Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

O Univerzitetu

Državni univerzitet u Novom Pazaru spada među najmlađe visokoobrazovne ustanove u Srbiji. Osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije, 26. oktobra 2006. godine. Ovakav potez Vlade imao je cilj da doprinese ravnomernijem i bržem regionalnom razvoju Republike Srbije u celini, da poboljša obrazovnu strukturu mladih, kao i da pomogne u rešavanju nagomilanih problema, koji koče razvoj ovog regiona. 

U sklopu Univerziteta tada su počela da rade tri fakulteta: Filozofski, Pravno-ekonomski i Tehničko-tehnološki. Ubrzo, Državni univerzitet u Novom Pazaru je prešao na departmanski model i umesto fakulteta ima departmane.To praktično znači da univerzitet ima svojstvo pravnog lica, a ne i fakulteti (departmani) u njegovom sastavu. Integrisana organizaciona struktura omogućila je brz razvoj ove institucije.

U sastavu Univerziteta nalaze se departmani za: 

 • Pravne nauke, 
 • Ekonomske nauke, 
 • Filološke nauke,
 • Filozofske nauke i umetnost, 
 • Prirodno-matematičke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke,
 • Biomedicinske nauke, 
 • Multidisciplinarne nauke.

Departamn za filološke nauke

Na ovom Departmanu obrazuju se studenti za oblasti: srpske književnosti i jezika i engleskog jezika i književnosti. Studenti stiču naučna i stručna znanja i veštine u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem. Studijski programi na ovom Departmanu osmišljeni su tako da na celovit i produbljen način osposobljavaju studente za prosvetnu delatnost, za rad u naučnim institutima, institucijama kulture i u medijima. 

Studentima je omogućeno sticanje širih znanja i veština u oblasti filologije. Ona ih osposobljavaju da rešavaju konkretne probleme u oblasti filologije. Imajući u vidu značaj filologije i njenu inkorporiranost u sve sfere života i rada, stručnjaci ovih profila imaju društveno opravdane i korisne kompetencije. Na Departmanu su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, koji treba da osposobi studente za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja, koje su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj.

Na Departmanu za filološke nauke nastava se izvodi na integrisanim akademskim studijama (IAS) koje se realizuju kroz dva studijska programa: 

 • Srpska književnost i jezik
 • Engleski jezik i književnost

Srpska književnost i jezik (IAS)

Studijski program integrisanih akademskih studija za Srpsku književnost i jezik, traje pet godina (deset semestara), ima ukupno 300 ESPB bodova; svrstava se u oblast društveno-humanističkih nauka i omogućava sticanje stručnog zvanja master profesor jezika i književnosti

Sadržaj i struktura studijskog programa usklađeni su sa stanjem nauke u oblasti savremene srpske i južnoslovenske filologije. Osnovu studijskog programa čine istorija srpske književnosti; književnoistorijska kretanja južnoslovenskih književnosti s posebnim akcentom na bošnjačku književnost; dijahonijsko sagledavanje svetske književnosti; teorija književnosti i metodologija pručavanja književnosti; teorijska znanja i praktične veštine iz metodike nastave srpske književnosti i jezika; znanja iz oblasti lingvistike, istorije srpskog jezika i savremenog književnog jezika; i akademsko-opšteobrazovni sadržaji.

U skladu s najvišim akademskim standardima savremene srpske i južnoslovenske filologije, obezbediti sticanje naučnih i stručnih znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim društvenim razvojem.

Student stiče znanja i veštine neophodne za obavljanje stručnih poslova u oblasti filologije i književnosti (prvenstveno za primenu u školama). Osposobljenost za vaspitno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama; razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu; ovladavanje veštinama neophodnim za obavljanje poslova iz veoma širokog područja filologije, književnosti i komunikologije; sposobnosti razumevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rešavanja problema u vaspitno-obrazovnom radu; sposobnosti razumevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rešavanja problema u oblasti filoloških nauka; sposobnosti prezentovanja svoga rada; primenu stečenih znanja u praksi; mogućnost stručne i naučne komunikacije i saradnje sa užim i širim okruženjem; kombinovanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja u cilju analize i rešavanja konkretnih problema u širem kontekstu filološke problematike; korišćenje literature u skladu sa potrebom širenja svojih znanja.

Engleski jezik i književnost (IAS)

Program integrisanih akademskih studija Engleski jezik i književnost traje pet godina, razdeljenih u 10 semestara. Student stiče ukupno 300 ESPB (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Naučna oblast programa su filološke nauke koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka. Student koji završi ovaj studijski program stiče zvanje Master profesor jezika i književnosti.

Cilj studijskog programa jeste sticanje kompetencija za profesije koje su neophodne u procesu državnog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, kao i u privatnoj obrazovnoj delatnosti (filolog anglista, nastavnik engleskog jezika), državnim i privatnim delatnostima u kojima se ukazuje potreba za prevodiocima engleskog jezika, u svim drugim državnim i privatnim delatnostima u kojima se ukazuje potreba.

Na teorijskom planu očekuje se da je student upoznat sa osnovama gramatike, fonetike engleskog jezika i da je u stanju da pravilno koristi sve gramatičke i fonološke strukture. U okvirima nauke o jeziku, očekuje se da je student stekao detaljne uvide u razvoj lingvistike kaonauke koje se detaljnije obrađuju u okviru predmeta i kurseva predviđenim nastavnim planom i programom, da samostalno koristi relevantnu literaturu iz navedenih oblasti, kao i da postignuto znanje izlaže i brani na engleskom jeziku u pisanoj i ugovornoj formi. U okvirima metodike nastave engleskog kao stranog jezika, očekuje se da je student stekao detaljan uvid u složene procese inteligencije, mišljenja i učenja, kognitivnog razvoja, u pedagošku principe i nastavne metode.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog