Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

O Univerzitetu

Državni univerzitet u Novom Pazaru spada među najmlađe visokoobrazovne ustanove u Srbiji. Osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije, 26. oktobra 2006. godine. Ovakav potez Vlade imao je cilj da doprinese ravnomernijem i bržem regionalnom razvoju Republike Srbije u celini, da poboljša obrazovnu strukturu mladih, kao i da pomogne u rešavanju nagomilanih problema, koji koče razvoj ovog regiona. 

U sklopu Univerziteta tada su počela da rade tri fakulteta: Filozofski, Pravno-ekonomski i Tehničko-tehnološki. Ubrzo, Državni univerzitet u Novom Pazaru je prešao na departmanski model i umesto fakulteta ima departmane.To praktično znači da univerzitet ima svojstvo pravnog lica, a ne i fakulteti (departmani) u njegovom sastavu. Integrisana organizaciona struktura omogućila je brz razvoj ove institucije.

U sastavu Univerziteta nalaze se departmani za: 

 • Pravne nauke, 
 • Ekonomske nauke, 
 • Filološke nauke,
 • Filozofske nauke i umetnost, 
 • Prirodno-matematičke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke,
 • Biomedicinske nauke, 
 • Multidisciplinarne nauke.

Departman za ekonomske nauke

Osnovne akademske studije na Departmanu za ekonomske nauke usmerene su prema obrazovanju stručnjaka, čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru opšte ekonomije, poslovnog upravljanja, kvantitativnih disciplina i poslovne informatike. Departman pruža neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i informatičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmerama.

Na Departmanu za ekonomske nauke izvodi se nastava na osnovnim akademskim studijama (OAS) i master akademskim studijama (MAS). 

Osnovne akademske studije realizuju se kroz dva akreditovana studijska programa: 

 • Ekonomija, 
 • Poslovna informatika. 

Master akademske studije realizuju se kroz dva akreditovana studijska programa:

 • Ekonomija,
 • Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora.

Ekonomija (OAS)

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara) 240 ESPB

Akademski naziv: Diplomirani ekonomista (Dipl. ekon.)

Shodno stečenim kompetencijama, svrha studijskog programa EKONOMIJA jeste obrazovanje studenata koje pruža mogućnost obavljanja širokog spektra zanimanja i zapošljavanja u različitim organizacijama, kao što su: proizvodna, trgovinska i uslužna preduzeća, mala, srednja i velika preduzeća, računovodstvene agencije, konsalting firme, poslovne banke, osiguravajuće kompanije, prosvetne ustanove, organi državne uprave, organizacije neprofitnog sektora, naučno-istraživačke institucije itd. Takođe, program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća. Pored kreiranja i stvaranja kompetentnih i traženih obrazovnih profila na tržištu rada, koji bi se brzo zapošljavali, svrha ovog programa jeste i osposobljavanje studenata za nastavak studija na master i doktorskim studijama iz oblasti opšte ekonomije, poslovnog upravljanja i kvantitativnih disciplina.

Poslovna informatika (OAS)

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara) 240 ESPB

Akademski naziv: Diplomirani poslovni informatičar (Dipl. posl.inform.)

Svrha studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA je obrazovanje studenata iz oblasti primenjene informatike i poslovne ekonomije koje obezbeđuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija, bankarstva, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, inovacija, kao i brojnih drugih oblasti u skladu sa potrebama privrede, odnosno društva. Posebna pažnja se posvećuje primeni i korišćenju mogućnosti interneta u ovim oblastima pa se studenti osposobljavaju i za implementaciju različitih vidova elektronskog poslovanja. Studijski program je koncipiran na osnovu sličnih ili identičnih studijskih programa na evropskim i američkim visokoškolskim ustanovama, tako da u potpunosti prati savremene svetske tokove i stanje struke u oblasti poslovne informatike 

Ekonomija (MAS)

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB

Akademski naziv: Master ekonomista (Mast. ekon.)

Svrha studijskog programa jeste obrazovanje mastera ekonomije koji mogu obavljati širok spektar poslova u različitim organizacijama, kao što su: proizvodna, trgovinska i uslužna preduzeća, mala, srednja i velika preduzeća, računovodstvene agencije, konsalting firme, poslovne banke, osiguravajuće kompanije, prosvetne ustanove, organi državne uprave, organizacije neprofitnog sektora, naučno-istraživačke institucije,  kao i sticanje teorijskih znanja i poslovnih veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća. Studijski program je koncipiran na način da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne za uključivanje u različite sfere ekonomskog života i poslovnog upravljanja. Završetkom master akademskih studija studijskog programa Ekonomija, student ima mogućnost da nastavi studije na doktorskim akademskim studijama iz oblasti ekonomije i poslovnog upravljanja.

Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora (MAS)

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) 60 ESPB

Akademski naziv: Master ekonomista (Mast. ekon.)

Svrha studijskog programa master akademskih studija Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora jeste pružanje potrebnih teorijskih, metodoloških i stručnih znanja, koja su neophodna studentima za potrebe izgradnje kapaciteta za razvoj javnog sektora, a koja se odnose na razumevanje uloge organizacije, pravne regulacije, finansiranja, položaja i upravljanja u javnom sektoru. S obzirom na to da se pod javnim sektorom podrazumevaju kompleksni organizacioni sistemi, kao što su javna preduzeća, ustanove, organizacije civilnog društva i svi oblici državne i nedržavne uprave, izučavanje problematike organizacije, finansiranja, menadžmenta, marketinga, pravnih regulacija, specifičnih metodologija strukture javnog sektora, izvora finansiranja, komunikacije i informacije, kao i IT tehnologija u ovom sektoru treba da omogući studentima da steknu dovoljno znanja za rešavanje velikog broja kompleksnih problema u ovom sektoru.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog