Prijemni.rs
Maturang
 • Ekonomski fakultet - Niš
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


O Fakultetu

Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima (Sl.glasnik NRS br.23/1960). Osnivač Ekonomskog fakulteta u Nišu je Republika Srbija. Do 1973. godine bio je u sastavu Pravno - ekonomskog fakulteta u Nišu, a potom se izdvaja u samostalnu visokoškolsku instituciju.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studije su se odvijale na osnovnom, poslediplomskom i doktorskom nivou. Na osnovnim studijama je od osnivanja Ekonomskog Fakulteta u Nišu do usvajanja novog Nastavnog plana, odnosno studijskih programa, 23. novembra 2006. godine diplomiralo 8.145 studenata, magistarske studije je završilo 90 studenata, a odbranjene su 43 doktorske disertacije. Prema broju upisanih studenata, kvalitetu obrazovanja koje se nudi, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kadrovskom potencijalu, Ekonomski fakultet u Nišu je postao prepoznatljiva i respektabilna visokoškolska ustanova u Srbiji i okruženju.

U cilju praćenja savremenih tendencija u razvoju visokog obrazovanja i ekonomske nauke, Ekonomski fakultet u Nišu je permanentno menjao svoj Nastavni plan i nastavne programe, usvajao novu udžbeničku literaturu, obogaćivao bibliotečki fond i vršio prijem novih saradnika i istraživača. Radi usklađivanja Nastavnog plana sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju, koji je donet septembra 2005. godine, Ekonomski fakultet u Nišu je pristupio redizajnu svog nastavnog plana, odnosno izradi novih studijskih programa. Glavni cilj novih studijskih programa je uključivanje Ekonomskog fakulteta u Nišu u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

Studijski programi

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program EKONOMIJA

Studijski program Ekonomija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Osnovne akademske studije u okviru studijskog programa traju četiri godine (8 semestara). Sa završetkom osnovnih akademskih studija student ostvaruje 240 ESPB i stiče akademski naziv diplomiranog ekonomiste. Nakon osnovnih akademskih studija, student može upisati diplomske akademske studije (master) u trajanju od  jedne godine (2 semestra, 60 ESPB).

Studijski program Ekonomija sastoji se od sedam modula:

 • Ekonomija i javno upravljanje
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment preduzeća
 • Marketing
 • Međunarodni menadžment
 • Menadžment u turizmu

Studijski program Ekonomija 180

Osnovne akademske studije u okviru studijskog programa Ekonomija 180 traju tri godine (6 semestara). Sa završetkom osnovnih akademskih studija na ovom studijskom programu student ostvaruje 180 ESPB i stiče akademski naziv ekonomiste. Nakon osnovnih akademskih studija, student može upisati master akademske studije u trajanju od dve godine (4 semestra, 120 ESPB).

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Završetkom master akademskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu i odbranom završnog (master) rada stiče se akademski naziv master ekonomista.

Studijski program Ekonomija, na master akademskim studijama, je namenjen studentima koji žele da, posle završetka osnovnih akademskih studija, nastave dalje školovanje kako bi stekli nova i produbili postojeća znanja iz oblasti opšte ekonomije; računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja; finansija, bankarstva i osiguranja; menadžmenta ili iz oblasti međunarodnog poslovanja.

Moduli 

 • Opšta ekonomija 
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje 
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje 
 • Menadžment preduzeća 
 • Marketing 
 • Međunarodni menadžment 
 • Menadžment u turizmu 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu na DAS realizuje se studijski program Ekonomija. Studijskim programom studentima je omogućeno da kroz primenu naučno-istraživačkih metoda iz oblasti ekonomskih nauka prodube svoja znanja, sagledaju naučne probleme kao celinu i pravilno tumače naučne rezultate.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje visokostručnih upravljačkih i analitičkih kadrova u oblasti računovodstva, marketinga, finansija, bankarstva, menadžmenta i drugo.

Kao ishod studijskog programa studenti će biti osposobljeni za istraživački rad u ekonomiji, pisanje naučnih radova i doktorske disertacije, kao i kritičku procenu rezultata naučnih istraživanja na osnovu koje će dopriniti razvoju ekonomske nauke i privrede u celini.

Odbranom doktorske disertacije kandidat stiče naučni naziv doktor nauka – ekonomske nauke.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog