Prijemni.rs
Maturang
  • Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

  • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


O Fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici beleži svoje postojanje od 1961. godine kada je na predlog Izvršnog veća Narodne skupštine Republike Srbije, Republičko veće Skupštine Srbije usvojilo Zakon o osnivanju Pravno ekonomskog fakulteta u Prištini (na sednici održanoj 23. juna 1961. godine).

Studijski programi

Nastavno-obrazovna i naučna delatnost Ekonomskog fakulteta ostvaruje se kroz: osnovne, master i doktorske studije. Takođe, Fakultet organizuje i posebne oblike studija za obuku i inovaciju znanja i kroz naučno-istraživačku delatnost. Fakultet organizuje i polaganje stručnih ispita za nastavnike srednjih škola ekonomske orijentacije.

Osnovne akademske studije: Poslovna ekonomija

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet organizuje studijske programe koji traju 8 semestra odnosno 4 godine pri čemu studenti na trećoj godini mogu da se opredele za jedan od dva ponuđena modula i to: Finansije, bankarstvo i računovodstvo i Marketing i menadžment. 

Svaki od pomenutih modula jednim svojim delom obuhvata opšteobrazovne predmete koji obezbeđuju znanja iz: sociologije, stranih jezika i sl., kao i teorijsko-metodološke predmete kao što su: matematika, statistika, osnovi ekonomije, makroekonomska analiza i sl., koji su osnova za nadogradnju naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta. Studijski programi omogućavaju studentima da, shodno svojim afinitetima i usmerenjima, odaberu izborne predmete kojima samostalno profilišu deo svog obrazovnog programa.

  • Studijski modul Finasije, bankarstvo i računovodstvo obuhvata uže stručne discipline iz: međunarodnog bankarstva, finansijskih tržišta i institucija, bankarstva, osiguranja, poreskog računovodstva, elektronskog poslovanja, kontrole i revizije i sl.
  • Studijski modul Marketing i menadžment omogućava studentima znanja iz: menadžmenta usluga, međunarodnog marketinga, ponašanja potrošača, menadžmenta ljudskih resursa, menadžmenta prodaje, menadžmenta kvaliteta i sličnih naučnih disciplina.

Master akademske studije

Na master akademskim studijama Fakultet organizuje studijske programe koji traju 2 semestra odnosno 1 godinu. Na master akademskim studijama akreditovani su studijski programi: Finansije, bankarstvo i računovodstvo i Marketing i menadžment.

Svrha realizacije studijskih programa na master akademskim studijama je da omogući sticanje kompetencija potrebnih za: pripremanje i sastavljanje internih izveštaja, finansijsko upravljanje, internu i eksternu reviziju finansijskih izveštaja, organizaciju računovodstvenog informacionog sistema, rad u bankarskom sektoru i sektoru za upravljanje investicijama i rizicima, obavljanje analitičkih, menadžerskih, konsultantskih i istraživačkih poslova u različitim organizacijama, rukovođenje preduzećima i poslovnim funkcijama u okviru preduzeća, rukovođenje organizacijama u javnom sektoru, obavljanje poslova konsaltinga, analizu tržišta i potrošača i donošenje odgovarajućih strategija nastupa, planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu celokupne marketinške aktivnosti preduzeća, rad u naučno-istraživačkim organizacijama i sl.

  • Studijski program Finansije, bankarstvo i računovodstvo master akademskih studija traje jednu godinu ili dva semestra i nosi 60 ESPB bodova, od čega 30 ESPB bodova student stiče preko obaveznih predmeta, 21 ESPB bodova preko izbornih predmeta, a 9 ESPB bodova po osnovu završnog rada.
  • Studijski program Marketing i menadžment master akademskih studija traje jednu godinu ili dva semestra i nosi 60 ESPB bodova, od čega 30 ESPB bodova student stiče preko obaveznih predmeta, 21 ESPB bodova preko izbornih predmeta, a 9 ESPB bodova po osnovu završnog rada.

Doktorske akademske studije: Poslovna ekonomija

Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija traje šest semestara i vrednuje se sa 180 ESPB.

Studijski program nudi doktorandima da shodno svojim afinitetima i usmerenjima odaberu izborne predmete kojima samostalno profilišu deo svog obrazovnog programa.  Doktorand se u toku studija orjentiše u određenom pravcu, pri čemu istražuje konkretnu ekonomsku oblast (investicije i održivi razvoj, finansijsko izveštavanje, specifičnosti finansiranja u preduzetništvu sl.), ispituje i anlizira probleme koji se mogu javiti u datom segmentu ekonomske stvarnosti i predlaže određene mere za njihovo prevazilaženje.

Kombinacijom odgovarajućih izbornih predmeta, izradom seminarskih radova, i drugim aktivnostima doktoranti će biti tematski usmereni u određenom istraživačkom pravcu u funkciji provođenja svih pripremnih naučnih i istraživačkih radnji za pristupanje izradi doktorske disertacije.

Koncept ponude izbornih predmeta zamišljen je tako da može zadovoljiti najraznovrsnije tematske interese za proučavanje određenih koncepcija, problema, pojmova i tematskih sklopova u različitim oblastima.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog