i magistara nauka, priznatih sportskih stručnjaka i praktičara. U nastavi učestvuju i poznati sportski treneri i menadžeri iz zemlje i inostranstva.

Koncept nastave izrađen je tako da se kroz razne forme mentorskog rada i individualnog pristupa svakom studentu, kvalitetno odvijaju svi oblici nastave. Nastava se obavlja u malim grupama studenata što omogućava svakom studentu punu pažnju nastavnika i mogućnost za sve oblike konsultacija, diskusija i aktivnog učenja.

Studenti Akademije svoje teorijsko znanje moraju utvrditi kroz praktičnu nastavu i nastavnu praksu za koje su posredstvom FSB obezbeđeni uslovi u najvećim domaćim klubovima i sportskim savezima.

U nastavi na Akademiji fudbala koriste se savremena a sredstva i metode, a posebna pažnja posvećuje se i Tehničkom opismenjavanju studenata kroz rad na računarima i njihovoj praktičnoj primeni u sportu i intenzivnom učenju stranih jezika. Nakon položenih ispita, studenti dodatno dobijaju i odgovarajuće sertifikate.

Studijski programi

Trener fudbala

Studijski program TRENER jasno definiše sledeće ciljeve:

1. Da se obrazovanje studenata Akademije fudbala obavlja na nasavremeniji način, pri čemu je veoma značajno da budući treneri:

 • Steknu neophodna teorijska znanja iz oblasti metodike sporta (tehnike, taktike, fizičke pripreme), psihologije sporta, sportske medicine, ishrane sportista i higijene.
 • Obavljaju praksu u klubovima više različitih stepena takmičenja u kojima proveravali stečeno teorijsko znanje i učili da ga primene u praksi, uz mentorstvo trenera tih klubova.
 • Osposobe se da umeju samostalno da planiraju i programiraju rad u klubu.

2. Da se tokom studija osposobe za samostalan rad u klubovima, odnosno ovladaju svim neophodnim teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za efikasno vršenje poslova trenera. U tom smislu oni moraju tokom studija da:

 • Steknu potrebna znanja iz oblasti metodike sportskog treninga, medicine sporta i psihologije, na osnovu kojih bi mogli da obavljaju validnu ranu selekciju talentovane dece za ovaj sport.
 • Da se osposobe za rad sa najmlađim kategorijama (od 7-11 i 12-14 godina), imajući u vidu specifičnosti i karakteristike dece ovog uzrasta.
 • Da se osposobe za rad sa omladinskim kategorijama, tj. za fazu pripreme za takmičarska opterećenja u sistemu takmičenja svih nivoa.

3. Da se tokom studija osposobe za primenu informacionih tehnologija u praksi, odnosno u svom radu kao trenera.

4. Da tokom studija ovladaju osnovnim znanjima engleskog jezika i steknu osnove sporazumevanja na ovom jeziku radi neophodne komunikacije i korišćenja strane literature.

5. Da se obrazovanjem studenata na visokom stručnom nivou, u neposrednoj povezanosti sa praksom, postigne merodavnost i kompetenstnost Akademije fudbala u području obrazovanja trenerskog kadra, tako da i diplomirani studenti budu kompetentni, uvažavani i prihvatani na svim nivoima sportskih organizacija. Radi ostvarenja ovog cilja studenti će tokom studija osim sticanja navedenih teorijskih i praktičnih znanja imati zadatak da:

 • Da se upoznaju što bolje sa sportskom organizacijom u celini (na svim nivoima)
 • Da se kroz praksu u klubovima pokažu nivo stečenih znanja i kompetentnost za obavljanje profesije trenera, prateći rad i učeći od iskusnih trenera, beležeći informacije o tehnologiji trenažnog procesa  sa različitim uzrasnim kategorijama sportista.
 • Da maksimalno koriste iskustva poznatih i priznatih trenera kako bi nataj način povezali praksu sa svojim saznanjima i što uspešnije se uklopili u trenerski rad. Ove informacije treba da pomognu u sagledavanju svih stadijuma i etapa razvojnog procesa sportiste.

Strukovni sporstki menadžer

Studijski program STRUKOVNI MENADžER  definiše sledeće ciljeve:

1. Da se obrazovanje studenata Akademije fudbala obavlja na nasavremeniji način, pri čemu je veoma značajno da budući sportski menadžeri:  

 • Steknu neophodna teorijska znanja iz oblasti osnova menadžmenta, menadžmenta u sportu, menadžmenta sportskih klubova i sportskih saveza, menadžmenta sportskih manifestacija, kao i psihologije sporta, marketinga i PR i menadžmenta ljudskih resursa, neophodnih za efikasan i uspešan rad u menadžmentu u sportu.
 • Obavljaju praksu u sportskim klubovima i sportskim savezima, kao i u organizaciji sportskih takmičenja, gde bi mogli da provere stečena znanja i naučili da ih primene u praksi.
 • Osposobe se za samostalno planiranje, programiranje, rukovođenje i kontrolu procesa rada u svakoj sportskoj organizaciji.

2. Da se tokom studija osposobe za samostalan rad u klubovima, odnosno ovladaju svim neophodnim teorijskim i praktičnim znanjima neophodnim za efikasno vršenje poslova rukovođenja u sportskim klubovima, savezima i sportskim manifestacijama. U tom smislu oni moraju tokom studija da  tokom upućivanja u praksu (druga faza) dobijaju zadatke koje moraju samostalno da rešavaju, odnosno da učestvuju samostalno, uz mentorsko vođenje, planiranju, organizaciji, upravljanju i kontroli planiranih poslova u klubu, savezu ili sportskoj manifestaciji.  

3. Da se tokom studija osposobe za primenu informacionih tehnologija u praksi, odnosno u svom radu kao menadžera, imajući u vidu da osposobljenost za primenu računara znači ulazak moderno upravljanje i u konkurenciju sa najuspešnijim klubovima.  

4. Da tokom studija ovladaju osnovnim znanjima engleskog jezika i steknu osnove sporazumevanja na ovom jeziku radi:

 • Neophodne komunikacije
 • Korišćenja strane literature  

5. Da se obrazovanjem studenata na visokom stručnom nivou, u neposrednoj povezanosti sa praksom, postigne merodavnost i kompetenstnost Akademije fudbala u području sportskog menadžmenta, tako da diplomirani studenti budu kompetentni, uvažavani i prihvatani na svim nivoima sportskih klubova, saveza i sportskih manifestacija. Radi ostvarenja ovog cilja studenti će tokom studija osim sticanja navedenih teorijskih i praktičnih znanja imati zadatak da:  

 • Da se upoznaju što bolje sa organizacijom sporta u celini (na svim nivoima)
 • Da kroz praksu u klubovima pokažu nivo stečenih znanja i kompetentnost za obavljanje profesije sportskog menadžera.
 • Da maksimalno koriste iskustva poznatih i priznatih rukovodioca klubova-sportskih direktora, kako bi na taj način povezali praksu sa svojim saznanjima i što uspešnije se uklopili u svoj budući rad.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog