Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Elektroenergetika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije, Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Master akademske studije po akreditaciji iz 2019. godine

Studijski program master akademskih studija Elektroenergetika ima sve potrebne elemente propisane Standardima za akreditaciju studijskih programa. Program pripada polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i omogućava sticanje akademskog zvanja master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Studijski program Elektroenergetika odlikuje se fleksibilnim kurikulumom koji predstavlja logičan nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija. Studentima, koji su na osnovnim akademskim studijama stekli inženjersko obrazovanje iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, na master akademskim studijama se nudi dalje produbljivanje znanja iz elektroenergetike. Studenti tokom studija stiču jasno profilisane kompetencije koje ih čine relevantnim za tržište rada, kao i za nastavak školovanja na doktorskim studijama. Svršeni studenti ovog studijskog programa dobijaju diplomu master inženjer elektrotehnike i računarstva. Pored diplome, studenti dobijaju i dodatak diplomi gde se pored zvanja master inženjer elektrotehnike i računarstva naglašava i uža naučna oblast Elektroenergetika.

Uslov za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB bodova koje su na osnovnim studijama stekli iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

Master akademske studije na studijskom programu Elektroenergetika traju godinu dana (dva semestra) i nose 60 ESPB bodova. Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva master inženjer elektrotehnike i računarstva (za elektroenergetiku) je 300 ESPB bodova.

Studenti u okviru studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete. Nastavni plan je tako koncipiran da sadrži dva obavezna predmeta i pet izbornih pozicija. Predmete na izbornim pozicijama studenti biraju iz grupe predloženih predmeta saglasno svojim afinitetima. Pored toga, studenti imaju obaveznu ctručnu praksu i studijski istraživački rad, koji predstavlja uvod u izradu završnog Master rada.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i druge oblike nastave (DON) saglasno planu i programu predmeta. Na predavanjima nastavnik izlaže predviđeno gradivo, uz korišćenje i savremenih didaktičko-metodičkih sredstava, dajući potrebna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, rešavaju se konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Vežbe mogu da budu auditorne, računarske ili laboratorijske. U okviru drugih oblika nastave student se dodatno angažuje kroz izradu seminarskog rada ili projekta. Na ovom nivou studija nastavni proces se obavlja u manjim grupama gde je moguće posvetiti više pažnje svakom pojedincu.

Svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati se i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta za svaki predmet i koja su unapred poznata studentima. Svaki predmet nosi određeni broj ESPB. Nakon završetka ispitnih obaveza student pristupa izradi Master rada koji nosi 15 ESPB. Celokupne studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 60 ESPB.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog